Aagundjuka ya ninga iihakanwa yiimbuluma niingangamithi

0
228

Omukulugwonale okwa tile kee ku lombwele keshi gwoye. Mpaka onda hala okulondodha aagundjuka oyakwetu aamati naakadhona kutya uuyuni wo ngashingeyi owu kumitha uunene tuu ngele tashiya piimbuluma.

piimbuluma.

uunene tuu nge tashiya  ihadhi yi iita, ngashingeyi mpaka onda hala okulondodha aagundjuka aakwetu aamati naakadhonaAagundjuka yonena  oya pitwako keliko ndyoka hali ya fala mepuko yo ya ka ninge aapiya yepangelo okupitila mondholongo.

Ngele owa yi nando omompangu yontumba owu na ashike oku adhamo aagundjuka ya pandekwa, ngele ina ya yaka, oya dhipaga nenge ya kwata onkonga.

Oshiwike shike onda li nda haluthwa kuuyelele mboka wa popiwa kominista yelongo momutumba gwopashigwana kutya omakonaakono ga ningwa mosikola yomoVenduka mongundu moka muna aanona omilongo 30 oga ulike kutya uunona omilongo 26 owa adhika tawu longitha iingangamithi.

Shika otashi halutha noonkondo na osha gandja nale ethano lya yela kutya mbuka owumwe womaanona mboka kaa yeshi aavuliki.

Ehumo komeho lye tu etela! Shoka osho ashike to kala to i pula. Iingangamithi mbika hayi landwa, kaanasikola mbaka aashona shona oya kutha peni iimaliwa? Natango ndika lya ninga epulo ekwawo ta li gumu omutima gwomuvali kehe.

Oshiwike sha ziko opwali puna omugundjuka ngoka a pewa oomvula omilongo ne nahetatu mondholongo sho a dhipaga aakuluntu ye nelalakano opo a thigulule iimaliwa yawo .

Shika osha eta omambandameko kaakuluntu oshoka aanona yawo ngashingeyi ka yeshi okwiinekelwa oha ya nu iikolitha sha pitilila shoka tashi etitha opo ya kale ka ye na we omikalo nesimaneko.

Kakele komadhipago gaakuluntu, opuna woo edhipago lyaakiintu koohonda dhawo.

Shika gumwe oto hala okutya oshinima shili mbela pethimbo unene tuu kaalumentu aagundjuka mboka nee ha ya ti aakiintu oya lya po omaliko gawo ano ye ya lila.

Omuntu oho ipula nee kutya omaliko ngaka ogali taga lika gafa oongehu nenge oga fa iihakautu?

Oshoka ngele omaliko oga gandjwa pa hole kandi wete lela tashi vulu oku dhipagitha omuntu.

Gwonale okwa tile ngele oto hengana ino tukana oshoka ohole oyina eshunino.

Ngashingeyi omuntu kushi  nee kutya ngele owa dhipaga omuntu wali wu mu hole otashi eta  po shike, ngele opuna ompito yo ku ishunina nomuholike gwoye. Nongele ina mu i shunina, ka ende mo ishewe, aakiintu oyendji.

Kakele komadhipago gaakiintu, opuna wo ishewe omadhipago guuhanona ano aakiintu taya ikutha omapunda, ta ya ekelehi uunona u nomwenyo.

Mutima ndi tye aalumentu oyo oshi etithi oshinene moshinima shika, mutima ndi tye aakiintu oyo ka yeshi shoka taa ya ningi? Oshili shika ota shi limbilike no tashi tilitha.

Ka pa pita oshiwike ino uva okanona ka itsuwa kasa. Shika otashi etele omuntu omadhilaadhilo go kulundila aakiintu kutya oya shongwa kombepo yokwiitonda yo yene.

Kakuna omuntu to ekelehi ombinzi yoye mwene nando lombwelwa kumwene gwepunda kutya li kutha mo owu na oku tinda oshoka aluhe luhe nkee sha kala ka kuna omuntu ta popile epunda, ndele okanona aluhe okatoye kafa osuuka nge ka valwa.

Molwashike aakiintu aagundjuka iha mu kuthako oongaku koompadhi ndele tamu yanda okuninga omapunda inaga longekidhwa pakulongitha ongumi nenge pa ku yanda okuya momilalo inaadhi longekidhwa?

Shika otashi ka kwathela okuyeleka, edhina lyaakiintu uunene ngele tashiya po ku ekelahi uunona.

Ano aagundjuka, aakuluntu yeni oya kuthako shawo oku kondjela oshilongo shika nomaliko gasho, nena olufo olweni okushitunga nokushifala pondondo ndjoka puna iilongo iikwawo ya huma komesho.

Kotoka, dha londoka iha dhi yi iita!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here