Gazza na Kwateni Omnona

0
645
Gazza pethimbo lyetalelopo lye kudhimwe dhomoosikola moshitopolwa sha Kunene hoka a gandja uudhanitho, uuleke niikwathitholongo yilwe.

WINDHOEK – Iha zale we oondjatha, uukapute noombulukweya dhoshinanena, onkalo ye oya ninga ompu yo kayina omawudhigu ogendji, Lazarus Shiimi, nenge Gazza , gumwe gwomomadhina omanene moKwaito, osho a ti.

Ota ti kehe gumwe, aniwa naasimanekwa,  otaa ndaanisa, shaa ya pulakena kongalo Kwateni Omnona. Oongalo dhe opo dha kondo dhili moalubuma Blood, Sweat and Tears otu uvite tayi landithwa ngoshipopiwa mayele, shoshikuki oshitoye, nokombanda yaashono, Omwiimbi gwokaimbilo Selima oku uvitike a nyanyukwa sho kuume ke a galuka konima yoomvula odhindji dhoku haatsa kumwe.

Princess M, omuwiliki gwopolohalama yokupopya oomusika koRadio Energy okwa ti: okuholike kwaKwateni Omnona okwa gwa pevi kashona, sho osho nduno sha etitha po ompito opo okangalo Forever You hoka ka dhanwa melongelokumwe lyaGazza  naMCox ka kale haka dhanwa konyala esiku kehe.  Uungalo uukwawo utatu waza moalubuma ndjika, hawu pulwa wo wu dhanwe mopolohalama yokupula oongalo yakehe esiku owo Only You, Number One fan,  naTwafika.

Hoesit Bra”, “Shap” oyali iitya yotango “Gazza” a popitha nayo Martin Morocky a tsetika nawa “The Dogg” konima yuule woomvula omulongo dhetondathano pokati kaamboka yali ookuume aanene. Yo oyo wo ya tseyika ongaakokoli naaetipo yoondjimbo dhoKwaito.

Sho a pulwa kutya okwa li u uvite ngiini sho a popi na The Dogg konima yoomvula odhindji dhetondathano enene, kali ta vulu okupopya: Gazza ta ti: “Sjoe…oshafa inandi shi mona nale, sha fa inandi shi mona nale nando, ashike olwiimbo olwa tameke nopo ihe omainyengo gaantu,……onda li mehala halyo naanaa….itandi vulu okupopya, ashike kombinga yimwe [edhiminathanopo] otali ka holoka- aawe kuume, kashali sha longekidhwa. Aluhe opwali ookuume oyendji ya li pokati na oya kala taya holola ehalo lyawo kutya oya hala yetu mone tatu imbi pamwe. Osho oshili kutya muule woomvula odhindji opwa kala ookuume yamwe mboka yakala ya hala ya longekidhe opo tu hangane ishewe, ashike, kayali naanaa ye na oshili. Ndele oshikando shika, atuhe otwali twi ilongekidha, otwa li pehala lyomondjila opo tu paathane ombili.”

Nande osha za puudhigu opo a pukulule omapuko ge, ngashingeyi Gazza ota popi kutya ye omutungigumbo i itula mo, ngoka omalalakano ge omanene ogo: okukala oshihoolelwa oshiwanawa, kashishi owala kaanona ye ayeke,  ihe nokaagundjuka AaNamibia. Okwa gandja onkalamwenyo ye yi kale oshihoolelwa oshiwanawa kaagundjuka molwaaashoka oha popi tati, aakokele oya pumbwa eyambidhidho omanga aagundjuka ya pumbwa eyineekelo nosho wo omuntu ngoka teya pe omukumo opo ya kale ye na omadhiladhilo omawanawa kombinga yoonkalamwenyo dhawo.

“Onda pita momaudhigu ogendji konima yeso lyatate molwashoka kandali naanaa ndina ekwatathano nameme. Onda tameke okulongitha nayi iikolwitha na ndyoka olyo epuko aagundjuka oyendji haya ningi ngele kapena ngoka ta popi nayo, nenge taya dhiladhila kutya kapena ngoka eya  uvite ko. Nando opaife ohashi kala oshidhigu ngele tandi dhiladhila kutya ondali handi kala tandi lala kombanda yiipakete pokati koondingosho. Ngoka ogali omasiku sho opo twa tameke oondjimbo, aantu oya kala haye tu landele mo iikunwa. Otashi halutha natango mokudhiladhila iinima mbyoka omuntu wali ho ningi oku ulika kutya ngoye ooutie [Omumati lela]. Onda hala okulundulula omadhiladhilo ngoka. Onda hala okukala ependafule lyuumatyona UuNamibia.

Kakele kokwiilundulula yemwene a kale omugandji-mukumo, Gazza okwa kutha wo ombinga mongeshefa yiizalomwa, nosho woyomakende gokomeho haga landithwa moTorga Optics. Omakende gokomeho ogali ga ulikilwa aakwashigwana petameko lyomvula na otaga ka patululwa pambelewa nale nuumvo. Iizalomwa yedhina lyGazza, noongaku dhafa dha longwa pashiItaliana otadhi longwa moChina molwashoka aaniilonga “kayena ondilo” nopaife ohayi landithwa pongeshefa yaAntonio.

KuJemima Beukes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here