Ovakengeli tava lande omashete

0
240

WINDHOEK – MuJuli, ovaNamibia ova kwatwa komhepo ipe yokulanda omatuwa mape, novakengeli ova longifa oshimaliwa shihapu tava lande omatuwa ngaashi (Mercedes Benz) omashete, etuwa liwa kuehe na vali. Mokati komatuwa a landwa muJuli, okwa landwa omashete mahapu. Ava vehe shi ovanamake unene, ova landa eeToyota, etuwa la landwa unene moshilongo muJuli, nomatuwa omongudu yeeVolkswagen okuli monomola onhi-3.

Ovashiiivinawa ova tengeneka kutya mohani tai ya, ovaNamibia vahapu otava ka landa omatuwa a longa nale, unene eshi epangelo la kufa po eendjidikila dokulanda omatuwa a longa nale okudja pondje yoshilongo. Okwa talululwa etokolo la pitika ovaNamibia va dule ku landa omatuwa pondje yoshilongo, a longa fiyo eedula 8 inashi fa eshi kwa li kwa kelelwa eete mo lomatuwa a longa efimbo li dule peedula 5.

Omavalulo opaife okudja koNational Assosiation of Automobile Manufactures of South Africa (NAAMSA) okwa holola kutya, elandifo lomatuwa ape  ola ulika kutya,  omatuwa Mercedes Benz aamwe omatuwa mawa lela a landwa kovaNamibai vahapu muJulae e li 49. EeToyota, omatuwa e holike. MuJuli okwa landifwa  omatuwa 228, meehani da dja ko, okwa landifwa omatwua 193, a landulwa keeVolkswagen 175 da landifwa. Elandifo leeVolkswagen nande li li pombada , ola shuna poshi eshi ohani ya dja ko kwa landifwa omatwua 196.

 

Omivalu doNAAMSA  oda holola kutya, elandifo lomatuwa ape moNamibia ola uka komesho kwa didilikwa kutya ,muJuli okwa landifwa omatuwa mahapu okudja petameko lomudo. Okwa didilikwa kutya, elandifo lomatuwa 1,597, ola tana neepelsenta 13,1 sha dja peepelesenta 0,6 melandifo lomatuwa muJuni. Pauyelele woNAAMSA eyokomesho lomivalu muJuli, ola ya pombada kohani okutala okudja muJanuali neudo, meedula da dja ko omivalu oda kala  peepelsenta 13.

“Eshi osha ulika eineekelo leyokomesho moshitukulwa shelandifo, sha etifwa kondado iwa pokati kovalandi novalandifi” edi oda tumbulwa kuDaniel Kavishe wehangano hali ningi omapekaapeko melandifo Simonis Storm Securities .

Nande ongaho, etukulo loshibofa meefabrika dokulonga oihauto ipe moSA ola kuma yoo elandifo lipe meehani tadi ya, tali dulu ku nwefa mo ovalandi va ka lande omatuwa oo tava dulu ku landa pondje yoshilongo.

Kombinga yelandifo lomaloli ondjudo idjuu, omalandifilo okwa xwepopala unene molwa oilonga yoshitukulwa shomatungo moNamibia, sha kwatela mo oilonga yeemina.” Natango meehani tadi landula onghalo otai ulike nawa moshitukulwa shetu” Kavishe ta holola.

Okudja nale fiyo opaife, elandifo lomatuwa ola fike pomatuwa o9,170 nomatuwa ookuumbata ovanhu a landifwa oku li  peepelsetna 48,6 omanga omatuwa opokati oilonga okulile po  eepelsenta 46,7 domwalu womatuwa a landwa. MuJuli okwa landifwa omatuwa mahapu eeVolkswagen 216 neeToyota 547.

 

Elandifo lomatuwa moshitukulwa ola ya komesho mohani neepelesenta 17,8 omangha kodula la yambuka po neepelsenta 13,9. Pauyelele wa yandjwa kovalandifimatuwa, epangelo ohali lande omatuwa mahapu oshita kovalandifi  hashi ningwa pamukalo wokutendela.Osha yandja omhito kepangelo li lande loovene kovalandifi ve shiivike koNAAMSA, ilo okupitila kwaavo ve shivike kovalandifi vamwe po.

Meehani da dja ko,ekwatafano lepangelo novalandifi vomatuwa, ola yambuka po nande elandifo lomatuwa meehani 3 da dja ko, li li poshi. Eshi osha etifwa koishoshelafuta ya shuna poshi, nokexume ko loshitukulwa shoutalelipo, osha yambulifa po omukalo welandifo lomatuwa muMai, Juni nomuJuli.

Mokati komatuwa e holike mokulandwa, oyoo a longwa koNdowishi kwa didilikwa kutya okuholike,  kwa landifwa eeAudi 19, eeBMW 15 neeMercedes Benz 55 sha ulika elandifo leeMercedez Banz li li pombada  momukokomoko weedula 2 da dja ko.

“Molwa oibofa ya tukuka koSouth Africa, ohatu tale nghee omalandifo taa ende.  Ngee oibofa oya twikile, ohatu dilaadila kutya elandifo otali ka shuna poshi.  Otashi ufwa kefimbo letukuko loibofa, neelandifo lomatuwa mefimbo la xupa ko lomudo moshilongo paku li yelekanifa nodula ya dja ko, otali ka dulu shuna poshi.

Otwa tila pamwe oibofa itai ka shuma ashike elandifo lomatuwa poshi, ndee otali dulu ku katasha elando loitenda yomatuwa” Kavishe ta tumbula.

Epekaapeko lehangano oSimonis Storm, ola ulika kutya muJuli ovalandifi vomatuwa ova wedela kelandifo fiyo opeepelsenta 93, eshi nepangelo la weda komwaalu womatuwa hali lande a li a-5 taa ningi a-7 muJuni. Omahangano okweehela oo natango taa ulike haa longifa omatuwa mahapu moshitukulwa shao, nande omatuwa aa  a landa muJuli a shuna poshi okuya peepelsenta 39. Otashi dulika eshuno pedu moipindi, la etwa koshikako shomalweendo omatalele po osho nasho sha uka pexulilo loshikako

 

By Desie Heita

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here