Hailwa mekondjo Rachael Dinyando ke ko we

0
217

WINDHOEK – Okundana yoluhodhi onde yi tseyithilwa kuErik Molner, Omukalelipo gwaNamibia mu Budapest. Konima yiiwike itatu, onda hiyilwe opo ndi ka kale poshitudhimbuluko shesiku lyopashigwana lyaaHungaria.

Ambassador Dinyando, ngoka iilonga ye yuukalelipo-shilongo ya kwatela mo noshilongo Hungary, otwa yile naye koBudapest. Osha li sha ehameke ndje unene mokumona monkalo moka ali molwa uuwehame. Okwa li ashike ta vulu oku enda ta yambidhidhwa komamhango.

Ye mwene okwa li e wete kutya osho iilonga noshinakugwanithwa she opo a ze koAustria e ye koHungary a kale pamwe nosheendo shandje.

Nnonando okwa li ta ehama, Ambassador Dinyando okwa li a nyanyukwa noonkondo. Otwa kala nokudhimbulukwa pamwe shoka twa monene pethimbo lyokuhwahwameka noku uvika kombinga yomahogololo gomo 1989.

Pethimbo lyomahogololo ngoka gali metonatelo lyIigwana yaHangana [United Nations] mo 1989 ondali tandi wilike osheendo shaakwaSWAPO ooyakwetu shoka sha tuminwe kOshikandjo shaSWAPO shOmahogololo koshitopolwa shaKavango. Ombelewa yomahogololo yaSWAPO moKavango, oya li mewiliko lyaHailwa Marco Hausiku nomupeha gwe oRaphael Dinyando.

Konima yoonkundathana newiliko lyoSWAPO lyopashitopolwa, etokolo olya kuthilwe opo iiyendo yi kale iyali. Osheendo shimwe otashi ka uvitha ko aantu koKavango yokuuzilo nonkwawo okoKavango yokuuninginino. Onda pelwe ewiliko lyosheendo shaSWAPO koshitopolwa shaKavango shokuuzilo.

Osheendo shandje omwa li nduno ooHailwa ngaashi Raphael Dinyando, Nimrod Muremi naSimon Maruta nooyakwawo yalwe. Pethimbo ndyoka, oshitopolwa shaKavango shokuuzilo osha li elalangali lyiilonga yoKOEVOET naUNITA.

Egameno olyo lya li einda enene kutse. Ashike, otwa li megameno lyaHailwa Katoko gwoPLAN.

Omahala gokulala, ogali wo uudhigu moshitopolwa shkavango shokuuzilo. Lago enene, Ongeleki yaKatoolika kaRooma oya pitike opo tu lale pehala lyawo poAndara pomisioni yaNyangana. Eyakulo ndika olye tu ningitha tu kale twa fa twa gamenwa.

Otwa tokola opo tu tameke noku uvitha ko aantu kombinga yuuwanawa woSWAPO. Etokolo olya ningwa opo tu tamekele pokamba yomakakunya ga South aAfrica poOmega. Pethimbo ndyoka, pokamba mpoka opwa li aakalino aaKwe. Otwa indile epitikilo okuza komatango gaaFinland, ngoka gali wo geli lepo oUnited Nations Transition Assistance Group (UNTAG), opo tu ye meni lyokamba yaOmega. Otwa tseyithile wo aakwiita mboka ya li ya kondeka posheelo shokamba yaOmega.

 

Otwa yi meni lyokamba e tatu popi naKaputeina gwomakakunya ga South Africa opo e tu pitike tuka popye naakalimo. Kali a hala, ashike, okwa pitike ngaa tuye meni opo tu popye naawiliki yoshikandjo shoKwee. Sho ngaa tatu   tameke okulombwela aawiliki kutya otse oolye, otwa uvu omadhengo gatatu.

Katu shi naampoka shazi, osheendo shomakakunya sha thikama sha ukilila komeho sha tegelela ashike shi lombwele kutya oshike tashi ka landula ko. Komanda gwomatango gaaFinland, naampoka tuu ayi, aawe, opo ngaa katu shi.

