Imawida e shi kwete nawa moliga yovoli

0
233
SKW moikutu ilaula na itimwa omafo tava kondjele efindano naPoliteka. Imawida okwa findana no3:0

WINDHOEK – Edingonoko etivali loliga yetanga lovoli lovakadona loBank Windhoek ola tamekele mOlomakaya yadjako pokapale komaudano koSKW, moVenduka, noumaudano otete pokati koDTS, Opoliteka yaNamibia (Polytechnic of Namibia), SKW, nOshiputudilo shOpombada shaNamibia (UNAM).

Oudano wotete owa li wa kindja unene pokati koDTS na UNAM omo DTS eshi pondola okumona oitwa 2 ye ta ningi omutete moshikando shotete.

Ashike, Unam okwa ka longa nelitulemo moshikando oshitivali, omo va findana nosho tuu moshikando oshititatu noshitine omo va findana no 3:1. SKW okwa ka taalela osipana yali yili nawa yaPoliteka moshikando oshitivali nova kala komesho fiyo lolo va denga osipana yaPoliteka, eshi sha etifa opo Imawida a findane no 3:0.

Omaudano a huuninwa okwa danwa pokati koSKW na UNAM omanga DTS a taalela oPoliteka. SKW, netumbalo eli va mona mefindano lopehovelo oshe va ningifa va dane vehena oumbada ndee tava mane oudano woshikando shotete no 25:12 kosipana oyo inayi li paka mo yaUNAM. Omapando oudano omativali nomatitatu okwa holola eenghono dovanafikola ashike, inava holola naanaa eenghono dokuhanauna omhito yefindano loSKW osho ngenho she va pa oitwa efiku olo. Konima eshi va kana moudano wepando lotete, DTS okwa tameke oudano nelitulemo nengungumano, ndele tava tele pondje oukadona vaPoliteka eshi sha ningifa opo va findane  no25:10.

Omapando omativali nomatitatu okwa etifa oukadona voDTS vaye komesho nomukumo ndele tava kangele aveshe eshi sha etifa oudano wepando lititatu ndee tava longo nawa inava tulwa sha. Omaudano edingonoko litivali otaa ka danwa mOlomakaya 31 Aguste.

Komunambelewa omukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here