Kundana oku li mpaka!

1
484

Ehangano lyOkunyanyangidha lyoNew Era Publication Corporation otali ku etele nenyanyu oshinyanyangidhwa shalyo shotango shaKundana, oshinyanyangidhwa lumwe moshiwike osha nyolwa mugamwe gomomalaka gomoshilongo- Oshiwambo momalaka agehe gaali Oshindonga nOshikwanyama. Kundana okwe ya okulonga, okukundaneka nokunyanyudha.

Kundana okwa totwa nomadhilaadhilo gokutya ehokololo lyoshi Afulika nenge lyoshiNamibia olyo edhigu okuli hokolola mOshiingilisa, mOshindowishi nomoshiAfulikaanisa. Olina wo okuhokololwa momukalo nomoohedhi dhoshi Afulika taku longithwa elaka lyoshiAfulika.

Kundana otaka kala oye oshifokundaneki shotango hashi longitha omalaka gomoshilongo. Oshifokundaneki shika shoshigwana otashi kutha ombinga mokukaleka po omithigululwakalo dhetu nuuyamba wadho. Sha tokola okukwatela po omithigululwakalo dha yoolokathana molwa uuwanawa womapipi tage keya. Osha tokola okuthikitha pamwe ayehe, molwaashoka opwa kala omukalo gwowina gwokushunitha pohi omalaka goshiAfulika.

Osho shotango na oshi ikwatelela nkene ngoye omuleshi nomuntu kehe toshi taamba ko. Otwi itaala kutya, osho shotango shomiifokundaneki tayi kundaneke momalaka OmaNamibia mbyoka New Era Publication Corporation a hala okunyanyangidha monakuyiwa.

Kundana oshifokundaneki tashi lalakanene mboka taya vulu okulesha Oshiwambo, nenge tu tye ayehe mboka ya hala okuyambapaleka uunongo wawo welaka lyOshiwambo.

Oshinyanyangidhwa shika osho etameko pandondo yomalolelo na otwi ineekela kutya aantu oyendji, otaye ke shi nyanyukilwa e taya kwatwa kohokwe opo ya nyole iinyolwa tayi tuminwa koshifokundaneki shika nenge ya ninge omagwedhelopo galwe. Shimwe tashi vulu okutumbulwa, osho shoka kutya omayambidhidho pethimbo lyoompangela omolwa oshifokundaneki shika, oga gandja omukumo omunene.

Kundana otaka kala nokugandja uuyelele kombinga yiiningwanima nomahokolo ga yoolokathana ngoka inaga mona ompito okunyanyangidhwa miifokundaneki yesiku kehe. Oshifokundaneki shika tashi ka kala nokutseyithila aaleshi kombinga yomahumokomeho moshilongo ashihe.

Ndika olyo ethimbo oomvalele dhaNamibia tadhi kala noshifokundaneki tashi popi notashi kundaneke unene iiningwanima mbyoka ya ningwa miitopolwa. Tashi kundaneke momalaka ngoka haga uvika nawa kaantu yomiitopolwa yaNamibia. Kayeshi AaNamibia oyendji ya ninga elago lyokumona uunongo wokutseya okulesha elaka lyOshiingilisa. Kushoka nduno, omolwashike ito ya pe oonkundana Melaka ndyoka haya popi, elaka lyawo yene? Shika osho naanaa sha etitha opo Ehangano lyOkunyanyangidha lyoNew Era Publication Corporation lya tokola li ye komeho. Ndika olyo ewuvaneko twa hala okuninga, kutya okuza monena ndjika, otatu ka kambadhala nuudhigini ngaashi tatu vulu opo tu gandje oonkundana momalaka ga yoolokathana gaavalelwamo. Ashike, ewuvaneko ndika otali ikwatelele ashike komayamukulo gaaleshi, uuna aaleshi ya hala lela okulesha momalaka gawo yene.

Otatu tsu omukumo aaleshi ayehe opo ya ninge Kundana oshifokundaneki shawo. Tu lombwela kombinga yomahokololo wa hala okulesha. Tu tseyithila kombinga yiiningwanima wa hala ya kundanekwa. Tu tumina omafano giiningwanima yomomudhingoloko. Nesimaneko enene, tu pa omayele kombinga yoshikalimo.Na ishewe, ninga Kundana oshifokundaneki shoye mwene.

Kundana oye oshifokundaneki shotango tashi kalele po aanangeshefa momukalo gwasheya nogwowina opo iilandithomwa nomayakulo gawo ga tseyike kaalandi aapopi yOshiwambo nokukehe ngoka a dhilaadhilwa.

Oshifokundaneki itashi kala po pwaana omayambidhidho gaanangeshefa pakupitila momatseyitho-landitho. Osha yela nawa kutya omatseyitho giilandithomwa ogo esipa lyombunda lyoshifokundaneki kehe. Ogo naanaa omeya ga pumbiwa opo ohi yi yoge mo molwaashoka uuna wa kutha ohi momeya, oshili oyo ndjoka kutya iho ndjoka oyi na ashike okusa. Kundana oku li mpaka!

 Komunambelewa omukundaneki

1 COMMENT

  1. edhiladhilo ndino ewanawa lela no ondi inekela otali ka wathela oshigwana sha Namibia oku shipa iilonga,Uunene tu tse mboka twiilongela oku nyanyangitha ,noku fatulula oonkundana melaka ndi hatu popi .Tangi uunene.Nguno oy Selma ngoka eli omunambelewa omu fatululi nkundana omukuluntu ,oku dhi tula melaka lyoshiwambo ko Radio yelaka lyOshiwambo (Omulunga Radio,Windhoek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here