Ovanangeshefa va indilwa noku kumaidwa opo va kwate nawa omaliko avo

0
264

ONGWEDIVA – Komufala wOshitukulwa shaShana Ndahangawapo Kashihakumwa, okwa kunghilila ovanangeshefa moshitukulwa shaye opo va tameke oku amena omaliko avo omhanga i na va diladila eameneno lopolifi.
Kashihakumwa ta ti, nonande opolifi ye li tula mo okulwifa oimbuluma moshitukulwa, oshivike sha djako Omunashipundi wEhangano lOvanangeshefa mOnooli Tomas Iindji okwa yandja epopyo li li olwaamambinga eshi a ti onghalo yeameno mOshana oya shuna pedu.

Iindji okwa li ta popi kouvalelo wali kEkamuti Lodge kOndangwa oko opolifi ya kwatelwa komesho ku Kakukutu kOmatanga oPolifi yaNamibia Leitananda Ndjai, Sebastian Ndeitunga ya yandja omapapa kovanangeshefa ovo va yambidida oudano wovapolifi vomOmumbuwanhu waAfrica woSARPCCO.
Iindji okwa popya pouvalelo opo kutya, ovanangeshefa monooli ota va nyenyeta kutya eameno moshitukulwa ola shuna pedu. Indji ta ti ominyeka kwa homatiwa no shi yo nonghalo yookalyamupopombo tave li teele momahauto unene tuu ovatalelipo oi li pombada neenghono.

“Kandi na naana oudjuu nepopyo la Iindji, ashike okwali e li olwaamambinga. Okwali nda teelela Iindji ngeno a tye, oshitukulwa paife oshili moshiponga shaashi ovanangeshefa i ta va kwata nawa omaliko avo. Okwa li nda teelela Iindji ngeno a ulike tete omunwe kovanangeshefa vakwao omanga i na ulika omunwe kopolifi.
“Moshitukulwa omu omu na onghalo yoku ulika omunwe ovaChina kutya ovo iha va kwata nawa omaliko avo, ashike ovanangeshefa vomoshitukulwa navo oha ve li humbata naanaa ngaashi ovaChina,” Kashihakumwa ta ti.
Oivike yadjako Kashihakumwa okwa ninga omafiku ta ningi oyoongalele novanangeshefa oshoyo ovatonateli vomaliko moshitukulwa shaShana shinasha neameno nekalekepo lomaliko.
Kashihakumw ta holola kutya opolifi oya didilika kutya oimbulima ihapu oyo ha i ningwa mOshana oha i longwa melongelo kumwe novanailonga mehangano ile meumbo lonhumba ovo hava kala ve na eemhangela neembudi.
“Molwaasho ooKalyamupombo ohava kala ve na ouyelele muwa, oha va i meenhele omo va hala okuvaka noupu, tava dimo noupu, naluhapu opolifi oha i lopotelwa ashike konima yeevili eshi oshiningwanima sha pita, nefimbo olo eembudi o da mona nale omhito ya wana youkufadukapo,” Kashihakumwa ta ti.

Kashihakumwa ta yandje oshihopaenenwa shongeshefa yokuyandja omikuli kOndangwa omo mwa kufwa N$80 000, kwa homatwa. Nonande omunailonga womongeshefa a li a hangwa a mangwa kokanya, komaulu nokeenyala, ekonaakono lopolifi ola ka holola kutya omunailonga ou okwa li a longela kumwe neembudi.
Kashihakumwa ta weda po kutya opolifi oya dimbulula yoo kutya ovanangeshefa vahapu ota va kwata oimaliwa nouhasha.
“Oto hange meengeshefa dimwe, omo vahapu vomovanailonga veshi kutya mongeshefa omu na oshimaliwa shi fike peni, ohashi pungulwa peni, noha shi ka mbaangwa efimbo peni.
“Efimbo limwe oto hange ovanangeshefa vamwe tava ningi omaitalifa tava ende noushahako voimaliwa ile neendjato dakula ketako opo nee va ulike kutya ove na oshimaliwa. Omalihumbato e li ngaha ita a tula ashike oimaliwa moshiponga ashike ota a tula yoo onghalamwenyo yomunangeshefa moshiponga,” Kashihakumwa ta ti.

Kashihakumwa ta udaneke kutya opolifi oye li longekida oku kwafela omunangeshefa keshe oku ningila onakudiwa yovanailonga vavo omakonaakono, omanga ina ve va kuta, opo va kwashilipaleke kutya ovanailonga ava ovalineekelwa nokave na ekwatafano neembudi.
Komufala ta kunghilile kutya moshilongo omu na vali onghalo yovanhu, nge nee ovaNamibia ile ovataleli po hava fiye omaliko ongushu ngaashi omafano, eengodi neelaptop poipundi meetuwa, osho hashi eta opo ookalya mupombo veli teele meetuwa, navamwe vomovashingi oha va fiye nokuli eetuwa da patuluka.

“Omolwaasho ita ndi tu nande kumwe nepopyo la Iindji. Oshinima ashike osho kwali nda teelela Iindji a nyenyete, efimbo olo hali kwatwa kopolifi opo i nyamukule koimbuluma. Ngeno okwa popile eshi, ngeno xwepo,” Kashihakumwa ta ti.


KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here