NBC ota ka lundulukila komukalo omupe gwokutuma uuyelele patiivii

0
288

WINDHOEK – Ehangano lyokutuma Omawi mombepo lya Namibia[NBC] ota li indile aakawashigwana naanamagumbo opo yi ilandele uushina wokutaamba omakuthikuthi omape gotiivii.NBC ota ti okashina hoka ota ka kwathela oonakutala otiivii opo ya vule okukwata omafano gootiivii ndhoka ihaadhi futilwa kehe komwedhi.

Eindilo ndika opo aanamagumbo yi ilandele uuketha woku kwata omakuthitkuthi nenge[moshitakumi decoders] olya ningwa konima sho NBC a manitha iilonga yokutulamo omashina omape ngoka taga kala nokutuma omawi pamukalo ngoka hagu ithanwa [digital], ndele ha pamukalo we ngoka gwakala nokulongithwa oku za nale.
Pethimbo ndika uuketha mboka otawu adhika positola ya Mobi-pay mendiki lyoongeshefa lya Wernhill Park moVenduka. Omanga komeho ehangano lyo NBC ota li ka tseyithila oshigwana kutya opomahala ishewe geni uuketha mbuka tawu kala noku landithwa.

Uuketha mboka tawu landithwa po Mobi-pay owuna ondando yooN$159.20 ndjoka yili pevi konyala nooperesenda omi-20 okuyeleka naandjoka yooN$199.00. Okashina haka otaka kala ashike pomwaalu ngoka sigo uunandoka aalandi ye li omayovi 20 000 ye ka landa, pahapu dhomukuluntu gwomalanditho moNBC, Alex Shimuafeni.
Opo omuntu wu lande okashina hoka owa pumbwa oku kala wu na Okamutse koye noshowo okambapila komafutilo golesensa yotiivii yoye yomumvo 2013/2014.
Mboka yena ootiivii ndele oye li kokule nooshungo dhoku tuma omakuthikuthi dho NBC, otashi vulika ya kale ya pumbwa okutula owaela[antennae] unene tuu yoludhi lwo VHF pondje opo ya vule oku kwata nawa omakuthikuthi gotiivii, omanga mboka yeli popepi nooshungo dhoNBC oya pumbwa ashike owaela yokombanda yotiivii yomeni lyegumbo.Oshigwana nashi tseye wo kutya ngele omuntu oku na otiivii hayi taamba omakuthikuthi nawa nena ngoka ota shi vulika itaa ka pumbwa oku gwedhapo owaela yimwe.

Namibia okupitila moNBC ota longele kumwe niilongo yomehangano lyOmapendulepo mUumbugantu wAfrica [SADC] oku tumina omafano noshowo omawi mombepo pamukalo nguka omupe hagu takumwa [
Digital Terrestrial Television (DTT). Oshitopolwa sho SADC osha li sha tsu kumwe momumvo 2006 kutya iilyolongo, oyina oku kala tayi longitha omukalo nguka omupe oku uka pehulilo lyomumvo 2015 ethimbo ndika olyo wo lyuuthwa kehangano lyopamakwatathano muuyuni nenge [International Telecommunications Union (ITU] opo ootiivii adhihe dhi kale tadhi tumu omawi mombepo pamukalo ngoka.

Iilongo ya SADC oya tokola esiku lya hugunina lyoku tula miilonga omakuthikuthi omape likale omasiku 31 ga Desemba 2013 pahapu dho Minista yUuyelele nOmakwatathano gOpashinanena, Joel Kaapanda a ti shika osha tokolwa opo ku ka longwe nomashongo gamwe ngoka taga ka tsakanekwa omanga esiku lya hugunina ndyoka lya tulwapo ko ITU inaali thika momumvo 2015. Iilongo yoSADC omugoyi mbyoka tayi kuthombinga moshinima shika oyo Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Swaziland, South Africa, Zambia na Zimbabwe.
Etompelo enene oku tembukila komukalo nguka omupe olyo oku egulula ehala opo omakuthikuthi galwe galongithwe wo pamakwatathano galwe.Oku landa oka dekoda itashi ti omunegumbo oku na oku landa ishewe otiivii ompe, aawe.
Ngoka ena otiivi dhili mbali megumbo naanegumbo lye oya hala oku tala omahala ga yooloka , mbaka otaya vulu okulanda uyali.
Egumbo kehe olya tegelelwa okukala lyiilandela okashina hoka omanga esiku lya hugunina inaali thika mo 2015, oshoka ngele hasho nena ita li ka vula oku tala otiivii yo NBC.


Ku Magreth Nunuhe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here