Ombepo yomutondi ya hanagula po egumbo

0
312

 

ONGWEDIVA – Aanegumbo yane oye na ompito onene yokukala yaana egumbo sho haya mbandapalekwa aluhe kombepo yomutondi ndjoka ya hanagula po nokuli egumbo lyawo.

Ewi lyomulumentu ohali uvika tali mbandameke, aantu taya dhengwa sho ooondunda dhimwe tadhi fikwa nomulilo pegumbo lyameme Feni Hango, omukalimo momukunda Ondjadjaxwi mOshitopolwa shOhangwena.

Aanegumbo ndika ohaya kala mepya okuza omwedhi gwa za ko molwashoka oya tila kutya, ngele oye li meni lyegumbo  pamwe taya pi yo ya sile mo.

“Onkalo oya hwepopala ashike itandi ti oya mwena molwaashoka katu shi kutya otashi ka holoka we uunake. Tse otatu kala ashike mepya. Ishewe megumbo inamu hupa sha, omolwashike tuna oku ya megumbo,” Hango osho a ti.

Sigo oompaka oondunda 16 odha pya po thiluthilu, omutoko ashike gwa hupu po, iinima oyindji yaanegumbo mwa kwatelwa iizalomwa nomakumbafa oya yonagulwa po.

Pomathimbo gamwe uuna omulilo tagu fike, yo ando aantu taya kambadhala ye gu dhime, gwo ota gu ya tilitha.

” Otatu indile opo aantu yomoshigwana, mboka taya vulu oku tu kwatha ya tidhe po ombepo yomutondi ndjika, ye ye oku tu kwatha. Katu shi kutya natu ninge ngiini ishewe, “Hango osho a popile.

Pomathimbo gamwe, ombepo ohayi i tumbula tayi ti oyo omulongi omukulu gwomwanakadhona gwa Hango, Lena Willem (18). Omulongi nguka anuwa okwa kala ha gandja iinima kuWillem  e na oomvula 16 pethimbo ndyoka sho te mu holo. Ashike sho Willem a tindi, omulongi okwe mu londodha opo kaa tseyithile nande omuntu kombinga yoshinima shika.

“Okwa londodha ndje ashike ngame onda lombwele ookuume kandje, “, Willem osho a ti.

Sho ti ipula shoka sha tameke onga uuhandje uushona ashike osha ka hulila moshili ondhigu, Willem ota ti, iinima ayihe oya Tameka puMaalitsa omvula ndjika sho a li kOvenduka, hoka a li ta hwepopaleke iitsa yondondo 12 muNAMCOL.

“Ohandi uvu ashike pondje yegumbo omuntu ti ithana edhina lyandje ashike uuna nda egulula po, kape na sha. Onkalo oya ningi ombwiinayi unene, po opo nduno nda tokola ndi galukile kegumbo”.

“Sho tuu nda thiki megumbo, ewi lyo otali ti oshiwanawa sho nda thika nombili pegumbo. Olya lombwele ndje kutya otandi ka hulitha oondjenda muule womasiku gaali,” Willem ta fatulula.

Aakwanezimo oya yi nduno yaka konge omakwatho koonganga ashike uuna tuu ya galuka ko, dho oombepo otadhi tameke okupopya. Pethimbo ndika ewi oli uvitike kaantu ayehe kaku shi kuWillem awike.

Aniwa ewi olya lombwele aakwanezimo kutya ota li etha olutu lwaWillem e talu yi kuHango yemwene nenge kegumbo lyolyene.

Olya tameke nduno okudhenga aantu, oku ithana aantu komadhina mwa kwatelwa aatalelipo, okudhana ongoma yopamuthigululwakalo nokukutha iikulya mombiga tali gandja kaatalelipo.

“Pomathimbo gamwe ohatu mono eke eyelele lya humbata iikulya tali gandja kaatalelipo ashike ito mono olutu. Petameko iinima mbika oya li hayi ningwa ashike uusiku ndele ngashingeyi opethimbo lyomutenya,” Hango osho a ti.

Omupopiliko gwOpolisi mOshitopolwa shOhangwena, Sisande Kaume Itumba, okwa koleke kutya aanambelewa yopolisi oyi ithanenwe kegumbo lyaHango e taya kwatha mokudhima omulilo.

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here