Eputuko ota li endele pamwe nokatoo ile ne ningililemo

0
314

Kundana okwe u ya pondodo opo paife ta dulu oku shanga omadilongo oudindi woshifo eshi oshivike keshe. Owa didilike nokutya pomapandja amwe opwa shivifwa ospana ipe. Ei oye tupa omhito opo tu etepo oshifo sha Kundana shiwa no ta leshwa nawa. Pomhito ei otwa diladila oku ku etela omadiladilo kombinga yeyokomesho moshilongo nowii oo ta u ende pamwe nalo.
Moshilongo shetu omuna onghalo ta i kulu keshe efiku omo ovanhu tava ningi vakwao oilongifwa yavo, opo va mone oshimaliwa ile ouwa wonhumba nowongadi. Onga ovakwashiwana, tuli moshilongo ta shi putuka, otu na oku didilika kutya eputuko oha li endele yoo pamwe noimbuluma, oyo ha i uya momaluvala mahapu.

Otu na oku shiva kutya eputuko ngee ta li ya, keshe umwe okwa hala oku ninga omukengeli. Ovanhu vamwe ota va longifa omikalo dili pauyuki, vamwe ota va longifa omikalo diheli pauyuki ashike odi li meni leengaba doveta, poo opena nee ovo tava longifa omikalo odo da yela kutya omikalo doukolokoshi noukungeleledi, nodili kondje yoveta.
Ovakengeleledi vamwe ovaNamibia vakwetu, vamwe nokuli otu li navo momaumbo, ota va li nedina laKalunga ile louhaku, vamwe okatoo, poo opena ashike ovo ve na eenyala dile nefimbo limwe ohava nyeke va homata.

Onghe hano otu na oku kotoka tu haninge oilongifomwa yovakengeleledi ava. Openi wa mona omunhu ta di ko Angola te uya koNamibia e uye a hakule oilema moNamibia ye nokoAngola okwa fiya ko oilema ihapu? Vamwe vomoilema oyo, a fiya koshilongo shavo ovakwapata vaye Omolwashike mbela omunhu ta di koNigeria koshilongo oko ku na oita kwa pumbwa omailikano ndee ote uya a ilikanene ovaNamibia? Omolwashike mbela omunhu to i komunhu mukweni eke ku ninge omukengeli ye naye nokapeleki meumbo laye ka kemo? Omolwashike ovanhu ha vakombo kondje mo meumbo omwa kaka?
Ita tu ti kape na ovahakuli voshili, ita tu ti kape na eengeleka di na oshili, ita tu ti kape na ovafita ve li mouyuuki ashike oshitwa shopokati osheshi kutya, tala nawa.
Tala ovanhu ovo veuya moshilongo omu vehe na nande osenda ndee nena otava shingi omatuwa ondilo a shiyako omanga ova landuli vavo tava ende tava ningi ovafyoona keshe efiku. Pwilikina komahokololo oo ovanhu va ya keendudu ndee tava diko vakwatwa koHIV, vo ova futifwa oimaliwa neengobe. Ngee omunhu ta ti mushikula konima eke ku pe oilonga, dilaadila nawa.
Ino efa omunhu a ninge omukengeli molwa ouvela woye, ino pitika omunhu a ninge ekenge omolwemonoloixuna loye, ino efa u kengelelwe u ninge omuyandji woilonga ove u he na oilonga, mhanga ino patulula okandjato koye dilaadila nawa, ninga omapekapeko omoule.

Natu kale tu shishi kutya ope na ashike omukalo umwe ta u dulu okuku yambula po wo, oo okulonga noupenda nonoudiinini.
Opo uninge Frans Aupa Iindongo longa noudiinini. I na tu tala ashike ovanhu ava eshi ve na eengeshefa kamana. Ngee ove tu fuula, natu tale yoo ondjokonona yavo. I na va ninga ovakengeli momutenya umwe ashike ova longa noudiinini oule womido dihapu.

I na va dja mo moNamibia va ka nyeke ovanhu oimaliwa kondje yoilongo, ashike ova tamekela moshilongo shavo opo nawa va twale eengeshefa davo kondje yoilongo. I Ina va komba mepya manga meumbo mwa kaka.
Kakekele kuvamwe vomovanangeshefa, eendudu dimwe novakwangeleka vamwe, ovanapolitika vamwe ovena mo yoo onyala moshiima eshi shokulongifa vakwao.
Oto hange omunhu ta londelele komapepe a vakwao a mone oshipundi shopombada, ndee nge okwa i apa a hala, ponhele yokutala koshiwana osho shemuyambidida ote shi lyatele vali pedu.
Dimbuluka eityo lomwuIngilisha olo tali ti, ngee to londo komhani, ninga ombili naavo to hange poikolo, pamwe tave ke ku hakela ngee wa uko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here