ELCIN itaka hokanitha we oondjokana momafudho

0
243

 

WINDHOEK – Oshikandjongeleki shokuuninginino shongereki onkwaevangeli paLuteri muNamibia (ELCIN) moNooli yaNamibia osha ningi etokolo ndyoka tali indike aantu ya hokane pethimbo lyomatango omanene. Etokolo ndika otali ka longa ashike momagongalo ngoka ge li miitopolwa yomOshana, Omusati naKunene.

 

Aagundjuka aaholathani oyendji moNooli yaNamibia oya kala nokulongitha omathimbo ngoka gaKilisimesa nenge ehulilo-shiwike lyoPaasa omo ya hokane na shika osha kala hashi ningwa olwindji pethimbo lyomahulilo-shiwike omale. Aanashilonga naakwashituthi mboka haya kala komahala gokokule, shika osha kala ompito ombwaanawa kuyo. Ongeleki oya hala nduno okuhulitha po okuninga oohango pomathimbo gomatango omanene.

 

Etokolo lyaELCIN olya etithwa komanyenyeto gaasita oyendji kutya, oohango ohadhi kala ko odhindji unene pethimbo ndjoka na shika osha ningi omukundu omunene kaasita yomagongalo. Ihaya vulu we oku ipyakidhila niinakugwanithwa yilwe mbyoka tayi gandja ondjundo nesimaneko kesiku lyoKilisimesa nosho tuu ethimbo lyoPaasa.

 

Sho a popi naKundana mOmaandaha moWindhoek, Amushanga omupitithi gwaELCIN moshikandjo shokuuninginino Omusita Paulus Heita okwa ti, etokolo olya ningwa opo ku kalekwe po omukalo gwokusimaneka  nokutyapula evalo lyaJesus Kristus poKilisimesa nosho tuu okuholola esimaneko negundjilo uuna taku dhimbulukwa eso lye pethimbo lyehulilo-shiwike lyaPaasa.

Heita ta popi ta ti, olyo naanaa ehalo lyongeleka opo aagundjuka ya hokane yo ya tameke omagumbo ashike, oohango nadhi longekidhwe nawa nethimbo ndyoka itali piyaganeke omikalo niinakugwanithwa yopauKelesiti. Nonando kwa konekiwa omanyenyeto taga zi maasita oyendji molwa iilonga mbyoka ya ndumbala pethimbo ndyoka, aantu yamwe yomomidhingoloko oya nyenyeta wo kutya oohango odha pita komeho etyapulo lyoKilisimesa shoka andola tashi ningwa aantu taya yi kongeleka. Nokonima, aanegumbo  taya mono ompito ombwaanawa yokukala pamwe. Ngashingeyi, aanegumbo itaya mono we oompito ya kale pamwe pethimbo lyoKilisimesa omolwa oohango dhaapambele nookuume,” Heita osho a ti.

 

Heita okwa ti, okwa tokolwa nduno kutya ha gongalo nando moshikandjo shuuninginino ashihe tali ka zimina opo li hokanithe aantu pokati komasiku 23-26 gaDesemba, esiku lyetameko lyomvula nopethimbo lyoPaasa.

“Aasita itaya mono ompito opo ya longekidhe aakwanegongalo yawo molwa omasiku ngaka ga simana, molwaashoka oya yile koohango nomafumviko, shika osha ningwa opo ku kalekwe po omikalo nomilandu dhetu dhopangeleka,” Heita osho a ti. Oshikandjo osha hala wo opo uuna pe na mboka ya silwa pethimbo ndyoka, ya longekidhe omafumviko goonakusa yawo  opo yaa fumvikwe momasiku goKilisimesa nenge goPaasa.

Pahapu dhomusita Halolye Nashihanga gwaELCIN oshikandjo shokuuzilo okwa ti,

Omanyenyeto ga faathana oga hololwa kaasita oyendji pethimbo lyiigongi. Ta tsikile ko ta ti, nonando oshikandjo shokuuzilo inashi kundathana manga oshinima shika pandondo yewiliko, uuna omanyenyeto ngaka taga ka ninga ogendji, ewiliko otali ke shi tala na otashi vulika li ka kuthe etokolo lya faathana.

Onkene nduno Heita ota lombwele aanamagongalo ayehe opo yi iyuthe ketokolo ndyoka tali ka pitika aaKelesiti ayehe opo ya simaneke noya ngungumane pethimbo lyomatango omanene yo naye shi ninge mombepo nenge meitaalo ewanawa.

Heita okwa ti, okuyeleka konima yoomvula omulongo dha ka pita, onkalo oya lunduluka noonkondo nomagongalo gamwe oga hokanitha nokuli oohango dhi vulithe omulongo mesiku limwe.

Omiyalu dhazi mombelewa yAmushanga-ndjayi gwongeleka Omusita Eliakim Shaanika odha ulike kutya momumvo 2010, ELCIN okwa hokanitha oohango dhivulithe 1 688, omanga mo 2011 omwaalu nguka gwalondo pombanda sigo 1 777. Moondjokan 1 777, 991 odha li dha dhindhilikwa okuziilila koshikandjongerki shokuuninginino, omanga 786 dhali dha hokanithwa moshikandjongerki shokuuzilo.

 

KuTonateni Shidhudhu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here