Aalongwa yondodo 10 & 12 manene alikana omumvo gweni nawa

0
214

Mu Kotoba na Novemba ethimbo lyo ku shanga omakonakono gopehulilo lyomumvo gondodo 10 noshowo 12. Pethimbo ndika oonakushanga omakonakono yamwe oha ya kala yi iwete oofule. Moomwedhi ndhika yamwe yoomongundu ndhika oye li pokumana omakonakono nenge nokuli ya thigalako ashike niilongwa iishona mbyoka yena oku shanga.Kwaamboka ye li mondondo 10 yo ishewe ndjoka oyo ongundu yopombanda penongelo lyawo ehulilo lye konakona ota li ti otaya katuka onkatu ya simana molweendo longo lwawo. Ethimbo limwe oye na etegameno oku ya kenongelo epe, ndyoka tashi vulika li na omuhandjo nenge ta ya lundulukile kosikola yilwe ompe hoka ta ya kala oyo ye li pombanda pandondo yawo.Omimvo mbali ashike komeho omanga inaa ya manitha eilongo lyawo ongo aagundjuka.Thimbo limwe ombepo ndjika osho ha yi inyenge momitse dhaamboka ye li mondondo 10.

 

Ndele kaalongwa yomondondo 12 ehulilo lyekonakono otali ti onkatu onene monkalamwenyo yawo.Kokutya yo ka ye shiwe aanona, ngashingeyi oya katukile muukuluntu, ya manguluka oku kala aanasikola.Monkalo ndjoka omuntu ina pumbwa we okuza omuzalo gwosikola, oshikwawo nguka okwa tegelelwa koshigwana ashihe opo a kale ta eta po sha musho.Oshigwana sha tegelela mboka ye kiilonge nokwa adha oonkatu oonene, oku ninga aalongwantu ya simana miimpungulonga yontumba

Iihako komapepe gaamboka ta ya mana ondondo 12 iinene pethimbo ndika lyomumvo.Shoka tashi nikitha oluhodhi oshika kutya nonando omakono oga pwa shoka itashi mbaka kaye natango kohi yoompango dhe nongelo.Ota ya pangelwa koompango ndhoka na oya pumbwa oku dhi simaneka ngaashi ya kala noku dhi simaneka aluhe.

Ngele ompango ota yi utha kutya omuzalo gwosikola nagu zalwe nena shoka oshi na oku gwanithwa kwaayehe kutya nee oomboka taya mana eilongo lyawo.Nenge ngele ompango ota yi ti hamulongwa iitula omafufu omale nena ndjoka oyi na oku simanekwa ngaashi yili sigo esiku lya hugunina omulongwa amana okunyola ekonakono lya hugunina.

 

Itashi ngele owu li po ku mana ekonakono owa pewa ombapila yoku teya oompango dhenongelo moku ninga ngaashi wu uvite, oku kala waana esimaneko lyaalongi noshowo lyaalongwa ooya kweni noku yonagula omaliko goshigwana noku kolwa komalovu.

 

Oto shi ningile shike ngele owu shishi kutya shoka ihashi ningwa mo menongelo. Omolwashike to itula omafufu omale ngele ngoka ina ga pitikwa, kashi li nawa oku tula onakuyiwa yoye moshiponga, unene sho wu na ompito yo ku ndopa ekonakono.

Pethimbo ndika opo mpoka aalongwa yena ombepo yemanguluko ta yi inyenge muyo sho ya mana osikola yopombanda.Olyo ethimbo woo ndyoka aalongwa ha ya kala nomainyanyudho ngoka ha ge ya fala moshiponga, ngaashi shoka sha ningilwa posikola ya Ella du Plessis moVenduka.

Omanga ta tu tegelele oveta yi longe iilonga yayo, nokwa ulika yalwe ominwe kutya epuko olya lye. Oshiwanawa oku popya kutya ekanitho lyomwenyo gwomugundjuka ngoka olya li ta li vulu oku yandwa. Otatu halele ezimo lya  Tjarirove Makono omahekeleko . Naamboka inaa ya mana natango okushanga omakonakono gawo yeshi nnge mombepo ombwanawa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here