Ovanhu ta va limbilike mEengodi

0
219

ONGWEDIVA – Kansela wOshikandjohoololo Eengodi Walde Sheyavali ota ti ovanhu , ovo ve li moshitukulwa shaye tava ti kutya ota va hongo ovakashiwana okuhoolola, ota va limbilike.

Sheyavali ta ti oshivike sha djako okwa lopotelwa kutya moshikandjohoololo shaye omu na okatuwa katoka haka kala ke na ovanhu vatatu ovo ta va lombwele ovakwashiwana kutya ota va yandje ehongo lomahoololo, nove na oufemba veupewa ku kansela.

“Ashike ovanhu ovo i na va enda ko nande kombwelwa yange. Kandi na nande eshiivo lovanhu ta va yandje ehongo lomahoololo moshiakadjohoololo shange. Onda lombwelwa kutya okatuwa oko ha ka longifwa efimbo limwe vati oke na onomola yepangelo, efimbo limwe vati ka ke na eenomola,” Sheyavali ta ti.

Omolwa omalihumbato oo ta a limbilike vamwe vomovanamikunda, ova taataa ovanhu ovo, omhanga vamwe ova itavela ova hongwe oku hoolola.

Sheyavali ta lombwele Kundana kutya nonande ovanhu ovo i na va lombwela ovakwashiwana kutya nava hoolele ongudu yopapoliktika ilipi po, oha va pula ovanhu oumutwe ile eedjapo domadalo, naashi otashi limbilike.

“Ame eshi ndi shi osheshi kutya ehongo lomahoololo i na li tameka natango, navali ovanambelwa vomahoololo ovo hava di keembelewa domahoololo koWindhoek ohava piti pombelewa yange opo va shivifile nge. Ngee ovanhu ovo tava popiwa ovadja koECN, ova pitila kokanhu” Sheyavali ta ti.

Omupopiliko wosholutu olo hali wilike omahoololo, hano o Electoral Commission of Namibia (ECN) Vikitolia Hango okwa ti, ehongo lomahoololo moshilongo oshinima osho hashi ningwa omukokomoko wodula aishe no iha shi fuda po.

Hango ta ti nonande ECN i na dula oku kwashilipaleka kutya ovanhu ovo veli mEengodi ovanailonga vaye ile pamwe oikengelela, ombelewa yaye oishishi kutya opena ovanambelewa vamwe veli mOshitukulwa shaShikoto.

“Ashike moshito ngee ovanambelewa vetu tava i moshikandjohoololo shonhumba kansela oha lombwelwa,” Hango ta ti.

Hango ta weda po yoo kutya ngee ovanambelewa voECN tava andjaneke ehongo lomahoololo i hava pula oumutwe vovanhu ashike ohava pula omadina ovanhu ovo va hongwa onga ekwashilipaleko kovahona vavo kutya ovalonga shili.
KuHelvy Shaanika

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here