Aakambuki pOshilemba ya pewa efudho lyomwedhi kundohotola

0
244

ONGWEDIVA- Aanona yopOshilemba mUukwaluudhi, moshikandjoshelongo shaTsandi onkee ngaa taya tsikile nokukambuka sha etitha nokuli, opo ya pewe efudho lyuuwehame uule womwedhi.

Aavali yaanona mboka yopOshilemba onkee taya tsikile nokukala momalimbililo, oshoka oya ti kaye shi kutya oyana otaya ka pita ngaa omakonankono unene sho ya pewa efudho lyomwedhi ngashingeyi.

Uunona mbuka owa li wa taambelwa moshipangelo shepangelo moTsandi e tawu tuminwa kosaala yaapwidhi koshipangelo shepangelo kOshakati hoka wa ka pewa nee efudho lyomwedhi ina wu ya kosikola.

Nonando uunona owa pewa omafudho, natango aavali oya ti kapu na elunduluko lyasha.

Oonakuvala oya lombwele Kundana kutya aanona oya tameka okukambuka okuza omvula ya zi ko, ashike  omukuluntusikola ke na nasho oonkondo, opo pu etwe omagalikaneno. Aavali mboka oya popya na Kundana meholamo, oshoka inaya hala okufekelwa kelelo lyosikola ndyoka inali hala sha uvika koshigwana oya ti uunona wawo ohau ihata po posikola e tawu kala tawu galangata wo tawu ivunyagula momavi.

“Tse otu uvite uudhigu kutya aanona yetu otaya kambuka ashike, ihe elelo lyosikola kali na nasho oonkondo ohaya ithana ashike aavali komagumbo ngele uunona wa kambuka,”gumwe gwomaavali a popi nongeyo.

Oonakuvala mboka ya geela elelo lyosikola oya ti ngele omukuntusikola ita kutha onkatu, opo ya kandule po omukundu ngoka gu li mokati kaanona itaya ka tuma we aanona yawo kosikola, oshoka oshinima otashi pindjala noonkondo.

“ Ngame ondi wete ashike uunona mbuka wu niwe nando okoombepo dhaankwampungu ndhoka hadhi piyaganeke aantu. Otwa li twa hala pu ye nando omagalikaneno posikola ashike omutaleligwelongo gwoTsandi Shali Kankondi okwa tindi,”omuvali ngoka ina hala edhina lye li tseyike a ti.

Aavali oya ti wumwe womaanona owa gwa iikando ya adha pwiihamano omanga yamwe yi vule po, taya ti kutya aalongi ina ya pitikwa okukwata uunona mboka wa gombokelwa posikola ashike otashi kwata ethimbo omuvali a thike posikola a fale okanona koshipangelo.

“ Aavali otwa li twa tsa kumwe ashike Kankondi ina hala puye omagalikaneno posikola ngashingeyi uunona waadha po 14 owa kambuka nale,” aavali ya ti.

Aavali oya ti oya futa iimaliwa okutameka po N$70-N$150 okufuta oshihauto shokuya koshipangelo.

“Oombepo ndhika oondhigu noonkondo tse otwa hala omagalikaneno omanga aanona yondondo 10 inaya za po posikola. Ngele hasho osikola otayi pata. Tse otwa hala omayakulo meendelelo, oshoka noombepo ndhoka otadhi endelele nayi ,” aavali ya popi ya geya.

Aavali oya ti osikola yaShilemba oye ya tilitha noonkondo, oshoka inaye shi mona nale . Oya ti wo kaye na iimaliwa yokukala taya fala aanona koshipangelo kehe esiku.

Oya ti woo aalongi yOposhilemba kayena esiloshimpwiyu lyaanona. “ Aalongi naya fale aanona koshipangelo oshoka omuvali oha kala kokule noonkondo. Aanona ohaya gwile pomutenya yo ihaya gumwa, ngele aalongi itaya gumu aanona omukuluntusikola na ithane oambulasa ye omuvali ta landula ko omanga omunona e li nale momake gaapangi.”

Nonando oonakuvala oyu uvite uudhigu koyana taya kambuka omukuluntusikola gwaShilemba Teeleleni Shaanyenenge okwa ekelehi omapyopyo ngoka ta ti kutya aanona ihaa kambuka ashike ohaya ehama ashike uuvu ngaashi uuvu uukwawo.

“ Ngaye mwenemwene inandi tsakaneka nande omunona tagu posikola ndjika, ashike ondu uva ngaa omapyopyo taga zilile kondje,” Shaanyenenge ta ti.

Shono Kundana a ningi omakwatathano nomutalelishikandjo Shali Kankondi okwa ti ye oshinima okwe shu uva na oko a li kosikola ndjoka e ta popi naavali mboka e ya lombwela kutya omandhindhiliko ngoka ge niwe kaanona oga fa ashike gomuntu ta ehama o-hysteria.

Okwa ti o-hysteria omukithi hagu kwata ashike aanona yaakadhona momutse uunene ngele owu na uumbanda washa.

Kankondi okwa ti aavali okwe ya lombwela kutya posikola inapu ya nande oongeleka inashi pitila mombelewa yamushanga ta kalelele kOministeli yElongo.

“ Ngame okwa li ashike nda lombwelwa uunona uuhamano ngashingeyi kandi shi wo lela kutya owu li ungapi, ashike ondi wete ashike kutya uunona mbuka owu niwe ko-hysteria,” Kankondi ta ti.

Kankondi okwa popile wo aalongi kutya oshinakugwanithwa shawo kashi shi okusila aanona oshimpwiyu, ashike okugandja elongo.

 

 KuLoide Jason

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here