Kuku Kondombolo i ithiga ko nondjokonona yongushu

0
317

TSUMEB – Omukuluntuwiliki gwoshipangelo shOngwediva MediPark, Ndokotola Tshali  Iithete okwa indile kuMuni gwaTsumeb opo ehala ndika lya simana lyo pandjokonona, lyo ompungulilo yomithigululwakalo yedhina Helvi Mpingana Kondombolo [Helvi Mpingana Kondombolo Cultural Museum] li yambapalekwe niinima mbyoka tayi kwatakanithwa nonkalamwenyo yayina gwondjayi onene mekondjolemanguluko Ndokotola Sam Nujoma.

Ndokotola Tshali okwa hokolola ehala ndika lya simana lyopandjokonona, lya li lya tseyika wo nedhina Omukunda gwopamuthigululwakalo gwaTsumeb [Tsumeb Cultural Village] ta ti, oli li naanaa ehala lyo opala moka tamu vulu okugandjelwa omauyelele ga simana kombinga yomukiintu ngoka a vala ondjayi yu ufule wi ikalekelwa mokati koondjayi oonkwawo dhekondjelomanaguluko.

Elelo lyondoolopa yaTsumeb olya lukile “Kuku”Kondombolo ehala ndika lya simana molwa oku dhimbulukwa iilonga mbyoka a longa ya simana mekondjelomanguluko lyoshilongo.

Omonamati, Omukokoli Pelesitende Sam Nujoma oye a li omukwatakanithi nomukuthimbinga omunene opo ku totwe ehala ndika lya simana, ndyoka lya hoolela ehala limwe muElverum shoko Norway ngoka e li oshilando oshimwayina miilonga naTsumeb.

Konima ashike yemanguluko, Ndokotola Nujoma okwa yile metalelopo lyopambelewa koNorway. Sho a zi hoka, okwa lombwele aanambelewa kutya edhiladhilo lyehala lyasimana lya Elverum ewanawa onkene nali ningwe wo moTsumeb molwashoka otali holola omikalo dhoonkalomwenyo dhaantu ya yoolokathana moNamibia.

Ehala ndika lya simana lyo olyo pandjokonona otali holola omikalo dha yoolokathana dhoongundu dhaantu ayehe nosho omitungilo dhomagumbo ga yoolokathana dhomihoko odhindji ngaashi tadhi holoka miitopolwa ya yooloka yoshilongo shetu.

Meya omukiintu gwotango gwoshilando, Susan Nghidinwa okwa tula miilonga edhiladhilo nopolojeka oya tamekwa, nehala ndika olya kala lya simanekwa kaantu. Oya kala noku li longitha  moku ka uva ombepo naanegumbo, okuningila mo iituthi  nolya kala wo ehala lya simana moshilando lyomaudhano.

Ndokotola Iithete, okwa ningile kuume ke nomugandjimayele gwe gwethimbo ele Eward Kandongo oshituthivalo shomeholamo mehala ndika lya simana mehuliloshiike lya piti. Okwa holola kutya oshilando Tsumeb oshina ondjokonona ya simana kuye noku mboka ya yalula noya simeka onkandangala yuupendafule ndjoka ya dhanwa ku Kuku Kondombolo.

“Hasho ashike shika, muApilili omvula ndjika, evalo lyandje mwene wo onde li dhanene moTsumeb. Tse katu shi oomvalele dhaTsumeb ashike otwa mono onkalo ombwanawa ndjoka yi li moTsumeb sho osho nduno twa tokola opo iituthi yokudhimbulukwa omasiku gomavalo getu, tu yi dhanene moshilando shoNgopolo”, omupangi omunene osho a ti a nyanyukwa.

Kandongo kombinga ye mwene okwa lombwele oshifokundaneki shoNew Era kutya, aaTsumeb ohaya yakula aantu nawa, nashika osho naanaa hashi nana aantu opo ye ye huka.

“Tala kutya aantu muka oye li shimwe shi ili, ohaya popi omalaka gooyakwawo ayehe, ohaya li pamwe, ye holathane, sho, oshinima lela shoka omuntu to kala wu shi uvitile uugumbo. Otwa hingi okuza koombinga dha yoolokathana opo tu kwatakanithwe kombili nuukumwe. Omiti ishewe otadhi holola kutya owa taambwa ko nenyanyu. Naashoka nduno kutya Kuku okwa lukilwa e ta tumbalekwa muka, shika osha gwedha ko ishewe kesimano lyoshilando shika,” Kandongo osho ta ti.

Omupopi gulwe ishewe pethimbo lyoshituthi, omuwiliki gwasho Eliphas Hauwala okwa ti kutya, “okamati haka okahanona” (Eward) oko oshitopolwa shondjokonona yaNamibia ndjoka ya pumbwa natango okunyolwa opo yi popye omahokololo “gaakwiita inaaya tseyika” mboka wo ya dhana onkandangala onene miita yekondjelomanguluko.

“Omukondjelimanguluko nguka Kandongo, okwa li komanda gwaakwiita. Kombanda yoongamba, okwa gandjele omalombwelo kaakwiita yoPLAN ye thike po1500. Onkene, ye pamwe nooyakwawo, natu ya simanekeni omolwa iilonga yawo yuupendafule. Ishewe, kala monkalamwenyo yoye nawanawa ngoye to yi tyapula melandulathano lyomondjila molwashoka, otwa adha oshilalakanenwa. Oshilongo shika otwe shi mangulula!” Osho a ti.

Hauwala ta gwedha ko wo ta ti, moTsumeb omo ngaa mwa za gumwe gwomaaleli aakuluntu yoSWAPO ngaashi Omupevi-Pelesitende Hage Geingob. Osho nduno, oshilando shika pethimbo lyuukoloni, sha kala oshilongitho shopokati omolwa omahwahwameko noku uvitha ko aantu opolitika.

Ookuume, aakwanezimo naapambele yaKandongo ya adha lwopo 100, oya kalele poshituthidhimbuluko-valo shika.


KuEngel Nawatiseb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here