Olukanda Evululuko tali hepekwa kovalodi

1
1599

ONGWEDIVA – Ovakalimo vomolukanda Evululuko mOshakati, vati ova mbadapalekwa keemhepo danyata tadi va denge, voo tava iwa navo moixulo paulodi kovanhu vokaludi konhumba komolukanda olo.

Witch-craft-bones

Konima yomafiku manini ongudu yovakwashiwana vomEvululuko ve li lwopo 30, ova pula Komanda wopolifi moshitukulwa shaShana Ndahangapo Kashihakumwa e va popile kovanhu veemhepo da nayata tadi va piyaaneke.

“Ngee twa kofa, ovakainhu ohava nangalwa kovakainhu vakwao, novalumenhu ohava  nangalwa kovalumenhu vakwao. Olomakaya la dja ko, otwa paka okaana. Oshiima eshi, otwe shi tala onheni efimbo lile, ndele paife otwa loloka nee. Otwa hala ovanhu ava va shune koAngola oko va dile, opolifi nai tu popile,” umwe ta ti.

Oonakuyandja omakemo ova popya meyukililo epata lavamwe va dja koAngola, omo  mwakatelwa omukulukadi womukulunhu, ovana novatekulu. Ovakalimo vomEvululuko ova lombwela Kashihakumwa kutya oveli didimikila omahepeko opandjongo oo va kala tavaningilwa koludi eli efimbo lile, ashike paife ova loloka shaashi vahapu vomuvo ova ninga oihakanwa.

“Ngee tave ku ponokele pandjongo oufiku, tete oho mono ovanhu vomeumbo omo aveshe vekufikamena, okudja ngoo ku inakulu fiyo okokaana  kanini. Opo nee to mono omulaulu wa kula. Nokudja opo oho kwatwa keemhofi didjuu. Peemhito dimwe, oto tu ondjodi u li moixulo na umwe womuvo, ndee naashi to ka penduka, owu udite lela kutya, onguloshi owa li momhalo,” umwe womEvululuko ta hokolola.

Oshiwana otashi tanguna kutya omolwa onghalo ei, ovakainhu vahapu mEvululuko, otava hepekwa kouyehame wombuda voo ohava i komafimbo,  lwoikando ifike pu ine momwedi. Ovalumenhu ngee va nagalwa,  ohava ende va mbanganyana neembuda da petama omolwouyehame.

Oonakuyandja ekemo, otava hokolola nonghumwe kutya umwe womuvo avo okwa twile ondjodi ta lu nomukulupe ou ta fekelelwa oulodi. Omanga ve li molwoodi, omukulupe vati okwe mu kupula oshiima sha fa ohonde, nomunhu ou okwa nhuka mo meemhofi ndee te li pushula moshipala. Oshilapi osho eli pushulifa vati osha li sha tilyana ohonde, no nande kali e na oshipute.

Omolwonghalo youlodi oya naipala, vati vamwe vomovakwashiwana ova ka homona ovafekelwa. Okudja opo, ovafekelwa ova tameka tava ningi omatilifo molukanda alishe, tava ti,  ove na ku tameka ku nangala owina aveshe ovo tava popyaana molukanda fiyo va fya po.

Movakwashiwana ovo ta ku fekelwa kutja ova dipawa nondjongo omwa kwatelwa omumati umwe oo a twile ondjodi ta tuwa nombele komukainhu womepata laavo tava fekelelwa oulodi. Konima yondjodi omumati vati okwa pendula ovashiinda, tave mu findikile meendelelo koshipangelo shepangelo shaShakati, ashike okwa xulifa manga i na kumwa ku ndokotola.

Efiku likwao, ovakulunhu meumbo limwe ova twa ondjodi okaana kavo taka tuwa nombele ku umwe womovafekelwa, momgula ku she, nako ka xulifa.

Ngee va udu omunhu a fya, ile va uda wa hokolola eshi ve ku ningila, ohava ningi ehambelelo, hava dipaa oshikombo, tava tokelwa nee tava imbi oufiku aushe tava tutula, tava hele, tava denge eengoma, voo tava tukana. Tava ti: “Ouhamba wavo oSodom naGomorra”.

Komanda Kashihakumwa okwa lombwela oonakuyandja ekemo kutya, nonande oulodi ihau ungaungwa nao kombelewa yopolifi, ota ka popi novaleli vomoshitukulwa ngaashi Ngoloneya womOshana Clemens Kashuupulwa nElenga lakula loshitukulwa shUukwambi tatekulu Herman Iipumbu. Kashihakumwa ta kunghilile oshiwana shihe li kufile oveta momake.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here