Omulilo gwe eta oluhepo posikola yopombanda yOnesi

0
240

ONESI – Konyala aanaskola 187 mosikola yopombanda yaNesi moshitopolwa hsaMusati oya thigwa kaayena  omambo, onguluskola niipundi sha landula omulilo gwa tukuka moskola.

Omulilo taku fekelwa gweetithwa kuupyakadhi wiimalusheno  ogwa yonagula oonguluskola dhili ntano, ongulu yoompungulilo etungo lyuundjugo ongula yohela.

Pahapu dhomukuluntuskola ndjoka simeon KAvila  omulio ngoka ogwa monika komunaskola gwondondo onti-12 lyopotundi ontiyali ongula yohela nomunaskola ngoka okwali tiilongo moonguludhoskola dhili popepi netungo lyapipo.

Shoka oshiponga oshitiyali shomululi tashi holoka moskola ndjoka muule woomimvo 14 . momvula yo-1999 oskola ndjoka oya kanitha onguluskola ntano moshiponga shomulilo shoka sheetithwa natango kuupyakdhi wiikwamalusheno.

 

“olusheno lwetu ohalu guko nokushuna ko ku lwolwene  na otatu fekele kutya otahsi vulika osho shetthwa omulilo ihe angoka omafekelo owala opo tatui tegeleleoshizemo shomakonaakono goshiyetithi shomulilo,” omukuluntuskola ta ti.

Kavila okwa tsikile ta ti nonando aanambelelwa okaadhima mulilo okuza koombelelwa dhelelo lyoshitopolwa shamusati nondoolopa yUutapi oya thiki pethimbo oongulu ntano inadhi vula okuhupitha.

Nonando omaliko goskola ga kanena moshiponga shoka oga yelekwa gena ongushu yooN$212 840 inamu kwatelwa omambo nomaliko gopaumwene gaanaskola omaipulo ogeli kombinga yepito lyaanaskola unene mboka ka tegelela ya tameke ekonaakono lwawo lyokomvula na oya kanithila omabo gawo moshiponga.,

Oskola oya tokola opo aanaskola yondondo onti-12 ya kale manga moshinyanga shuulaleo moskola moka omo taya ka shangela omakonaakono gawo omanga aanaskola ya gumwa komulilo taya ka longitha oonguluskola dhaanaskola yondondo onti-12.

Oskola otayi ka indjipaleka woo omambo gaanaskola ya kanithileomambo gawo moshiponga na otaku kalongithwa iimaiwa ya gandjwa omega omakwatho kaasamalia aanamutimahenda.

Onesi Senior Secondary School oya totwapo momvula yo-1990 nomonena oskola oyi na aanaskola 706 aalongiskola 29 oshowo onguluskola dhili 20 mwakwatelwa omuhandjo.


KuLoide Jason na Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here