Ta kongo ekwatho lyoondohotola dhapyokoka

0
270

OKAPUMBU-Omumeme gwomimvo 58 Martha Weyulu, gwo koKapumbu mUukwambi moshikandjohogololo sha Etayi, moMusati, ota kongo ekwatho lyoondohotola dhapyokoka opo dhi konakone oyana mboka taya lemana ashike omagulu sho taa thiki pepipi lyomimvo 26.

Weyulu Okuna aanona yeli ya heyali mboka yane yomuyo yalemana nale omagulu sho ya gwanitha oomvula 26 omanga yatatu mboka ina ya adha natango epipi ndyoka yeli momalimbililo oshoka kaye shishi naanaa ngele nayo otaaka lemana nenge aawe.

“Aanona yange oya li ya valwa ye na uukolele ashike ngashingeyi ota ya lemana owala. Ngaye kandi shi lela shoka tashi yalemanitha,” Nakuvala a lombwele Kundana.

Nakuvala ngoka u uvite uudhigu kutya onklamwenyo yo yana oyo oshi etithi oshinene shondjala megumbo okwa ti kena naanaa uuyelele moshinima shika na okwa limbililwa noonkondo uunene sho ngaa kapuna omweeti gwomboloto megumbo.

Nonando okwa ti ka kele koyana mboka ya lemana opuna wo ishewe yane yalemana mezimo lyawo mboka ya valwa kaa mwayina yayooloka.

Uunona wa Weyulu okuza kosheeli sigo oko ntowele ontine oya lemana omagulu ngoka ita ga vulu okwiitonya, ngashingeyi ota ya endele koontondje.

Maana ya Weyulu mboka ya lemana , osheeli osho ashike hashi tambula omakwatho gwoshimaliwa okuzila kepangelo sho ashike hashi kwathele egumbo alihe .

Ka kale kuudhigu wonkalonawa , oye na wo ondjala . Weyulu no yana ina ya tambula nande oshikukuta nkene sheya.

“Otwa kala ngaa ha tu shangwa ongo aatambuli yoshikukuta ashike ina tumona nande iikulya yasha,” Weyulu ta ti.

Weyulu okwa ti ngashingeyi oha landitha po oondjuhwa dhaye opo ashupe no yana noshowo aatekulu ye mboka eli nawo.

Omukokele nguka oha sile aantu 11 oshimpwiyu mwa kwatelwa uutekulu we uutatu mboka ha wu yi kosikola.

“Ngashingeyi otwa pumbwa ngaa ekwatho opo atushe mboka tuna uunghundi tu mone openzela , opo tu vule oku landa omakutu guusila shaashi ngashingeyi ota tu si ondjala nayi,” Erastus Nengola osheeli sha Weyulu shoka sha kwatwa kuungundi tango tango.

Kakele ko kulanditha oondjuhwa opo yamone sha shokulya, Weyulu noyana oha ya kwathelwa woo kaashiinda anamutimahenda naashoka yena po.

Nengola okwa ti uunkundi owuli ashike momagulu . “Omuntu owa li to ende nawa nawa ashike ngashingeyi oto endele ashike kontondje. Ngoye noho kushi


KuLoide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here