Lesha omambo – The Dogg

0
367

WINDHOEK – Iikundaneki moshilongo shetu, oyo nayi kale yotango mokugandja ohokwe nomukumo konkalo yokulesha, Minista yElongo, Ndokotola David Namwandi osho a gandja omayele, pethimbo a li ta popitha oshituthi shegandjo lyomukumo nehalo omolwa okulesha mokati kAaNamibia.

Oshifokundaneki shEhanano lyOkunyanyangidha lyoNew Era ano New Era osha toto po “ehwahwameko omolwa onkalo yokulesha” shoka sha etitha opo oshifokundaneki shika shi ye metsokumwe-uvathano na Martin Morocky (The Dogg) opo a nyole ondjokonona ye muuleshwa- “Ehokololo inali hokololwa nale” (‘The untold story.”)

Pethimbo lyeegululo ndyoka lya li wo lya kalwa kuNdokotola Audrin Mathe, omukuluntuwiliki wEhangano lyokunyanyangidha lyoNew Era (New Era Publication Corporation (NEPC) na “The Dogg”, oMinista yelongo oya popi nomuthindo kesimano nomauwanawa ogendji taga zi mokulesha momudhingoloko kehe. “Ngele ito lesha, onkalo ombwiinayi! AaAfulika ohaya uvu nayi ngele kwa tiwa, uuna wa hala okuholeka OmuAfulika sha, shi holeka membo, ashike tse aaAfulika otuna uudhigu wokupatulula embo,” osho a ti.

Ehwahwameko ndika omolwa onkalo yokulesha otali lalakanene opo li gandje ohokwe yokulesha mokati kaagundjuka. Otashi pitile momathigathano po taga ningwa moshiwike kehe muule woomwedhi ndatu tadhi ya. Moshiwike kehe, otamu ka sindanwa komuntu gumwe embo lyondjokonona ya”The Dogg”. “The Dogg” okwa valelwa koZambia, ashike okwa nwetha mo nokwa fuula aagundjuka oyendji. Poshituthi mpoka, The Dogg okwa hokolola kombinga yonkalo ye uudhigu nuupu wayo, na unene ehokololo lya nkene aavali ye ya mana oondjenda dhawo omanga ye a li omushona. Ashike okwa kambadhala opo a sinde omawudhigu agehe ngoka, sigo edhina lye lyasimana mokati koshigwana.

Mathe naye okwa tsu kumwe naashono sha tumbulwa kuMinista, okwa ti omanga a li ta longo kOshiputudhilo shopombanda sha Namibia (UNAM) okwa dhimbilwe membo limwe mongulumambo oshimaliwa shaNamibia efo lyoN$20. Konima yiiwike iishona sho a shuna ko ishewe, okwa mono ko oshimaliwa shoka a dhimbilwe membo.

Namwandi okwa fatulula kutya ngele Namibia okwi itula mo shili mondungethaneko ndjoka a hala a adhe mo2030 ye a kale mongundu yiilongo mbyoka tayi longo nawa muuyuni, okwa pumbwa okugandja ohokwe nehalo lyokulesha. “Otwa pumbwa okulonga aanona yetu ohole yomambo, omambo inaga kala nombundu ano nontsi. Aawe, naga leshwe e tatu ilongo mo sha mugo,” Namwandi osho a indile. Ye ta gwedha ko ta ti,nando Namibia okwa mono epapa lyopawuyuni omolwa ondondo yaantu aakokele oyendji taya vulu okulesha nokushanga, shika inashi gwana. Ina dhimbwa pondondo mpoka e li muuyuni shina sha nokulesha.

“Natu kale nduno ponomola yetu ontitano nenge tu dhimbwe nenge natu lalakanene okukala ponomola yotango. Tse oshilongo shomapenda, otatu vulu okukala yotango mokulonga nawa ndele haatiyali. Onkene, natu dhipageni po uuhenge/onyalo monkalo yokulesha, osho a ti.

Namwandi ta ti, oshilongo hashi lesha osho oshilongo hashi lele e ta tsikile ko nokutsa omukumo AaNamibia ayehe opo ya leshe iinima oyindji kashi shi ashike shoka ya pulwa ya leshe ngaashi sha li hashi ningwa pethimbo lyekolonyeko. “Natu lesheni iinima oyindji opo tu kale oshilongo shoka hashi longitha oonkondo dhuuluyi ndele kashi shi ashike oonkondho dhopalutu,” osho ati. Ye ta indile aagundjuka ya kale iilyo yuungundu wokuleshela pamwe mboka tawu gandja ehalo nohokwe yokulesha.

Okwa pandula wo Morocky molwashoka  a nyola embo nomolwa ehalo lye lyokukutha ombinga mokuyambula po AaNamibia ooyakwawo.  “Owa ninga nawa shili, ondi ineekela kutya shika otashi ka kwathela nokugandja omukumo kaanona yamwe yekondjelomanguluko mboka taya ka kutha oshihoolelwa yo ya dhimbulule kutya kakuna omulumentu nenge omukiintu kena sha muuluyi. Kehe gumwe ota vulu okulonga sha,” Namwandi osho a ti, ta gwedha ko tati osha yela aantu yena elalakano otaya vulu okuninga eyooloko yo taya gandja ongushu komudhingoloko gwawo.

KuJemima Beukes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here