Ospana yekatanga kokeemhadi yaKenya ova denga ospana yaNamibia Brave Warriors 1-0

0
233

NAIROBI –  Namibia okwa kanifa omhito yaye yoku kufa ombinga mekopi lounyuni lokatanga kokeemhadi muAfrica  (Fifa Africa World Cup 2014), konima eshi a lwa ondede koKasarani stadium moshilando pangelo sha Kenya, Nairobi.

Ekopi o la tengenekwa li ka hovele momudo twa yuka 2014.

 

Oudano owa kundanekwa wa li wa hovela nengungumano eshi ovanyandi vokatanga va hovela nokufuula ovatali vetanga, konima eshi omapapa anene muAfrika (ovadanauki vopokati )Petrus ‘Dancing Shoes’ Shitembi (Namibia) nomunyandi tanga waKenya Victor Wanyama, va li tava ondola omesho.

Okudja pehovelo loudano ovadani vaBrave Warriors ova danauka nomukumo no inava mbadapalekwa kengafifi  olo la li ta li yaambidida ovaneumbo Kenya. Obrave Warriors oya  li ya pewa eecorner dihapu ashike ine shi pondola.

Omudanauki wokomesho waKenya Dennis Ochiong okwa danauka  noudinini a kala ta kondjifa omhito nokupitifa  etanga li fike monete. Okwa ka tokelwa, ina dula ku shi pondola eshi Dudes Mwedihanga naChris Katjiukua va kala tava kondeke eenghendabala daye adishe.

Bulky Kenyan omudanauki wokomesho Dennis Ochiong okwa kendabala  neenghono okukelela kombinga yaNamibia

 

Ashike ovadnauki vokonima Dudes Mwedihanga naChris Katjiukua ova longa noudiinini  mokukelela etanga

Nonande a li a xutwifa etanga pehovelo, konima  vokafimbo kaxupi  etatadingonokoafimbo li tameke, Tjihonge okwa kendabala ku keelela okoola onhi-2 yaKenya ,a kandeka etanga laOchiong oo kala ta tyatyaleke.

Konima yokafimbo kanini kefude po(half-time) eespana adishe 2,  oda hovela nomukumo.

Ashike okatanga oka kala taka ungaungwa nako unene  pokati kokapale. Novadanauki ngaashi Duncan Ochieng ka li a mona eemhito dokukwata etanga, osho yo ovadanuki vokomesho vaNamibia Jacobs and Shitembi ovo va li ta va danauka noudjuu molwa etukauko lavo mokapale, nosha xutwifa eemhito dihapu  dokupitifa etanga.

 

Omudeuli wetanga Mannetti, okwa tula Deon Hotto oo e shivike nawa omudanauki wopokati wospana yoAfrican Stars ponhele yaHeini Isaacks, ashike etokolo inali lundulula ekwatafano lovadanaukitanga vaKenya ovo va twikila nokukandeka Brave worriors i ha tule mo okola.

 

Konima eshi Jacob a fangela etanga mombada tali ka fikila kombinga yokoola, Shitembi okwa tokelwa ku hanga etanga la wila meke lomukwatitanga waKenya

Omudeuli Manetti, okwa hetekela okuxupifa ospana yoBrave Warriors nonande inashi ka pita, eshi a lundulula ovadanauk-i tanga vape vakwao. Louis okwali a kufwa moudano ponhele yaye pu ye Kumbee Katjiteo, ofimbo pohele yaShitembi pa tulwa Riaan Cloete. Omalundululo okwa eta po ashike exwepopalo linini, nonande oudano wa li muwa, oBrave Waorriors inai ke shi pondola opo i wanife oitwa I duleku kufa ombinga mefiyafano loudano wekopi loFIFA lomudo 2014. Obrave Worriors oya ya mongudu F (Group F) omo mu na eesapna dikwao edi inadi shi ppondola.

Kexulilo, oudano owa li muwa. Namibia okwa kondja neenghono nande ina fika ponghatu opo kwali a faneka. Okwa kundanekwa ospana yaNigeria oyo yafindana mongudu yeesapana dikwao, eshi Olomakaya, ya denga mo Malawi moshilando Calabar, shNigeria.


KuCarlos Kambaekwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here