Oshiketha shOopenzela dhAaniilonga yEpangelo (GIPF) Sha Enda Nawa Paiyemo

0
443
Omunambelewa Omukuluntu goGIPF, David Nuyoma

WINDHOEK –  Oshiketha shOopenzela dhAaniilonga yEpangelo (Government Institutions Pension Fund-GIPF) oshe shi enditha nawa paiyemo moshikako oshitiyali shomumvo nguka, shoka sha etitha shi likole oopelesenda 7,23 dhiimaliwa yasho, shoka shi li esindano enene shi vulithe etengeneko lyasho kwa li lyoopelesenda andola  6,85.  Ongushu yiimaliwa mbyoka ya wilikwa koshiketha oya koko noopelesenda 22,53 muule woomwedhi 12 dha piti, noshiketha shika osha thikama po ngashingeyi mokapandi koodolla oobiliyuna omilongo hamano nandatu oshinkwanu ne nandatu (N$63, 43 billion).

“Pamadhiladhilo getu, iiyemo mbika otayi kala lela pondondo ombwaanawa oku shi talela pamalanditho muule wethimbo lyoshikako shika,” osho omunambelewa omukuluntu, David Nuyoma ta ti.

Iiyemo mbika yi li nawa oya kala ngeyi nonando pwa kala omakuyunguto gopaigwana pamalanditho ngoka taga nana nondatu natango okukala ge li  pondondo yi li nawa. Oku shi talela (pashitopolwa) oshimaliwa shaSouth Africa-rand, osha kala sha taalelwa komashongo omanene omathimbo ga zi ko, omolwonkalo yomakanka ngoka ga kala moshilongo shika unene moshikondo shoomina.  Ekanitho lyongushu yoshimaliwa shaSouth Africa, ano oranda, okuyeleka niimaliwa yilwe, oya kala  nawa paikondo yiimaliwa moshitopolwa mbyoka ya kala nokulikola iiyemo yi li nawa okuza momaliko gayo giilongo yopondje.

GIPF Unlisted Investment Policy oya tsikila oku shi enditha nawa nonando omalandithilo moshimpungu shika oga taalelwa komashongo gasho.   Oshiketha shOopenzela (GIPF), osha longitha okapandi koobiliyuna mbali oshikwanu ndatu (N$2,3 billion) momapungulo – Unlisted Investment Portfolio okuthika pehulilo lyaJuni 2013, noshimaliwa sha konda N$679 million osha longithwa momapungulo gayooloka moshilongo.

Oshiketha shOkulanda moGIPF osha mona okapandi N$148 million. Oshiketha shOkulanda oshi li omukalo moka oGIPF hayi shilipaleke egandjo lyomakwatho giimaliwa gethimbo efupi okuyambidhidha oongeshefa oontshona naadhoka dhopokati (SMEs) dhoka shi na omauvathano/ookondalaka dhokugandja omayakulo komahangano omanene. GIPF okwa longitha wo N$51 million dhomukuli gopashimaliwa koongeshefa oontshona naadhoka dhopokati (SMEs), dhoka dha kutha ombinga mooprojeka dhi nasha nomalusheno (ngaashi omalusheno goketango nosho tuu).  Oshimaliwa sha konda N$479 million osha longithwa momaliko gopaunangeshefa ngaashi Gwashamba Mall (ehwata lyoositola) mOndangwa, Grove Mall mOvenduka, Otjiwarongo Town Square oshowo ooprojeka dhilwe dhi nasha nomalukalwa/omagumbo moshilongo ashihe.

GIPF oyi ikwata polupanda shi nasha nompumbwe yontseyo nepashuko mokati kaanangeshefa Aanamibia shi nasha nekwashilipaleko lyomapungulo  – Unlisted Investment Policy. “Shika oshi li omukundu ngoka tagu yi moshipala nokukateka elalakano lyetu li nasha nokunenepeka omikalo dhetu dhokulikola oshimaliwa oshowo okushilipaleka ekuthombinga li ihwapo moshimpungu shoongeshefa dhaNamibia. Shi nasha nonkalo ndjika, otatu ka tula miilonga omukalo gwopaipindi/gopaunangeshefa nokugandja omauyelele kombinga yomapungulo ngaka –goUnlisted Investment Policy,” osho Nuyoma ta ti.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here