Ta xungu ovanhu ve na omaupyakadi

0
285

 

 Theopolina Ndundu Sheendelwako  ta tukula eekondoma  moshiwana
Theopolina Ndundu Sheendelwako ta tukula eekondoma moshiwana

WINDHOEK – Konima yeedula 2 eshi Teopolina Ndundu Sheendelwako a djoina ehangano Total Control of the Epidemic (TCE), oku shii kutya, okuxunga ovanhu noku va pa omauyelele kombinga yoHIV/AIDS,  oTB, nokuva lombwela kefinamo lokukwatela po oukoshoki oshoyo  okuva pa omauyelele mahapu otashi kwafa oshiwana.

Oshikundaneki eshi osha landula omunailonga wehangano loTCE Sheendelwako ha longo momikunda pakwafelo lehangano loDAPP Namibia shi tale nghee ha longo.

Mokuyandja ouyelele  nghee ha longo, oha tukula eengumi/eekondoma,  ha yandje ouyelele  kombinga yoHIV/AIDS she i kwatelela opo omunhu a fikama mekwatafano noHIV, nokulombwela oshiwana omauyelele e na sha noundjolowele moshikandjohoololo Moses //Garoeb.

Molwa ouhapu wovanhu moshikandjohoololo, Sheendelwako haye aeke omunailonga ha enda-enda moshikandjohoololo Moses //Garoeb. Pauyelele wa yandjwa okudja mevalulo louhapu woshiwana  nomaumbo, moshikandjohoololo  omu na ovakalimo omayuvi 25 642.

Sheendelwa ko ota ti: “ ohatu i kovanhu ava ve shii apa va fikama shinasha nombuto yoHIV/AIDS. Ovanhu ove shii  nghee ombuto hai tandavele, paife ohatu va pe ouyelele u na sha naapo va fikama tu dule okutwikila nolweendo monhulilwa yaHavana  hatu tameke mokatukulwa kaCuba”.

“Hey, pe nge  yo ouleke,” osho omulumenhu umwe omunamashendjo te tu ula. Ota popi epakete leengumi la umbatwa kuSheendelwako.  Oha pukulula ovalumenhu ovanyasha nghee eengumi hadi longifwa, nande aanya ku fatulula ta ti;  “Ondi shi ku di longifa,  ndee omomulaule nee. Sheendelwako eshi ta tukula eengumi pokanduda kopoushiinda yee ta fatulula nghee hadi longo . Ina younona va-3 ta  ti, ovanhu vahapu,  kave hole eengumi doshikainhu”.

MoWindhoek okwe ya mo  mo2009, kwali ha longo meumbo. Ta tameka ku landifa oikulya, opo nawa a ka ya mehangano loTCE. “Manga inandi ya mehangano lokuxunga ovanhu ve na omaupyakadi nokukwafa ovanhu tava vele.  Eshi nde ya mehangano, ondi shii kutya eli olo eifano lange. Ohandi xungu ovanhu va umbata ombuto yoHIV/AIDS, ovo va konaakonwa ndee tava monika ombuto yoHIV naavo inava hala okutambula ko”.  Edi (Sheendelwako) okwe di lombwela omutoolinghundana ongula yEtitatu,eshi a ya pokafudo kotundi 10H30.

Okwa fuda mokule eshi ta tavakana mondwi efimbo longula ta  talele po eebashu mokatukulwa kaCuba, molukanda lwaHavana, omo ha tukula  meengumi meebashu, momaumbo nokovanhu oohandjimwe momapandaanda.  Konima yeedula diniingholi eshi a xunga ombolo (omufitandaka/nomatwi) a li tai vele oTB, okwa didilika  kutya exungomwenyo, nani  eifano laye.

“Ngeno ovanhu inava kwafa omunhu oo, ashike onde mu kwafela,  handi mu findikile kokapangelo a ka hakulwe. Ngee handi ende  molukanda lwaHavana, natango ohai hange mo ovanhu ve na  omaudjuu,  vehe shii ku lesha ilo okushanga ohandi va leshele oukalata vavo  ndi tale ngee ohava i tuu alushe komakonaakono koshipangelo”. Sheendelwako weedula 34 ,  ta tumbula kutya okwa djoina oTCE muAugust 2011.

