Aanasikola pOshilemba taya ngambuka

0
279

OSHILEMBA-Aavali yaanona haya hiti enongelo posikola poShilemba mUukwaluudhi, moshikandjoshelongo shaTsandi oye li momalimbililo oshoka aanona yawo oya kwatwa kombepo yokukambuka posikola.

Oonakuvala oya lombwele Kundana kutya aanona oya Tameka okungambuka okuza omvula ya ziko , ashike  omukuluntusikola kena nasho oonkondo opo pu etwe omagalikaneno.

Aavali mboka ya popya na Kundana meholamo oshoka inaya hala okufekelwa kelelo lyosikola ndyoka ina li hala sha uvika koshigwana oya ti uunona wawo ohau iishatapo posikola etawu kala taw u galangata wo tawu ivumbauka momavi.

“Tse otu uvite uudhigu kutya aanona yetu ota ya kambuka ashike ihe elelo lyosikola ka lina nasho oonkondo oha ya ithana ashike aavali komagumbo ngele uunona wagomboka,”gumwe goomaavali a popi nongeyo.

Oonakuvala mboka ya gaeela elelo lyosikola oya ti ngele omukuntusikola ita kutha onkatu opo ya kandulepo omukundu ngoka guli mokati kaanona ita ya katuma we aanona yawo kosikola oshoka oshinima otashi pindjala noonkondo.

“ Ngame ondiwete ashike uunona mbuka wuniwe nando okoombepo dhaankwampungu dhoka hadhi piyaganeke aantu. Otwa li twa hala pu ye nando omagalikaneno posikola ashike omutaleligwelongo moTsandi Shali Kankondi okwa ti ndi,”omuvali ngoka ina hala edhina lye litseyike ati.

Aavali oya ti wumwe womaanona owa gwa iikando ya adha pu ihamano omanga yamwe yi vulepo, ta ya ti kutya aalongi ina ya pitikwa oku kwa ta uunona mboka wagombokelwa posikola ashike otashi kwata ethimbo omuvali a thike posikola afale okanona koshipangelo.

“ Aavali otwa li twa tsa kumwe ashike Kankondi ina hala puye omagalikaneno posikola ngashingeyi uunona waadha po 14 owakambuka nale,” aavali ya ti.

Aavali oya ti oya futa iimaliwa okutameka po N$70-N$150 oku fata oshihauto shokuya koshipangelo.

“Oombepo dhika oodhigu noonkondo tse otwa hala omagalikaneno omanaga aanona yondondo 10 inaya zapo posikola.Ngele hasho osikola otayi pata. Tse otwa hala omayakulo meendelelo oshoka noombepo dhoka otadhi endelele nayi ,” aavali ya popi ya handuka.

Aavali oya ti osikola yaShilemba oye ya tilitha noonkondo oshoka ina yeshimona nale . Oya ti wo kayena iimaliwa yokula taafala aanona koshipangelo kehe esiku.

Oya ti woo aalongi yoposhilemba kayena esiloshimpwiyu lyaanona. “ aalongi naya fale aanona koshipangelo oshoka omuvali oha kala kokule noonkondo. Aanona ohaa gwile pomutenya yo ihaya nyengwa, ngele aalongi itaya nyenge aanona omukuluntusikola na ithane ambulasa ye omuvali talanduka omanga omunona eli nale momake gaapangi.”

Nonando oonakuvala oyuuvite uudhigu koyana taakambuka omukuluntusikola gwaShilemba Teeleleni Shaanyenenge okwa ekelehi omapyopyo ngoka tati kutya aanona ihaa kambuka ashike oha ya ehama ashike uuvu ngaashi uuva uukwawo.

“ Ngaye mwene mwene inandi tsakaneka nande omunona tagu posikola ndjika ashike onduuva nga omapyopyo taga zilile kondje,” Shaanyenenge ta ti.

Shono Kundana a ningi omakwatathano nomutalelishikandjo Shali Kankondi okwa ti ye oshinima okwe shu uva na oko ali kosikola ndjoka eta popi naavali mboka eya lombwela kutya omadhidhiliko ngoka geniwe kaanona oga fa ashike gomuntu ta ehama ohysteria.

Okwa ti ohysteria omukithi ha gukwata ashike aanona yaakadhona momutse uunene ngele owuna uumbanda washa.

Kankondi okwa ti aavali okwe ya lombwela kutya posikola ina puya nande oongeleka inashi pitila mombelewa yamushanga takalelele koministeli yelongo.

“ Ngame okwa li ashike ndalombwelwa uunona uuhamano ngashingeyi kandi shiwo lela kutya owuli uungapi, ashike ondiwete ashike kutya uunona mbuka owuniwe ko hysteria,” Kankondi ta ti.

Kankondi okwa popile wo aalongi kutya oshinakugwanithwa shawo kashishi okusila aanona oshipwiyu ashike okugandja elongo.

 Ku Loide Jason

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here