Ongeshefa otayi ende nawa sho Oshitopolwa shUumbangalantu tashi koko

0
399
Ehwata lyoositola noongeshefa tadhi tungwa neendelelo moNooli yaNamibia. Methano ndika otapu monika Ehwata lyOositola mOshana mOngwediva, shoka shi li endhindhiliko kutya iipindi oya tana nokwiindjipala lela moshitopolwa

OSHAKATI – Onkalo yeliko miitopolwa yomuumbangalantu waNamibia otayi humu  nawa komeho nokweendelela, shika osha popiwa kOmunashipundi gOshitayi shoNCCI mUumbangalantu woshilongo, Thomas Koneka Iindji, ngoka ta ti omayakulo gopamapungulo otaga tsikile oshowo omatungo, shoka sha etitha nale onkalo yokwaaniilonga yi gwe pevi, nelongitho lyoshimaliwa olindji moshitopolwa shika.  Sho moshitopolwa shika tamu tungwa oositola odhindji oshowo oongeshefa tadhi eguluka, omuyalu ogundji gwaakwashigwana otagu mono wo oompito dhiilonga, shoka Iindji ta ti oshinima shoka shi shi okupandulilwa aanangeshefa yomoshitopolwa nenge yomoshilongo.

“Oongeshefa moNooli odha pumbwa lela okupandulwa sho tadhi gandja oompito dhiilonga kaamwameme aalumentu naakiintu Aanamibia,”  osho Iindji ta ti, ngoka e li Omunashipundi gOshitayi shoNamibian Chamber of Commerce and Industry (NCCI)mIitopolwa yomUumbalangalantu waNamibia, shoka sha kwatela mo iitopolwa ngaashi Oshikoto, Oshana, Omusati, Ohangwena noshipambu shimwe shOshitopolwa shaKunene. Oombelewa dhiitayi yoNCCI miitopolwa ayihe mbika ohadhi wilikwa kombelewa ndjika onene moshitopolwa moNooli, nomunashipundi gwasho, Thomas Iindji okwa kundaneke oNew Era omathimbo ga zi ko kutya iilonga yopaunangeshefa oya kwata miiti noya indjipala. Megwedhelopo kushoka, iituthi yokomumvo moshitopolwa ngaashi iituthi nomauliko gopaipindi miitopolwa mbyoka okwa tegelelwa yi yambule po noonkondo oongeshefa oonene oshowo dhoka oontshona. Iiningwanima mbika omwa kwatelewa ngaashi Omauliko gOpaipindi mOngwediva mOshitopolwa Oshana ngoka taga ka kala ko okuza 23-31 Aguste; Oshituthi shOlufuko mOutapi moshitopolwa Omusati, shoka tashi ka kala ko okuza 24-31 Aguste oshowo Oshituthi shEdhimbuluko lyEsiku lyOmapendafule momasiku 26 Aguste kOmugulugwombashe moshitopolwa Omusati.

“Otwa pumbwa lela okutompa aatalelipo oshowo aakuthimbinga yalwe yopaunangeshefa kutya iitopolwa yetu mbika ine oyi li etindi lyuunangeshefa, omayakulo ga nuka po, omithigululwakalo oshowo omainyanyudho, naayenda yetu oye na okutambulwa ko nomaako agehe nokusimanekwa. Ongomunashipundi gOshitayi shoNCCI mUumbangalantu waNamibia, onda tegelela oongeshefa adhihe oshowo iilyo yetu ayihe yi  gandje nokutaandeleka etumwalaka ndika kaayenda yetu,” osho Iindji ta ti.

“Mokutalulula onkalo yehumokomeho lyopankalathano oshowo paliko mOshakati muule womimvo dha piti, otatu vulu lela okukoneka kutya ondoolopa ndjika oya koka nokuhuma komeho konyala paendondo adhihe; omuyalu gwaakalimo; oongeshefa, omayakulo koshigwana, omatungo, okutumbula po ashike yimwe po. Oshakati natango oyi li etindi nenge osenda yopaunangeshefa nenge iipindi  mOshitopolwa Oshana, noyi li ondoolopa  ya simana ndjoka tayi humitha nokuyambula po eliko/emona  moNooli. Kakele, oondoolopa oonkwawo momudhingoloko nadho odha tameka okuyambuka po nodha tameka okukondjithathana nOshakati oku shi talela mokugandja omayakulo (omatungo niiputudhilo) yepangelo  noyopaumwene, oshowo oongeshefa nomapungulo,” osho Iindji ta ti.

Oondoolopa moshitopolwa otadhi tsu wo omuthindo omayambulopo ga simana ge nasha noondjila/oopate oshowo okuyanda oonkalo dhomafundja – ano okwiigamena koonkalo dhomeya gomafundja ngoka haga dhenge oondoolopa pethimbo lyomuloka. Ano iinima ayihe mbika oya simana unene noonkondo okukwashilipaleka oongeshefa dhi kale tadhi mono ookasitoma nuupu, naashika otashi vulu lela okushunitha pevi onkalo yoshiponga ndjoka hayi etitha omakanitho omolwefundja.

Kakele Iindji okwe shi zimine kutya natango ope na lela ompito yehumokomeho miimpungu ngaashi oositola oshowo omahala goofambulika.  Oshikwawo, omahala/omavi ngoka ge na iiyakulitho (omeya, omalusheno, ominino dhomeya gohanya) oshowo omatungo gopaunangeshefa niipindi okuthetha (okuhiila) oga pumba noge na wo ondilo noonkondo. “Aalandithi oyendji otaya ende kashona nenge kaye na ehalo okuulika iipindi yawo naanaa momapandaanda. Ishewe oveta yi nasha noshikondo shiiyenditho okutula po omahala gokuthikanena ootekisa (taxi ranks) oshowo oombesa (andola popepi nomatala) oshinima shoka sha talika ko tashi etitha evundakano momapandaanda. Oshinima shilwe tashi vulu okuningwa, okutula po ombesa okufelefula pokati kOkapale kOondhila mOndangwa nOshakati,” osho  Iindji ta tumbula.

KuEdgar Brandt

Omunashipundi gOshitayi shoNCCI moNooli, Thomas Koneka Iindji, ngoka ta ti kutya nonando pe na omashongo gwontumba, ongeshefa moNooli yaNamibia otayi ende nawa.
Omunashipundi gOshitayi shoNCCI moNooli, Thomas Koneka Iindji, ngoka ta ti kutya nonando pe na omashongo gwontumba, ongeshefa moNooli yaNamibia otayi ende nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here