Okwa dile kOtsandi moshitukulwa shaMusati ta ti,  okwa wanifa po oilonga yaye, eshi a tonga kutya efiku keshe oha shakeneke omashongo.  “Onda shakeneka ovanhu  vehe na elongelokumwe eshi handi  va pukulula. Pefimbo limwe ohava pwilikine eshi handi popi, ndee eshi handi ka aluka handi va  pula,  inava hala”.

Ta tumbula vali kutya:  “Ovanhu vamwe ohava fi ohoni okupopya kutya ove na oHIV, shaashi ova dilaadila kutya otava  shekwa,  onghee ova mwena nande otava ehama. Ashike ohatu va  pula nawa opo tu va kwafele”.

Omukalimo womoshikandjohoololo shaMoses //Garoeb, okwa  tumbula kutya ovanhu vahapu ova itavela kutya aveshe hava longo mehangano loTCE ove na oHIV.  “Ovakwashiwana vamwe ohava popi kutya atushe otu na  ombuto, omolwaasho hatu va fatululile kombinga yoHIV, ashike havanailonga aveshe mehangano loTCE ve na oHIV”. Sheendelwako ha pukulula oshiwana okudja Omaandaxa fiyo Etine, natango ta fatulula. Ekufombinga laye  mokupukula oshiwana otali ti sha.

Paye, vamwe ovo ihave li umbatele nawa oolukwao, okudja eshi ovanailonga voTCE va tameka ku pukulula oshiwana konima yeedula da pita , paife ova lundulula omikalo davo. “Onda xunga ovanhu vahapu ve na oHIV nova tonga kutya, itava  kala ovo aveke nombuto,  ove na ku i tandavelifa  shaashi  navo kave shi apa ve i kufa. Onde va lombwela  va efe omikalo odo, va fimaneke eemwenyo dihe na etimba voo va dimbuluke kutya,  okutandavelifa ombuto komunhu oto dulu ku wedelwa mo omikifi imwe i li li.  Osha pashula ovanhu vahapu va  tameke ku lundulula omikalo davo”. Osho a tumbula.

Ta weda po vali kutya,  ovanhu paife ohava mono eekondoma /eengumi noupu, vamwe ova li hava fi ohoni ku ke di tala koipangelo, ashike paife odi va li popepi.  Vamwe ova tameka kudjoina meengudu omo hava paafana omauyelele kombinga yoHIV/AIDS.  Sheendelwako eshi a pulwa ngee okwa mbilipalelwa kondjabi ei ha kwata, ile okwa hala ku ka longela omahangano manene omomudingonoko, okwa nyamukula kutya okandjabi kaniingholi oke dule okuvaka ilo okukala wa mwena meumbo.

Eshi a pulwa a yandje etumwalaka kovaleshi , Sheendelwako okwa ti:” Ovo inave va mangulukila, nava manguluke  shaashi ekwafo tava yandje otali kwafa,  navali oli li oshiholekwa pokati komunhu nomunhu. Otu na ku longela kumwe molwaashi ou oo auke omukalo wokuxuma komesho”.

Pauyelele womunambelewa omukwatakanifi woTCE moshitukulwa shaKhomas, Thomas Iitungu, ota ti, eshi ehangano loDAP la tameka oilonga mo 2005 moNamibia, ola shangifwa koshi yoshikondo shonghalonawa noundjolowele, paife moWindhoek oli na mo ovanailonga 80.

Iitungu ta ti: “ Ovakainhu vahapu ve li momateelelo ve li momalukanda,  eshi veli dimbuluka veli  momateelelo, inava fimaneka okuya komafulo. Eefiye dihapu  kada li da  shangwa meshikulafano lokumona oshimaliwa hashi di kepangelo, ashike paife oda shangwa.”   Edi, Iitungu okwe di tonga eshi a pulwa ngee ovanailonga hava enda-enda moshiwana oshvike keshe,  ngee  ova ndjabula shatuu.

KuAlvine Kapitako

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here