Omunasikola a yaka oongaku

0
204

WINDHOEK – Omunasikola omunamimvo o 28 okwe ya mositola yoongaku mOvenduka , ta kutha molaka epando lyoongaku oompe e tedhi zala nokwa piti mo mositola e ta thigi mo epando lyoongaku dhe dha kulupa. Okwe shi ninga ashike molwaashoka ota vulu okushi ninga. Oongaku oompe otadhi yi miimaliwa yi thike poodola dhaNamibia 239,95. Oshinima shika osha ningwa mehuliloshiwike ele lyesiku lyomapendafule.

Omumati omugundjuka, Simunja Lifasi, okwa mangwa nokwa holoka oshiwike shika mompangu yaMengesitalata mOvenduka. Lifasi okwa lombwele Omupanguli Mangesitalata Justine Asino ta ti, ye omunasikola kOshiputudhilo shOpombanda shOpaigwana shOmawiliko  ano koInternational University of Management. Okwa monika ondjo omolwa okuyaka nota pangulilwa okuyaka ongaku.

Omupanguli Asino okwe mu pula opo a hogolole pokati kokufuta ofuto yoodola dhaNamibia1,500 omolwa uulunga nenge ota kala oomwedhi ndatu mondholongo. Lifasi okwa zimine a fute.

Omupanguli Asino okwa li a hala a uve kutya oshike sha yakitha Lifasi oongaku oompe ashike omumati okwa shukaashuka omapepe ye ta ti, kena etompelo lela lya gwana okwe shi ningi ashike shaashi ota vulu oku shi ninga.

Lifasi okwa pula omupanguli opo e mu pe ngaa egeelo eshona molwaashoka ye omunasikola na ishewe ohe yaanona yatatu yena oomvula hamano, ne nomushona gwoomwedhi hamano. Okwa pula a silwe ohenda molwaashoka osho oshikando she shotango shokuyona ye ina hepeka ethimbo lyompangu. Okwa tsikile ko ta holola kutya ota vulu ashike okufuta N$400, ashike kashi shi N$1,500.00. Okwa hololele ompangu kutya aanona ye oye li koKarasburg nayina.

Ashike, Omupanguli e li le po epangelo, Samantha Diergaardt, kena ko nasha naanaa nomatompelo ga Lifasi tati kutya aanasikola mOvenduka otaya yaka unene moositola. Diegardt okwa ti Lifasi okwa li eshi shi nawa kutya iilonga ye oya puka na okwa li taka sindana mokuyaka kwe ando ka pwali okafano kegameno hoka oko ke mu mono.

Omupanguli Asino okwa lombwele Lifasi kutya omwa fa muna omukalondjigilile maanasikola yiiputudhilo yopombanda mOvenduka gwokuyaka moositola na shika itashi ki idhidhimikilwa we. Okwa popi kutya ooyene yoositola nomudhingoloko aguhe ogwa pumbwa okugamenwa kiilonga mbika.Okwa gwedha ko ishewe ta ti omanga Lifasi osho oshikando she shotango  shokuyaka ye ohe yaanona aashona yatatu ngoka ina gandja etompelo lyemu yakitha oongaku, shika osha etitha opo a futithwe N$1,500 nenge oomwedhi ndatu mondholongo.

KuRoland Routh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here