NTB ta lombwele aakalimo yomoNooli ya ndhindhilike mondjila

0
242

OSHAKATI – Omupopiliko gwIinima yaatalelipo moNamibia ano Namibia Tourism Board (NTB) Maggy Mbako, okwa tsu aantu ayehe omukumo moNooli yoshilongo mboka ye na omahala gokulala gopaipindi ngaashi moka to lala ngoye to li ongula naangoka to lala ashike ihe ito pewa okulya, oohotela, omahala galwe ngoka to lala mo ashike oto longekidha olukalwa lwoye ngoye mwene nenge galwe gokulala ta ti;naya inyolithe noNTB molwashoka oyo olutu ndoka lwa totwa po pampango yEpangelo opo lu wilike iiyakulilo ngaashi mbika moshilongo shetu.

Okukala u na omahala moka aantu haya lala yo taya futu ashike ino ga nyolitha, okwo okuyona ompango na otashi gandjitha egeelo pampango.Mbako ta ganda ye ta gunu aantu mboka taya longo ngaaka ano ye na omahala gokulala inaaga nyolithwa ta ti, oya taalela ompito onene ya kwatwe po e taya pangulwa ndele taya edhililwa mondholongo uule woomvula mbali nenge ya futifwe iimaliwa kayi vule oodola dhaNamibia 20 000.

“Otatu tsu omukumo kehe gumwe ngoka ha landitha ombete opo i inyolithe. Kashi shi oshidhigu. Ngele ino tsakanitha po iipumbiwanima, otatu ke ku kwathela,” Mbako osho a ti.

Mbako ta indile wo iilyo yoNTB mbyoka yi inyolitha nale opo yi kwashilipaleke kutya, uuna tayi uvitha oofooloma dhiifuta, naya uvithe nawa. Shika otashi kwatha molwa omauyelele nomiyalu ndhoka dha pumbiwa koNTB dhaantu yomomudhingoloko noyopondje mboka haya longitha omayakulo ngoka. Omayalulo naga kwa tele mo omwaalu gwaayakulwa ano aatalelipo yomomudhingoloko naamboka yopondje.

“Oho mono nduno ehala limwe lya ndhindhilika kutya muule woomwedhi ndatu, inali mona nando aatalelipo, shika itashi vulika nduno. Oopelesenda mbali ndhoka hadhi pulwa dhi kale iifuta kuNTB, ihadhi pulwa dhi futwe kongeshefa yoye, aawe, otadhi futwa kaatalelipo. Natu kale ashike tu na uushili uuna tatu uvitha omwaalu gwaatalelipo. Katu na mpoka tatu yi ngele iilyo itayi gandja omauyelele nomiyalu dha yela dho odho shili,” Mbako osho a ti.

Kakele sho a kala ha popi miikundaneki omvula ndjika, NTB okwa eta po elongelokumwe nomalelo gopaitopolwa gaali Oshana nOshikoto. Melongelokumwe ndika, omalelo gooKamsela yopaitopolwa naanangeshefa aashona noyopokati otaya kala haya ulike pamwe naNTB iilandithomwa nomayakulo gawo pethimbo lyomauliko gopaipindi.

Oonkundathana odha li tadhi lalakanene nkene tu na okunana nokufuula  aatalelipo oyendji opo ye ye kiitopolwa yetu nashike shina okulongwa opo aantu oyendji ya longithe omahala gokulala momahala gomoNooli, moka omahala gamwe haga longithwa ashike pethimbo lyomauliko giipindi gokomvula gOngwediva, nokonima yaashoka itaga longithwa we unene omvula ayihe.

“Inashi ndjanga naanaa okutota po omahala gomayakulo gokulala ngele muule womvula ayihe itaga longithwa sha nando. Taga longithwa ashike pethimbo lyontumba. Otwa pumbwa uunyakwa moku dhiladhila e tatu eta po oondungethaneko oombwanawa ndhoka tadhi nana aatalelipo ye ye komahala getu uule womvula ayihe,” osho a ti.

 

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here