Otwa lombwele omakakunya ngaka omaKwe kutya otwa eta elaka lyombili nolyedhiminathanopo lyopashigwana. Sho ngaa ando opo taya tameke okuhokwa ehokololo lyetu, otwa uvu ishewe edhengo limwe. Aalumentu mbaka oya ningi po ngaa omainyengo gamwe gopakwiita haga ningwa yo yafa taya lili ishewe. Otwa kala nduno twat ala ko nonkumwe twa tegelela tu tale shoka tashi ka ningwa po. Kaputeina gumwe gwoshilumbu okwa ulikile omakakunya ngaka omaKwe shoka yena okuninga sho osha holoka nduno shafa tashi ti hololeni oonkondo. Kaputeina gwoshilumbu okwa ti natu ye. Nokwaamana po ethimbo otwayi ngaa, ashike, onethmbo lyetu nee.

Oshiningwanima shoka, otwe shi tseyithile ngaa koUNTAG. Komanda nguka gwomuFinland okwa li e na ko nasha unene negameno lyomakakunya ihe kali e na ho ta fala naanaa oku kaleka po omilandu nomalandulathano goUN.

Osho ngaa nduno twa shunine ishewe koMisioni yaKatoolika kaRooma koAndara, hoka mo1965 Hailwa Nangolo Mbumba, Hailwa Alpo Mbambo, Hailwa Nangolo Taapopi nangame mwene twa kalele popepi nayo pethimbo twa li mondjila yokuya  kuupongekwa.

Onda li nda kumwa unene sho natango nokonima yoomvula  omilongo mbali nane, ndi li mehala olyo tuu ndyoka tandi uvitha ko nokulombwela aantu natango kombinga yemanguluko nokumangulula oshilongo shetu.

Esiku lya landula, natango otwa tsikile ngaa niilonga yetu yoku ka uvitha ko aaKwee kombinga yuuzilo womulonga gwaKavango. Otwa dhmbulula kuta aanamudhingoloko oya lombwelwa nale koombulu dhaSouth Africa kutya inaye tu pulakena.

Aantu yamwe yomomudhingoloko oya tameke nokuli oku tu ulikila endhindhiliko lyoDTA, shoka shali tashi tu hololele kutya yo iilyo yoDTA na kayena mpoka taya fala oSWAPO.

Omasiku gaka landula otwi itula mo noonkondo miilonga yetu yopolitika noyoku hwahwameka mokati kaanamikunda yomomidhingoloko dhokuuninginino gwomulonga gwaKavango.

Esiku limwe, otwa li momikunda dha gama kuuzilo wondjila ndjoka ya kwatakanitha Rundu noKatima Mulilo. Pethimbo ndyoka ondjila oya pitile mokati komikunda yo kaya li naanaa kokule nomulonga. Esiku ekwawo, otwa li tatu uvitha ko aanamikunda dhokuuninginino gwondjila. Otwa tsikile niilonga yetu yokuhwahwameka sigo twa thiki kuunninginino woMisioni yaKatoolika kaRooma koNyangana.

Pethimbo ndika lyokunwetha mo aantu kombinga yoSWAPO ooHailwa Dinyando na Muremi, oya dhanene onkandangala ya simana unene moku uvitha ko aantu noku ya itaelitha opo ye ye kiigongi yetu. Osha li pethimbo mpka sho nda dhimbulula uupenda neitulemo lyaHailwa Dinyando.

Kungame ondi wete kutya, Hailwa Dinyando oye gumwe gwomomapendafule ngoka ihaaga popiwa naanaa olwindji. Okwa li gumwe gwomaaleli moKavango mboka ya longele lela pethimbo edhigu nomoonkalo oondhigu omanga okatokolitho 435 inaka ya miilonga.

Pethimbo ndyoka, Oshitopolwa shaKavango, osha li sha homatithwa nokomayego iilonga yuukakunya nosha li oshilongithwa shiilonga ayihe ya puka nosho wo yoku lombwela aantu oohapu dhiifundja kombinga yopolitika. Omapukitho agehe ngoka, oga li haga ningwa okupitila mongundu nenge etanga lyaaniifundja hali ithanwa Ezuva nelalakano olya li okutonditha SWAPO kaantu. Hailwa Dinyando okwa kala a thikama u ukilila. Okumana oondjenda dhe okwo ekanitho enene kuNamibia oshoka okwa kanitha lela omuleli gwashili.

Moluhodhi nduka, otwa hala okusimaneka ekuthombinga lye molwa ekondjelomanguluko lyoshilongo shetu. Oshigongi shetu muBudapest oshali sha fa omukalo gwokutya, “indapo nawa Hailwa”. Onkene otandi ti: “Yende muthiraro mukayita muyendhange!”

Omwenyo gwe nagu vululukwe mombili yaaluhe.


Komukwashigwana Nahas Angula

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here