Iikunino yiihape ye ya pe iipalutha niiyemo

0
216

OMAKENGE – Nonando oshilongo oshili kohi yeshongo lyoluteni nompumbwe onene yiikulya,shika inashi tulitha aakwashigwana yamwe omitse kepepe nenge ando yiihunye. Aakwashigwana yamwe oya ningi oonkambadhala okukongela omagumbo gawo oondja, noshowo okwiimonena iiyemo. Shika oye shi pondola sho ya kunu iihape momagumbo gawo no ina ya tegelela ashike Epangelo opo li ya paluthe okupitila mwaashoka sha tseyika ngashingeyi komukwashigwana kehe ongo iikulya yoshikukuta.

Aakalimo momudhingoloko gwaMakange moshitopolwa shaMusati,oyo oshiholelwa oshaanawa, sho mbaka ya tameke okukuna iihape nenge iikwamboga momagumbo gawo noku yitekela.Iikunino mbika oye ya pe iipalutha iiwanawa yesiku kehe noshowo iiyemo pashimaliwa, konima sho ya landithapo yimwe yomiihape mbyoka. Omulongi gumwe gwiihape mOmakange , Eliaser Johannes okwa ti okwa tamekele oshikunino shiikwamboga konima yomimvo mbali, nelalakano okupalutha egumbo lye. Ihe ngashingeyi oshikunino shika ihashi palutha ashike egumbo lyaantu yane, ndele ohashi kwathele wo aashinda ya Johannes sho heya pe mo miilikolomwa ye mbyoka.
Johannes okwa pandula Epangelo molwashoka lya manitha etungo lyondjila yaMakange, ndjoka ya egululile aatalelipo oompito noshowo omiyelo opo ya talelepo oshikunino she nokwiilandela ngeyi iikwamboga noshowo iingumutulu yilwe.

Okwa ti oku uuvite nawa oshoka, oshikunino ohashi ya palutha , na ishewe ohashi yeetele iiyemo, uuna ya landitha iilongomwa yimwe kwaamboka haya endepo yuuka kOpuwo , kOshakati nenge mboka ha ya zi pomikunda dhopuushiinda.Okwa zimine kutya oshikunino shika osheetele egumbo lye uuwanawa molupe lwiipalutha noshowo molupe lwiiyemo.
“Opo oshikunino shandje shi kale niimeno yi li nawa ohandi shi tula uuhoho mboka handi ka tala poohambo dhopopepi. Ishewe oshikunino shika osha kwathelendje noonkondo oshoka inandi pumbwa we okulanda iikwamboga kositola” Johannes ta ti.

Ivondia Kandi naye okwa tamekele okukuna iihape momumvo 2002. Ngashingeyi oshikunino shika ohashi palutha aanegumbo lye ye li omulongo nayaali, no hashi mweetele iiyemo ngaashika naanaa Johannes
Aanamapya, giikwamboga mbaka nando otaye sheenditha nawa ngeyi oya ti oye na omashongo guunongo, wokolela wokulonga nokukuna iihape.
Oshikwawo iihape yawo oha yi yonagulwa kuupuka nokulikapo kuudhila. Ndele ompumbwe yomeya oyo unene eshongo enene ndyoka lye ya taalela, molwaashoka mOmakange omuna ashike omboola yimwe ndjoka hayi gandja omeya koshigwana shaamoka.

Oya ti ngele opwa tulwa ominino ominene dhomeya nena shika otashi ka kokeka iikunino yawo, mokugandja eyakulo kaayakulwa yawo.
Kandi okuna etegameno kutya ota ya ka tulilwapo iiyakulitho yomeya mbyoka ya pumbiwa unene tuu otenga yomeya onene. Kandi okwiitaala kutya ngele shika osha ningwa otashi ke mu kumika opo a kokeke oshikunino she noshowo a tameke okumuna noondjuhwa okwi imonena iiyemo okupalutha egumbo lye.
Yimwe yomiilongomwa yaanamapya mbaka ongaashi, omatama, okanakamundesha, omboga, omangu-mutulu, nepungu.

 

Ku Nuusita Ashipala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here