Etokolo lyoIOC okupendula po uudhano wonkondja

0
213

…ilongekidhila oRio 2016

 

WINDHOEK – Konima yoomwedhi odhindji dhomalimbililo nomanagwangwano, uudhano wonkondja osho wa pitikwa kokamoitiye komaudhano kopaigwana [International Olympic Committee(IOC)] komeho yomaudhanno go 2016.

 

Etseyitho ndika olya ningwa koIOC pethimbo lyoshigongi shokomvula moBuenos Aires, Argentina mOsoondaha. Onkondja, ndyoka oyo uudhano uukulukulu muuyuni, konyala wu kuthwemo momusholondondo momaudhano 25 omanene muuyuni, molwashoka otiivii oya holola kutya kayi na naanaa aatali oyendji, omalanditho guutekete, omulandu gokukeelela elongitho lyiingangamithi, oku kutha ombinga kwiigwana nosho tuu okuholike kwuudhano.

Etokolo ndyoka lya ningwa oli wetike kutya olya nwethwa mo kiinima ya pamba opolitika nosho tuu esimano lyuudhano mbuka. Etokolo lyoIOC okukutha mo onkondja melandulathano lyomaudhano ndyoka lya ningilwe petameko lyomvula ndjika, olya haluthile iigwana naaholi yuudhano mbuka muuyuni auhe, mboka yali ya holola kutya kapena etompelo lya gwana ndyoka lya etitha  opo uudhano mbuka wu kuthwe mo. Netokolo ndika olya li lya talika kutya ota li ka etitha ashike epiyagano momaudhano.

Kombinga yokutulwa koshiyelekitho shotiivii shoka shi  li pevi, elanditho lyuutekete, omulandu gwelongitho lyiingangamithi nosho tuu ekuthombinga paigwana nohole yuudhano mbuka, aawiliki yonkondja pauyuni oya mona etumwalaka nokonima oya hongo iikuti yawo nawa  noya lundulula ewiliko lyawo nosho tuu omukalo gwokugandja iitsa. Oshowo, ya gwedha mo aakiintu yaali mewiliko  lyoondondo dhokutala oondjundo ano iiviha.

Omunambelewa gwomaudhano Ndeuli Hamutumwa naye wo okwa kutha ombinga mokwiimba okaimbilo haka taka pandula etokolo opo uudhano wonkondja wu tsikile. Ota ti, osho uuwanawa uunene kaaholi yuudhano mbuka unene Aafrica, nosho tuu yalwe momidhingoloko dhomuuyuni.

 

Ashike, Hamutumwa okwa kunghilile ta ti, ngashingeyi olyo ethimbo opo aadhani yonkondja momudhingoloko ya pandule yo taya itula mo moku ilongekidhila uudhano uunene mo 2016 mu Rio De Janeiro, Brazil nosho tuu moomvula tadhi ke ya.

“MoNamibia, uudhano wonkondja owo wumwe womomaudhano ngoka ga simana moka aadhani haya dhana nawa yo taya vulu wo oku ka kalela po Namibia  komathigano gomaudhano muuyuni, osho nduno tandi ti, ndika olyo ethimbo lyokupatulula ompito yetu ombwaanawa yokukutha ombinga  sho pamwe tashi ka etelela ngaa  ompito yoku sindana omapapa mugamwe gomomaudhano tage ke ya”, Hamutumwa osho a ti.

Elandulathano lyomathigathano gomaudhano gopauyuni otaga talulula nawa omaudhano agehe nashika osha etithwa sho olupe lwuudhano kehe lwa talulula omikalo nomilandu dhuudhano walyo ku kwashilipalekwe kutya  uudhano owu li tuu natango tawu opalele aaholi yawo ayehe yomapipi ga yoolokathana, Hamutumwa osho a ti.
KuOtniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here