Osaala youlema wombuda ya patululwa moWindhoek

0
301
Mefano otamu monika okudja kolumosho: Ndokotola Goran Langerstrom omunashipundi wehangano loSpinalis Foundation, Rosalia Martins-Hausiku omukwateli komesho wehangano loMVA Fund, Ndokotola Sara Shalongo omuwiliki wondodo yopombada mounamiti moshipangelo shaCentral moWindhoek, omuprofesa Peter Nyarongo omuwiliki wopombada mofikola younamiti koshiputudilo shopombada shaUnam, nomuprofesa Richard Levi wokoshiputudilo shopombada shaUmea koSweden pexulilo lomadeulo va fanekwa pamwe novayakuli vaavo va mona oiponga momaxukamwoongo

WINDHOEK – Momukunda omutiheyali moshipangelo shepangelo shaWindhoek Central, komafiku okomesho otamu ka yakulilwa ovo va lemanena eembuda moiponga yomeendjila.

Poshivilo pito shaavo va deulilwa okuhakula ava va mona oiponga momaxukamwoongo, omundokotola Sara Shalongo wo moshipangelo shoWindhoek Central, okwa shivifa kutya, edeulo lavo ola ningwa  palongelokumwe  nofikola younamiti moshiputudilonongelo shopombada shaUNAM noshikondo shonghalonawa noundjolowele pamwe nehangano loMotor Vehicle Accident Fund (MVA).

Ovo va deulwa veli 90 nova likola onghatu yo diploma, ova deulwa komuprofesor Richard Levi wokoshiputudilonongelo shopombada koUmea shaSweden. Edeulo laava ota li kala ondjokonona  moshiputudilonongelo shounamiti shaUnam, nomoshilongo ashishe.

Fiyo opapa, moNamibia kamu na onhele hamu hakulila ovo va ehamekwa mombuda koiponga yomatuwa, nonande konyala eepelasenta 35 doulema moshilongo, owa etwa koiponga yomatuwa. Meepate domoNamibia oha mu holoka oiponga ifike lyo po 3000, odula keshe.

Omunambelewa, omukulunhuwiliki moMVA Fund Rosalia Martins-Hausiku okwa koleka kutya,  eenghundafana odo da hovelele konima yeedula nhatu dapita eshi ovaNamibia va pelwe eeDiploma mefiloshisho laavo va mona oiponga momaxukamwoongo, ode uya pexulilo.

Martins-Hausiku ta ti ehangano loMVA Fund, oshikondo shonghalo nawa noundjolowele nehangano lokoSweden Spinalis Foundation, ova tamekele nelongekido eli mo2010.

Etungo losaala ei olina okulongekidwa nawa tete mangha inamu nangekwa ovo va ufilwa oku hakulilwa mo.

KuAlvine Kapitako

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here