Aakulupe oyeli muuwike

0
832
Kuku Mukwanangobe Mweshiningange ya Mbishi, gwoomvula 92, oha kala oye awike megumbo nombwa ye nondjuhwa yimwe.

OUHONGO – Nonando ineshi kutha ko yemwene kutya okuli monkalo ya dhigupala  unene, Kuku Mukwanangobe Mweshiningange ya Mbishi, gwoomvula  92,  oha kala oye awike megumbo nombwa ye nondjuhwa yimwe.

Poomvula dhe, kuku  gwa Mbishi okwa taalelwa kiinakugwanithwa yokwiitelekela, oku ka tyaya iikuni, okuyoga iikutu ye, nopomathimbo gamwe okukateka omeya pehala li li popepi, mpoka hapu ka tekwa kwaayehe.

Omukokele nguno okwati, okwali ena aanona aamati yaali mboka ya sa ayehe, nokwali a thigala po nomutekulu gwomukadhona ngoka konima a thigi po egumbo sho a  yi kondjokana.

Gumwe gwomaashiinda ya gwaMbishi omunalukeno, naakwanezimo lye ohaye mu talelepo omathimbo nomathimbo okutala sho e li po. Aayiyambi moshigwana yokusila aantu oshimpwiyu momukunda gwawo  nayo ohaya talele po gwaMbishi lumwe nenge lwaali momwedhi oku mu etela omeya.

“Ngame itandi mono iihuna, ohandi landa uusila wepungu aluhe kopenzela e tandi itelekele nombwa yandje. Ngame ishewe onda taamba okashako kepungu kuusila woshikukuta ashike ngashingeyi oka pwa po,” osho a ti.

Sho a pulwa ngele ota ka nyanyukilwa omuyakuli megumbo omukulupe nguka okwati otaka kala owala u uvite nawa ngele omuyakuli omupambele gwe.

“Ngele onda etelwa omuntu wezimo lyaHangundu ote ya a kale peni? Omuntu ngoka ndali naye muka okwa valwa komumwandje womulumentu ndele okwa ya. Owu shi shi nale kutya ohaku tiwa omutekulu gwoye a dhalwa komumwoye gwomumoye gwomulumenhu ke shi omukweni. Aayeni oyo tandi vulu? Ngele onda etelwa omukwetu, aaye kapena uupyakadhi,” osho a ti.

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here