Aasimba oyendji moshipangelo shaShakati ethimbo ndi

0
203

“Mu Desemba na Januali aantu oyendji oha yeya kowambo, [noomeme oyendji oha ya ningi ometegelelo moomwedhi dhono] oshili ashike mondjila okumona uunona omweedhi dhika shiikololela kuuwindji waantu mboka haya fudha mowambo pethimbo lyaDesemba na Januali.”

 

ONGWEDIVA – Nonando Epangelo lyaNamibia olya ninga onkambadhala oku tunga po osaala yimwe onene yoomeme taapulumutha moshipangelo shepangelo shaShakati, oshipangelo shika onkene tashi tsikile nokutaalela kompumbwe yomashala gokulangeka oomeme unene tuu momwedi gwaSeptember.

Oonzo kOshangelo shaShakati, dhoka dhishi kwiinekelwa, odha lombwele Kundana kutya oomeme yeli momategelelo, oyendji noonkondo moNooli pethimbo ndika. Shika osha thiminika nokuli aanambelewa yo moshipangelo ya laleleke mbala mboka opo yamona uunono, shiikololela konkalo dhuundjololele wawo.

“Ongaashi ngaa ne wushishi kutya mu Desemba na Januali aantu oyendji oha yeya kowambo, [noomeme oyendji oha ya ningi ometegelelo moomwedhi dhono] oshili ashike mondjila okumona uunona omweedhi dhika shiikololela kuuwindji waantu mboka haya fudha mowambo pethimbo lyaDesemba na Januali,” omuniilonga omukuluntu ta popi ye tayolo mongodhi.

Osaala onkulu oya li ashike yina oombete 60 nomwali hamu thiminikwa aasimba yathika 100. Shika osha etitha opo Oshikondo shUundjolowele shi tunge po osaala imwe onene ta yi vulu oku langeka oomeme yeli pethimbo lyokupulumutha ya thika po 120.

Ashike Kundana okwa kundana kutya shika inashikwathela sha oshoka ngashingeyi oomeme taya mono uunona mOshakati ita ya gwanamo mosaala ndjika oku tameka mu September nuumvo.

Gumwe gomaaniilonga aakuluntu moshipangelo shaShakati, ngoka ita vulu okutumbulwa oshoka ina pitikwa okupopya niikundaneki okwa ti, oshili ondjigilile kutya September naOktoba, oomwedhi hadhi valwa uunona owundji momvula heke.

 

Pamakwatathano nOmukuluntu gwOshikondo shUundjolowele Moshitopolwa shaShana, Sackaria Taapopi okwa ti kutya, ngele aasimba oya udhitha oshipangelo shika kasha shi ondjo yoshipangelo onkee aantu inaya tula oondjo ndjika moshipangelo.

“Ngele osaala yaantu yena omapunda oyuudha, omapunda oha ga ningilwa moshipangelo? Nenge omolwashike [aakundaneki] muna okupula epulo ndika koshipangelo? Andi indile opo wutseyithile oshigwana kutya ngele uunona owindji owa valwa ethimbo ndika omapunda inaga ningilwa moshipangelo, aantu oye ya ashike oku mona uunona moshipangelo opuwo,” Taapopi ta lombwele Kundana.


KuLoide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here