Okangundu okagandjimayele komaudhano ka hogololwa koSpecial Olympics Namibia (SON)

0
213

WINDHOEK – Namibia okwa yi mongundu yiilongo iikwawo mbyoka yina okangundu okagandjimayele komaudhano gaantu mboka ye na uulema. Oko kotango moshilongo shetu na oka tulwa miiilonga momasiku 14 Auguste 2013 nesiku ndika itali  ka dhimbiwa mondjokonona yomaudhano gaanuulema komalutu mboka ya pewa ngashingeyi ompito opo ya vule oku kundathana iinima ye ya pamba.

Otaya vulu wo oku kundathana kombinga yoompangela dhawo mwa kwatelwa iinima ngaashi okugandja omayele kOmukuluntuwiliki womoshilongo nosho tuu kaawiliki yalwe. OSpecial Olympic Namibia oyo opolohalama yopauyuni hayi gandja omadheulo momaudhano omvula ayihe. Ohayi longekidha wo omathigathano po kaadhani momaudhano ga yoolokathana.

Konima shoSON a ningile omadheulo gaawiliki ngoka ge endele nawa okuza 13-14 Auguste pendiki lyawo Football for Hope Centre moKatutura, oya hogololele okomitiye yiilyo ihamano mbyoka tayi ka kala mombelewa uule woomvula 4. Etokolo ndyoka lya ningilwe momutumba omunene gwoSpecial Olympics International Global moMorocco nelalakano lyoku tula aadhani mewiliko lyuudhano, olyo lya etitha po ku totwe okomitiye ndjika.

Omadheulo goku nkondopeka aadhani opo ya vule oku kutha ombinga mewiliko lyomaudhano , oga ningwa okupitila moAthelete Leadership Programs (ALPS) ano mOpolohalama yUuwiliki wAadhani. MuMaalitsa nuumvo, Okangundu Okagandjimayele kOmaudhano kAfrica oka totelwe naNamibia okuna mo omukalelipo.

Omaudhano noopolohalama dhaanuulema yokomalutu ohaga dhanwa miitopolwa itano oyo Oshana, Kavango, Hardap, Khomas na //Karas. Okakomitiye haka kiilyo ihamano oka thikama po mOmunashipundi, Omupeha-nashipundi niilyo yilwe ine. Debreek Special School, Moreson Special School nosho wo iilyo iyali mbyoka yaali mosikola hayi longo koNeo Paints Namibia naNashua Namibia.

Oshinima sha simana shoka sha ningwa omanga okomitiye inayi hogololwa osho ompito yomadheulo ngoka ga gandjelwe kaadhani moka yali ya pulwa ya tule momusholondondo iinakugwanithwa nenge omaudhano ngoka ya hala ga ningwe kuSON. Yimwe yomiinakugwanithwa mbyoka ya gandjwa kuSON oyo eyambidhidho lyaadhani pethimbo lyomaudhano okuza kaavali naatekuli. Oshikwawo ishewe, okutsa omukumo ookuume mboka ihaye ya we kuudhano mbuka. Aadhani oya gandja wo omayele opo epangelo li kale hali gandja  iiyenditho yoku ka tala aadhani mboka ye li kokule. Omaudhano haga dhanwa ngashingeyi ogo, etanga lyokoompadhi nolyomokambamba, etanga epu, okiliketa novoli nosho wo omaudhano ngaashi oateletika yomokompiuta, elongo lyokutseya onkalomwenyo, omaunyakwa nuunongo wulwe wokomake nosho tuu ootundi dhiinyandwa.

Okutala osheendo shika shaadhani aagundjuka,otashi holola lela kutya osha hala okuidhana nokumona kutya aadhani yalwe ohaya dhana ngiini. Sha gwedhwa po ishewe, osheendo osha hala okunenepeka oSpecial Olympics (SO) nenge tutye sha hala okutseyithila nokuhololela aantu esimano nuuwanawa womaudhano gaanuulema. Sho osho nduno, taya hehela komahangano nokoohandimwe opo ya tsikile noku yambidhidha oSpecial Olympics Namibia (SON) nokomukalo nguka, otaya kwathele aadhani yena oompumbwe dhi ikalekelwa moshilongo ashihe.


Komunambelewa Omukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here