Uuvu woshipa posikola mOhangwena

0
265

OSHIKUNDE – Aanasikola yooperesenda konyala 90 mosikola yili moshikandjohogolo sha Shikunde mOhangwena oye niwe kuuvu  mboka tau ya ningi iipulu ta yi nyu. Petameko enongelo ndyoka olya li lya dhiladhila kutya ngiika uuvu mboka owo epulu ndele aanambelewa yuundjolowele oya konakona no ya ti mboka kau shi epulu.

“Otwa li tatu dhiladhila kutya mboka owo epulu ndele aanambelewa yuundjolowele oya ti , uuvu mbuka owi ili kau shi epulu” osho omulongisikola Rachel Shiyanga, gwoposikola yEtakaya Primary School a ti.

Omukuluntusikola penongelo ndyoka Etakaya Primary, Junias Nghishoongele okwa ti konyala ooperesenda omilongo 90 dhuunona 105 woposikola ndjoka owa kwatwa koshivu shoka shaa shiwike. Omwaalu ngoka ina gu kwatelamo aanona omilongo 25 yokoshikunino opamwe naalongi yawo mboka wo ya gumwa koshinima shika.

Shiyanga okwa ti aalongwa ayehe oya pewa epango oku ya panga kiipulu mbyoka, naamboka ya li inaa ya kwatwa oya pewa omiti opo ya keelelwe yaa kwatwe.

Osikola ndjoka oyili momudhingoloko gwaana uundjolowele uli nawa unene tuu sho yi na omeya  gaashi ku nuwa kaantu.Okwa ti pehala mpoka opena aantu yeli moluhepo noshowo ye na uupyakadhi woomwe.

“Omeya ngoka ha zi momboola ya tulwapo kepangelo omalulu nolundji oha ga etele aanona oshimela ngele ye ga nu, nenge ngele ya li ikulya ya telekwa nago.Oshigwana shaampoka ohashi nu omeya ga tekwa miilambo , go ishewe ngoka oga nika ontompo. Osho Shiyanga a ulike.

Omaandaha oshiwike sha piti aanona yaali oya yi kosikola yena iipulu ya fa yepulu. Mesiku lya landula  omwaalu ogwa londo sigo opaanona yahetatu.Nometitatu konyala oyendji yomaanasikola oya ulike omandhindhiliko guuvu mboka.

Yamwe oya ulike taya ehama unene onkene aalongi oye ya fala niiyenditho yawo koshipangelo.

“Ina tu ya tuma komagumbo oshoka otu shi shi kutya ita ya ka kwathwa oku falwa koshipangelo, ngele tse inatu ya kwatha. Otwa ithana ekwatho lyewiliko lyuundjolowele kEenhana mboka yetu lombwele kutya ka ye na osheenditho.”osho Sarafina Shatona a ulike.

 

Shatona okwa ti aanona oya li nomandhindhiliko ga fa gepulu sho iipulu yina omeya, mbyoka ya holoka tango moshipala noshowo okuuka molutu aluhe. Molwashoka epulu oha li ende mombepo noshowo okuza momanino gaamboka yeli na nenge wo momeya ngoka taga zi piipulu, oya li yitaala kutya ngiika olyo oshoka olya taandele mbala mokati kaalongwa. Omolwashika aalongi oya itaale kutya ngiika ndyoka epulu. Ndele sho aanambelewa yuundjolowele ye ya kosikola oya ti mboka kawu shi uuvu wepulu wo ishewe kau shi weetwa ando koallegy yontumba.

Aanambelewa yuundjolowele oya lombwele aalongi kutya ngele onkalo oya lunduluka yuuka kuuwinayi naye ye tseyithile mbala ishewe.

Omunambelewa ta kwathele mewiliko lyuundjolowele mOhangwena,   John Hango okwa koleke kutya posikola yEtakaya Primary School opena uupyakadhi mboka , ndele ye ka li a pewa omushangwahokololo natango pambelewa oku za kaanambelewa mboka ya li ya talelepo enongelo ndyoka.


Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here