Ounona vaUNTAG tava kongo oohe

0
240

WINDHOEK – Opena ounona vahapu ovo va ya kombelewa yOmukalelipo waKenya moNamibia tava kongo oohe konima eshi  omuNamibia owu ali meumbo laBig Brother Dillish Matthews oo a findana nuudo  va hangana vali nahe Abdi Galgayo Guyo omafiku a pita.

Eshi a popya nOshifokundaneki shoKundana, Omukalelipo waKenya moNamibia Omufimanekwa Peter Gitau okweshi kwashilipaleka kutya vavali vomootate ovo ovali ovakwaita metanga lombili laUNTAG mo Namibia meedula domilongo hetatu omanga  taku fekelwa kutya omutitatu okwali omutoolinghundana.

Pandjovo da Gitau, Mathews oo tyapula oshivilidalo shaye sheedula omilongo 23 eshi sha li sha fewekwa nomalapi matoka namalaula pombelewa yovakalelipo vaKenya moNamibia okwali ena omesho eyadi omahodi eshi a ya mondabo yondaanisha nahe.

Gitau ta kunghilile oukadona vovanyasha kombinga yomalihumbato omawa paku fatula kutya enenedu la Africa ola wililwa po komambwida eefiye nokounona vopondje yeehombo molwaashi ovaAfrica inava fimaneka  vo itave luufa vali keenghulunghedi dopamifyuululwakalo.

“Fye ova Africa otwa itavela kutya omikalo doilongo yokouninginino , oshihopaenenwa shiwa kufye,  ashike ovanhu ovo, oveli mouwike. Eenghulunghedi domufyuululwakalo wetu ode tu longa kutya okaana oka keshe umwe, onghene inatu kala shito nounona taa tavakana momapandavanda tava kongo oohe nooyina pefimbo omifyuululwakalo dali da tumbalekwa. Mo Afrika ekwashilipaleko letu olali lovakwapata ndee kalali lomamona oinima, ashike eshi osha lunduluka,  sho osho nee sha etifa onghalamwenyo  yetu i lunduluke yo,”  ta popi konghalo yootate ovaAfrica taa dala ounona vo tave va fiye po vo ooina tave fa file oshisho.

“Ohandi dilaadila kutya  eputudo laye ola li liwa naye yoo okwa fimaneka ovanhu,” osho a tonga ta weda ko kutya okwa minika nokupandula ovashivwa voshitufidalo aveshe.

Okwa twikila tati okwa itavela kutya Dillish okwali a pumbwa okushakeneka he oo womuKenya, molwaasho osha kala sha yela kutya okwali e mu djuulukwa.

“Onda ulika lela oshinakuwanifwa shomudali okudja eshi nda tuma oitya keumbo kutya he yaDillish omuKenya. Oshali shi liwetikile yo nomoBig Brother kutya okwali lela a hala a shakene nahe, na otashi pongolifa eshi ounona tava ende meenghalo dafa edi kaveshii oohe. KuDillish, okukonga he peedula edi ina pumbwa naanaa shihapu kuye, otashi ulike ashike kutya ounyuumbo ouna oshitukulwa sha kula mokaana nounona otava twikile nokukonga enyamukulo fiyo va mona oohe,”  ta fuda mokule.

Omufimanekwa Gitau okwa mona ofakisa yoshinyolwa moshifokundaneki oyo tayi popi Dillish ta kongo he, omanga ali koNooli okukala poshivilo shOlufuko. Eshi a mona kutya omulumenhu ta kongwa omuKenya, okwa shivifila nee vokoshilongo shaye oko Abdi Galgayo Guyo a monika meendelelo.


KuJemina Beukes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here