Oondjambi oompe dhaaniilonga momatungo dha ya ngashingeyi miilonga

0
203

WINDHOEK – Okuthika pehulilo lyomwedhi nguka, Septemba 2013, aaniilonga momatungo moNamibia otaya tegelele okumona omagwedhelo noopelesenda omugoyi dhoondjambi dhawo dhopevi.  Shika osha ningwa konima sho ehangano lyomahangano moshimpungu shomatungo – Construction Industries Federation –CIF nehangano lyaaniilonga lyedhina Metal and Allied Namibian Workers Union (MANWU) kwa li ga adha etsokumwe kutya oondjambi dhopevi oompe otadhi ka tameka okuya miilonga momasiku 15 Septemba.

Omahangano agehe gopaali okwa li  nale ge shi zimine kutya omagwedhelo goondjambi dhopevi otaga yi miilonga mbala ngele Etsokumweuvathano lyawo lyOpamuhanga (Collective Agreement) lya ningi oveta nokunyolelwa mEmbo lyOompango dhEpangelo (Government Gazette).  Okuza ashike sho omahangano agehe gopaali ga shaina etsokumweuvathano li nasha noonkalo dhiilonga nenge omauwanawa ge nasha naaniilonga, mwa kwatelwa oondjambi, moshimpungu shomatungo,  eindilo li nasha nomasiku gwontumba “gEtsokumweuvathano lyOondjambi dhOpevi” oompe  okwa li lya ningwa koshikondo ashihe shomatungo nokugandjwa kUuministeli wIinima yAaniilonga nOnkalonawa yOshigwana. Kakele, pauyelele waBarbel Kirchner, ngoka e li omunambelewa omukuluntu moCIF, oomwedhi ne konima yoshituthi sheshaino lyEtsokumweuvathano lyOpamuhanga, inali nyanyangidhwa nokutseyithwa  pambelewa  natango kepangelo.

Etsokumweuvathano lyoondjambi otali utha iinakugwanithwapo yopevi yoondjambi moshimpungu shomatungo moNamibia. Shoka shi nasha ngashingeyi noshimpungu shika osho etalululo lyoondjambi dhopevi dhoka dhi na okugwedhelwa noopelesenda omugoyi momvula yotango oshowo oopelesenda 9.5 momumvo tagu landula. Omagwedhelo ge nasha nomumvo gwotango noopelesenda omugoyi otaga  tameke okuya miilonga okuza momasiku 15 Septemba 2013 sigo 31 Mai 2014. Omagwedhelo ge nasha nomumvo gwa landula ko ano ngoka goopelesenda 9.5 otaga ka tameka okuza 1 Juni 2014 sigo omasiku 31 Mai 2015.

Omalundululo metsokumweuvathano lyonale lyopamuhanga, oga kwatela mo etalululo lyIimaliwa yi nasha nokukala miilonga (Service Allowance) okuza poowili 120 sigo oowili 144. Onkee omuniilonga kehe ota ka futwa shi thike pamwe shi ikwatelela koowili 144 dhondjambi ye, shoka tashi kala oshipambu shiimaliwa mbyoka taka mona muDesemba. Iimaliwa mbika otayi ka yalulwa shi ikwatelela komwedhi kehe gwa longwa gu udha ngoka omuniilonga a kala miilonga pethimbo lyontumba momukokomoko gwomvula ndjoka. Oshitopolwa shika shetsokumweuvathano nasho otashi ka tameka wo okuya miilonga okuza momasiku 15 Septemba.

“Molwaashoka Etsokumweuvathano lyOpamuhanga oli li etsokumweuvathano moshimpungu ashihe (moshilongo),  omahangano/ookampani adhihe dhomatungo otadhi tegelelwa dhi simaneke etulomiilonga lyoondjambi dhika oshowo iinakugwanithwapo yilwe yi nasha noonkalo dhiilonga ngaashi tashi uthwa mEtsokumweuvathano lyOpamuhanga; oshowo oshikondo shegandjo lyiimaliwa yepangelo oshi na okushilipaleka kutya ootendera dhiilonga itadhi ulike omauwanawa ge li pevi ngaashi tashi uthwa metsokumweuvathano ndika,” osho Kirchner ta ti.

Ehangano lyomahangano moshimpungu shomatungo (Construction Industries Federation) oli li ehangano li ithikamena po, kaa li shi lyepangelo oshowo lyopapolotika. Ehangano otali si oshimpwiyu shi nasha naatungi oshowo aangeshefa moshimpungu shomatungo moNamibia nokuyambula po ombepo yesimaneko lyooveta dhaNamibia dhi nasha niinima yaaniilonga. “Tse ohatu longekidha omadheulo taga tsikile nokugandja omaunongo, oshowo otatu kumike omikalo dhokugandja iilonga – ootendera dhi kale pauyuuki opo ku shilipalekwe kutya Aanamibia oya kutwa miilonga,” osho ta ti.

 

kOmunambelewa Omukundaneki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here