Elelo Epe lyEhangano lyopapangelo lyonyama

0
210

Windhoek: Oministeli yUunamapya, Omeya nIikwayihwa omusimanekwa John Mutorwa okwa tseyitha pambelewa etameko lyiilyo ihamano  yokangundumutima kewiliko  lyehangano lyoMeatco ano lyonyama  mbyoka ya kala nokutegelelwa mwa kwatelwa wo omunashipundi  gwokangundumutima, nomupeha gwe. Oya hogololelwe montaneho yiikundaneki.

Martha Namundjebo- Tilahun okwa li a hogololwa montaneho ya ayehe a ninge omunashipundi omanga Diethelm Metzger a hogololwa a ninge omupehanashipundi konima sho yali methigathano nayakwawo yatatu.

Iilyo iipe ihamano yokangundumutima ano yelelo lyaMEATCO ngaashingeyi oyo nee Sophia Nangula Kasheeta, Israel Itamunua Ngangane, Chares/Urib, Diethelm Metzger, Ronald Leonard Kubas na Martha Namundjebo- Tilahun.

Oshikako sha ziko shokangundumutima kewiliko lyehangano lyoMeatco  osha hulile mu lyotango lya August  2013.

Pethimbo ta tseyitha omadhina giilyo yokangundumutima kewiliko  epe lyehangano lyaMeatco, Mutorwa okwa yelitha kutya omahogololo gawo ogo oshizemo shomahogololo ga manguluka noyena uushili nokapuna esiku taa vulu okuka shunithwa monima. Onkene kwa talwa kutya otaya kaya sigo omevalo lyehangano epe lyaMEATCO muNamibia pamwe nehangano tali ithanwa Livestock Producers Cooperative (ano ongongahangano yaamuni yiimuna).

Aatotimpango oye li yi ipyakidhila okumanitha omushangwaveta gwopetameko noku gu tula pombaampila gu vule okuthika megumbo enene lyopashigwana petameko lyomvula yomumvo 2014. Nokonima yaashika ngele egumbo lyopashigwana lya zimine ayihe,  otaku ka ningwa omaopaleko gena sha nokulundulula ehangano lyaMEATCO lyaNamibia nokutota po ehangano lyoLivestock Producers Cooperative, Mutorwa osho a yelitha.

Ta tsikile ko wo kutya epangelo olya landula omilandu dhu uthwa momambo gopampango okutota po ehangano epe nokwa holola ompinge naamboka yu uvite kutya Minista okwa longitha uuthemba wonkantu ye oku ninga omalundululo mehangano. Ta ti kapu na nando oshimwe ngame nenge epangelo twa kutha ombinga metalululo lyehangano lyaMEATCO li lundululwe no li ithanwe oMEATCO yaNamibia.

Ta popi nokuyelitha kutya ondjokonona yetalululo nelundululo lyaMEATCO oya tameke nale okuza komimvo dho2007 moka ali omunawino I  ithikamena po ali a ulikwa a fatulule oshilonga nuuthemba wekotampango lyaMEATCO. Egumbo enenelyopaveta (Cabinet) olya gandja etokolo okuza momushangwahokololo gomunawino muJuni 2012. Shika oshali sha kwatakanithwa okuzilila kewilikongundu lyoKabinete hali ungaunga niinima yiipindi nokunkondopaleka omaliko.

Mutorwa otati konima okabinete oka gandja uuthemba gwomushangwaveta wopetameko gwehangono lyaMEATCO yaNamibia noshowo Livestock Producers Cooperative. Omushangwaveta wopetameko ogwa li gwa undulilwa kewilikongundu lyoKabinete hali ungaunga noompango (Cabinet Committee Legislation, CCL) momasiku ga 03 Kotomba 2013. Shah ala okutya nuumvo oCCL oya talulula ishewe omishangwa nopethimbo ndika odhi li naatotiveta yopetameko. Ngele oompango ndhika mbali inaa dhi tulwa miilonga odha taambwa ko kegumbo enene lyopashigwana momvula twa taalela nena omahangano ngaka gaali otaga ka ya miilonga.

Iilyo iipe ihamano yokangundumutima otayi ka longa uule woomvula ndatu osigo opethimbo ndyoka oveta tayi uvaneke elundululo lyehangano lyaMEATCO nolyehangano lyoLivestock Producers Cooperative tali tulwa miilonga noku taambwa ko kegumbo lyopashigwana.

 

KuDeon Schlechter

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here