Omukulukadhi ha patele okamonakadhona koshilema mondjugo ka se kondjala

0
1229
Meekulu Anna Nakatati a za komukunda Oshiweda moshikandjohogololo Epembe, a humbata okatekulu ke hoka komimvo ne ashike ohaka monika ohanona yomvula yimwe

ONGWEDIVA – Omukulukadhi gwontumba a za momukunda Oshiweda mOshikandjohogololo Epembe mOshitopolwa Ohangwena otaku tiwa okwa kala ha patele okamonakadhona koshilema  mondjugo nokweetha ka se kondjala. Okanona  hoka komimvo ne ashike ohaka monika ohanona yomvula yimwe, otaku tiwa kutya oka kala haka edhililwa mondjugo nokwiikalekelwa kokule naanegumbo yakwawo megumbo kuyina goomvula 25, ngoka aniwa a sa ohoni omolwuulema wako.  Kakele kutya okanona  haka koomvula ne taka monika ashike ka fa ohanona, ihaka ki inyenge/okweenda wo tuu, okulila nenge okutumbula oshitya nando oshimwe.

Ehokololo lyomukulukadhi nguka omugundjuka okwa li lya hokololwa kuyina, meekulu Anna Nakatati, ngoka kwa li a talele po oombelewa dhEhangano lyOmushigakano Omutiligane moNamibia pEenhana, nelalakano  okumonena okatekulu ke haka omakwatho.

Omukulukadhi nguka omugundjuka otaku tiwa kutya oha kwata oshimaliwa shopenzela yuulema shokanona ke haka, ihe iimaliwa ohe yi longitha po awike moompumbwe dhe dhopaumwene.

“Uupyakadhi owu li mpoka kutya okanona haka ihaka li iikulya ngaashi (oshithima), noshikwawo tse katu na iikulya ya gwana megumbo. Ngame ohandi kambadhala ihe oku ka ningila oshikundu oshowo okapilili kuusila womahangu, kakele iilya yetu yomahangu ngashingeyi oya tameka okupwa po,” osho meekulu Nakatati ta hokolola.

Omukiintu ngoka omugundjuka aniwa oha tindile aanegumbo yalwe, mwa kwatelwa wo yina okuya mondjugo (moka hamu kala okanona)m, nokuningila kehe gumwe omatilitho ngoka ta kambadhala okupulapula kombinga yonkalo yokanona  ke – kutya okanona oke li po ngiini.

Omukulukadhi nguka aniwa oha kala awike a keelela ondjugo ye ndjoka noku  yi pata ngele ta yi kuundingosho wopomukunda.  Shika osha tula aanegumbo lyaandjawo momalimbililo kombinga yonkalo yokanona ke haka koomvula ne.

Onkalo oya kala konyala ngaaka sigo omwedhi gwa zi ko, sho esiku limwe a tokola okugongela oondjato dhe/omitsalo dhe nokuya kOmbaye, nokuthiga mondjuto okanona ke inaa lombwela nando omuntu megumbo kutya oku na omalalakano gokuya hoka.

Omukulupe ngoka kwa li ta dhiladhila tango kutya pamwe omonakadhona okwa ya pamwe nokanona ke haka, esiku limwe okwa haluka owala sho a yi mondjugo yomonakadhona nguka nokwi itsu mokatekulu ke haka ke awike mondjugo ka sila mo ondjala noonkondo.

“Otashi monika kutya ethimbo alihe ndyoka a patela okanona mondjugo ihe ka pe sha shokulya, ohe ka kaleke awike mondjugo ngaaka, nelalakano opo ka se kondjala. Ngame onde ka fala kOshipangelo kEenhana, nonde shi koneke kiipala yaapangi noondohotola kutya kape na etegameno opo ka kale nomwenyo, oshoka otaka monika ke li monkalo ombwiinayi,” sho meekulu Nakatati ta hokolola.

Konima yiiwike yontumba sho ka kala mombete yoshipangelo, okanona oka lalekwa mo. Ihe natango olutu lwako otalu monika lwa dhengwa nayi komanyutu, ano taka monika ka sa ondjala, ihe yinakulu ota ti ngashingeyi oke li hwepo, kakele aapangi okwa li ya kunkwa/haluka oku ka mona ke na omwenyo sho e ka shuna ishewe koshipangelo omolwomakonakono gopaunamiti ga gwedhwa po.

Meekulu Nakatati ota ti  aanegumbo lye ayehe mboka ye li omulongo nagumwe kutya kaye na iilonga, onkee oha kambadhala  ngaa okutekula aanegumbo lye mboka mwa kwatelwa okatekulu ke haka ke na uulema.

Nakatati okwa lopota oshinima shika kopolisi opo yi mu kwathe okukonga omonakadhona oshowo  a vule okukuthwa uuthemba wokukwata/okutaamba ko oshimaliwa shopenzela shuulema wokatekulu ke.

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here