GIPF a tameka netseyitho lyopashigwana lyo-Unlisted Investment Policy

0
223

WINDHOEK –  Oshiketha shOopenzela dhAaniilonga yEpangelo (Government Institutions Pension Fund –GIPF) osha hangana noNamibia Chamber of Commerce and Industry –NCCI okutseyika kombinga yoshiketha shekwashilipaleko lyopashimaliwa –Unlisted Investment Policy. Oshiketha otashi tala kokulongitha oshimaliwa mooprojeka dhiiyemo, ewiliko lyokuyambidhidha pashimaliwa, iinima ya guma iikwamalusheno/iikwankondo, omaliko oshowo egandjo lyoshimaliwa okufuta iipumbiwa/omayakulo.

Pauyelele womunambelewa omukuluntu e nasha nomakwatathano oshowo omalanditho moGIPF, Elvis Nashilongo, etseyitho ndika lyopambelewa olya gandjwa kIilyo yOlaata yoGIPF, mbyoka ya hala oUnlisted Investment Policy –UIP yi vule okugandja omauwanawa kaanangeshefa  nenge oongeshefa moshilongo ashihe.

Okuza sho ekwashilipaleko ndika lya tulwa miilonga, oGIPF okwa li ya longitha iimaliwa oyindji pamapungulo meliko lyomoshilongo. Okuthika pehulilo lyomwedhi Juni nuumvo, oshiketha shika okwa li sha gandja okapandi N$2.3 billion melongitho ndika lyoshimaliwa – Unlisted Investment Portfolio, moka oshimaliwa shokapandi N$680 million sha longithwa nale mooprojeka dhayooloka moshilongo ashihe.

Ooprojeka odha kwatela mo ngaashi elongitho lyokapandi N$148 million mOshiketha shOkufuta omayakulo/iilonga (Procurement Fund), shoka hashi longithwa koGIPF okushilipaleka egandjo lyomayambidhidho gopashimaliwa gethimbo efupi oshowo okuyambidhidha oongeshefa oontshona naadhona dhopokati (Small and Medium Enterprises-SMEs) unene dhoka dhi na omauvathano gopakondalaka okugandja omayakulo nenge iilonga komahangano omanene nenge ga simana.

Oshiketha osha longitha wo iimaliwa ya konda N$50 million mooprojeka dhi nasha nomalusheno goonkondo dhoketango okupitila megandjo lyeyambidhidho lyoshimaliwa koongeshefa oontshona naadhoka dhopokati moshimpungu shika. Oshikwawo, oshiketha osha longitha ishewe oshimaliwa sha konda N$479 million momaliko ngoka ihaa ga lunduluka – ano omatungo ge nasha nokweeta po iiyemo muule wethimbo ele. Shika osha kwatela mo oprojeka yedhina Gwashamba Property Development mOndangwa, Grove Mall mOvenduka, Otjiwarongo Town Square oshowo ooprojeka dhokutunga omagumbo odhindji moshilongo ashihe.

GIPF pamwe noNCCI otayi hiya aanangeshefa moshilongo okugongala pesiku li nasha nelongitho ndika lyoshimaliwa –(UIP open day), oshiningwanima shoka tashi  ka ningilwa poHilton Hotel mOmaandaha, 23 Septemba. “Oshi li eitaalo lyetu kutya okupitila moUnlisted Investment Policy, GIPF ote ki iyutha kOmulanduveta omu-28 gOveta yIimaliwa yOopenzela, ngoka tagu utha ehangano lyetu li longithe iimaliwa pamapungulo meliko lyomoshilongo nokushunitha pevi onkalo yokuza mo koshimaliwa meliko lyomoshilongo. Kakele kesindano ndika, otwa tala kutya ope na lela  natango ompumbwe yepashuko kombinga yelongitho ndika lyoshimaliwa shetu – ano oUIP mokati kaanangeshefa Aanamibia.  Uupyakadhi mbuka otawu yi moshipala nokunkundipaleka elalakano lyetu okukwatela mo aakuthimbinga ayehe nokushilipaleka kutya aangeshefa oyendji moNamibia oya kutha ombinga shi ihwapo,” osho Nashilongo ta yelitha.

 

kuEdgar Brandt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here