Oluhepo lwa pendutha uunkulungu woku ngeshefa mu Paulina Shipanga

0
249

OTJEKUA-Omukiintu gwepipi lyopokati, Paulina Shipanga okwa ti oluhepo olwe mu longa oshilongwa onkee a kambadhala oku tota po ongeshefa ye opo a hupithe oyana yatatu.

Shipanga ngoka a putukila nokuvalelwa koShaala muuKolonkandhi okwa to tapo ongeshefa ye yo ku landitha iikutu, omagadhi, glucose noshowo oohwiki dhokupanda.
Yina yaanona yatatu okwa ti okwa hulila ashike mondondo 10 e ta kala pegumbo na okwa ka mona po nee iilonga yokulonga momagumbo.

Shipanga ngoka ngashingeyi ha landitha iilandithomwa ye komukunda Otjekua moshikandjohogololo sha Ruacana okwa ti oluhepo olwa li lu kenyeneka, uunene ngaa shoka a mono uunona we utatu mboka hawu yi kosikola yopevi ngashingeyi.
“ Iilonga yomegumbo ka kwa li ngaa lela ta yi tu gwanithile omboloto onkee ngaa nee nda tokola okuya koostola dhaChina opo ndi lande iikutu opo ndi gwanithe omboloto yaamwandje yo kuya kosikola,” Shipanga ta ti.
Shipanga okwa lombwele Kundana kutya ongeshefa ye ita yi ende lela nawa oshoka aantu yopomudhingoloko gwawo oya simaneka uunene iikutu yomuthigululwakalo gwawo.

Aakalimo yomoTjekua oyendji aaTjimba mboka iha ya zala naanaa iikutu yomoostola ashike oya simaneka iipa yiinamwenyo yahikwa.
Nonando nee aakalimo mbaka oya simaneka omuthigululwakalo gwawo shika inashi teya nande Shipanga omukumo opo a shune omutse miipeta nongeshefa ye.
Ongeshefa yaShipanga oya totwa momvula 2002.

“Uudhigu owu li nee mpaka kutya aantu yamwe oha ye ya taya pula oondjo ashike iha ye dhigalula pethimbo shoka tashi vulu oku etitha opo ndi kale inandi ka landa iilandithomwa ya landulako.,” Shipanga ta ti a lulilwa.
Okwa ti wo okugandja omukuli ethimbo limwe ohashi eta oondjuma oshoka na kulya omukuli ina hala okudhi futa pethimbo.


KuLoide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here