Oluteni la twaalela oimuna ihapu moshitukulwa shaMusati

0
235

OUTAPI – Ovanafaalama vahapu moshitukulwa shaMusati ove lixukata eshi oimuna yavo tai pu po koukumba .
Omaufita oimuna omayuvi mahapu ,i li odjo youxupilo wovanhu momikunda oya fya ,naai ya xupa po oya utama nai, tashi dulika itai fiki koshilemo.

Oshitukulwa shaMusati, ongashi oitukulwa ikwao yoshilongo ya dengwa koluteni loneudo, oimuna ota yi eelaela tai kongo ounapelo, ihapu oya fya oukumba, eembadwa nomakipa okwa napakana apeshe.
Eendongi nado oda kumbala, monomidingonoko otamu induka edimba lidjuu, noshidjuu koovene va tongolole kutya shaye shili sha fya. Oovene voimuna ova loloka okutumba oikumba, vahapu ova uda nai mokutala oimuna yavo tai fi oshita ilo ya lambafana noyuunda ihapu oi na ku idilwa. Ovanaimuna itava dulu vali ku landifa ombelela, ova lulilwa komakumba taa nyika , ombelela ihe na mulyo, tai lika ashike keembwa. Epangelo ola yandja oshimaliwa shokukwafela mexupo leemboola, ashike ava va pewa oshinakuwanifwa shexupo lado itava wanifa po oilonga pefimbo. Keembinga dimwe doshilongo ovanhu otava teke momatale nomomingheke.
Pauyelele wa yandjwa kovanambelewa ovayandjimayele va dja kehangano loAfrica Adaptation Project, Namibia okwa faneka ku tula po oprojeka yokwaandjaneka omeva okuka fika ko2020.
Pokati opo otwa kundana kutya, ngolonea woshitukulwa shaMusati Sophia Shaningwa, okwa pula efatululo kutya omolwashike ehangano loNamWater novaInginia va pewa oshinakuwanifwa shokulafulula Olushandja/Etaka va andjaneke omeva koshiwana ndee ova dopa kuwanifa po elombwelo lepangelo.

Ota ti, etata lovakwashiwana pamwe noimuna moshitukulwa shaMusati hava xupu momeva omOlushandja, paife otava fi enota eshi Etaka la pwiinina.
Pehovelo laJuli, Omuprima omundokotola Hage Geingob pamwe noministeli yoshikondo shOunamapya, Omeva nefiloshisho loushitwe woixwa, John Mutorwa ova ka talele onghalo yomeva moshitukulwa shaMusati tava yandje elombwelo kutya, oshiwana noimuna nashi tameke ku longifa omeva omEtaka taa pombelwa mo okudja koCalueque .

Etaka olo hali pombelwa omeva haa di koCalueque, ohali andjaneke yo omeva kUuvudhiya nomomukangaha, omo muhe na meva paife neepomba dihapu domeva momikunda oda pata molwaa eengunga da londa.
Shaningwa ota pula enyamukulo kutya omolwashike omahangano loNamWater noNamPower a dopa ku wanifapo elombwelo lepangelo. Okwa pula kutya, omolwashike itaku wanifwa po elombwelo eli, nomolwashike ovakwateli komesho voshiwana itava lombwelwa.
Shanginwa pamwe nakansela woshikandjohoololo shaNesi nomukwatakanifi wongudu yoSWAPO moshitukulwa ova ile keengaba daNamibia naAngola kOmahenene va tale nghee ondodo yomeva momulonga ya uka koshitako . Okwa longekidwa ovainginia va lafulule okanal nokwa longikidwa oshimaliwa shokulongifwa moprojeka yopaulumomhumbwe.

Omunambelewa omukwatakanifi kehangano loNamWater, John Shigwedha eshi a nyamukula okwa ti, oNamWater itai kengelele epangelo, ndee oku li melongikido lokupomba omeva a uka mOlushandja/mEtaka taa ende kanini. Omeva otaa ndoda shaashi ope na omikalo di na ku landulwa nongaashi sha pitikwa kovaleli. Ota ti, okwa pumbiwa olusheno la wana okupombela omeva mahapu mOlushandja . Otaku pumbiwa vali onhele opo tapa tulwa opomba onhi-2, tai kwatakanifwa nominino tamu pitile omeva, naishe ngee ya pu nena oshiwana otashi dulu ku andjanekelwa omeva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here