Ya indikwa oku shanga ekonakono sho yena omafufu omale

0
285

ONGWEDIVA – Aanasikola moGabriel Taapopi Secondary School mOngwediva okwa li ya tindilwa oku shanga ekonakono lyongundu onti 12 oshiwike shika molwashoka ya li ya tulwa ohwiki oonde.

Aanasikola yamwe oya ti shika osha ningwa nonande yamwe yomuyo oya li ya pitikwa oku nyola ekonakono lyawo yena oohwiki dha pandelwa momafufu gawo.Ishewe mboka ka kwali ya indikwa oku shanga ombapila yo tango yUunamapya, sigo oosho ya galukile mosaala okushanga ombapil ontiyali yekonakono lyoshilongwa shoka.

Omulongwa gumwe ngoka a li a kuthamo omafufu ge gamwe okwa lombwelwa kutya ombapila ye yomayamukulo itayi tumwa koVenduka ngele omafufu agehe ine ga kuthamo.

Aalongwa nando oye shi ompango ndjoka ta yi indike oku kala noohwiki dha pandelwa momafufu gauo oya ti yo oya gwedhamo omapando ngoka sho ya mono yakwawo yamwe yena omafufu omale, ndele ewiliko lye nongelo ina li popya ko sha kwaamboka.Oya ti ishewe moompango dhekonakono inamu shangwa sha kombinga yomapando, yo ishewe oya pandwa oshoka kapena ethimbo okwoopaleka omitse dhawo omanga ye li momakonakono.

Omukuluntusikola Sakaria Eelu okwa ti sho eya mosaala yekonakono okwa adha omulongi gumwe ta hala oku lila oshoka okwa ulwa omalaka ga honga kaalongwa. Eelu okwa ikala kutya aalongwa oya kanitha ethimbo konyala lyotundi yimwe molwashoka kwatiwa na ya pandululemo omafufu ngoka. Okwa ti ethimbo ndyoka lya longithwa kaalongwa mboka oku shi ninga olyo owala ominute 15.

Okwa ti aalongwa oya pitikwa oku ya mekonakono, oshoka ethimbo lyekonakono olya li ootundi mbali.Okwa ti ishewe kutya sho a thiki posaala yekonakono okwa lombwele aalongi ya pitike aalongwa mongulu opo ya ka shange.

Eelu okwa ti aalongwa oye shi ompango ndjoka . Naamboka ya taaguluka oya li ya londodhwa opo ya kuthemo omapando ngoka kuyele ndele yo ina ye shi ninga.Okwa kumagidha aalongwa ya kale aluhe aanashiholelwa aawanawa.

 

 

Ku Nuusita Ashipala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here