Aagundjuka itedhululeni – Dragon 3

0
282

 

ONGWEDIVA – Aagundjuka lela yepipi lyopokati oya kutha ko oongako koompadhi, opo ya tidhe po oluhepo nookwiimba oongalo oonyanyudhi ndhoka tadhi imbwa mongundo ta yi ithanwa Dragon 3.

Aagundjuka yatatu oya tula uukuni kumwe opo ye ete po omaimbilo gawo ga ngongwa nawa okunyanyudha oshilongo shawo nohole.

Razarus Heinrich, Ndeshimona Abniel na Edward Edmund oya ti oya li ya fuuka noonkondo sho ya uva oongalo dhaahikingalo dha simana moNamibia no ya hongoloka opo ya tameke po woo oongalo dhawo.

“Oongalo dhetu odhi na omatumwalaka taga pukulula aanyasha, opo ya itedhulule  oshoka uuyuni wo paife owa nika omadhipago natwiikwateni nawa,” aagundjuka ya lombwele yakwao okupitila mu Kundana.

Aagundjuka mbaka yatatu oya ti oya pititha ngashingeyi omaimbilo gatano gomadhina Tamekeni, Security Code, Jesus, Epena noshowo Dragon dance mboka tau popi kombinga yonkalamwenyo yaantu unene tuu aagundjuka.

Nonando aagundjuka mbaka oye na omukumo noonkondo okunyanyudha oshigwana, oya ti kutya oya pumbwa ekwatho lyoshimaliwa shoku pititha oalbum yawo yuudha oshoka ngashingeyi oyo aanasikola.

“ Mokwiimba kwetu otwa hala oku kala twafa aahikingalo aanene noya simana moshilongo ngaashi Mushe, the Dogg, Exit, Sunny Boy na Gazza noshowo PDK,” aanyasha yati .

Dragon 3 oya tameka okwiimba omvula yazi ko nomaimbilo gawo gatano oga pita nuumvo mu Juni.

Oya ti kutya ohaya imbi oongalo dholudhi kehe sho osho naanaa sha e ta eyooloko koongalo dhaahikingalo ooyakwawo.

Aagundjuka oya lombwele yakwawo kutya oya pumbwa oku lundulula , naya simaneke omalombwelo gaakuluntu inaya kambadhala oku hoolela ooyakwao mboka kayeshi shoka taya ningi.

KuLoide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here