Oku kala kwandje mOmbaye noVenduka

0
263

Sho nda thiki mOmbaye mu Desemba 1946 memegona Julia Gebhard Nandjule okwa taamba ndje ko nawa nenyanyu, sho no nde ya oku kala puye. Okwa li ehole ndje noonkondo nomathimbo gamwe uuna a yi  kiilonga oha etele ndje ko oshipambu shoshikuki nenge iitoyenima yilwe. Otwa li nonkalo ombwaanawa.

 

Onda tameke iilonga momumvo 1947 shono ndina omimvo 17, na onda li handi kwata iithilinga omulongo, handi longele mositola yomuNdowishi Hugo Ludwig. Nguka opamwe namumwayina Peter Ludwig ka ya li yomongundu yaayambidhidhi yepangelo lya Nazi, mboka ya li yeedhililwa mondholongo. Hugo na Peter oya li ya pitkwa  opo ya tsikile nongeshefa yawo.Pehulilo lyomumvo 1947 ondjambi yandje oya ka gwedhelwa noku ya poponda yimwe komwedhi.

 

Ndele nando ongaaka ndjika kaya li ya gwana, onkene onda thigipo iilonga mbyoka noku ka longela ehangano lyoku kwata omawhale lya Norway[ombaye oya lukilwa omahi ngoka omanene haga ithanwa [whales]. Aanorwegian oya li ha ya ka konga oohi ndhoka muule wefuta lyAtilanta, ha ye dhi yaha nomakupa omanene oku za muumbautu uushona, opo ihe oha dhi nanenwa mosikepa ndjoka onene yi na ofabulika moka hadhi tetagulwa noku longwa omanga inaadhi ka landithwapo.

 

Piilonga ya Norwegian yoku pangela oombautu ooshona komunkulofuta onda li handi kwata iimaliwa ihwepo no ndali te vulu oku landela aamwamemati naakadhona iikutu, noshowo onda ka landela meme eshina lyoku hondja naashika osha li sha nyanyudha aakuluntu yandje unene.Onkalamwenyo yandje mOmbaye oya li ombwanawa no yindji yomuyo onda li ndi nasha nefamilia.

Mombaye onda panga uukuume naakuluntu noshowo naagundjuka, na onda li handi nyanyukilwa oku longa na Salatiel Nghaamua ngoka a li omukuluntu kashona kungame.Atuhe otwa li twa kuminwa aakwiita yomatanga gaakwiita ya South Africa, Britania, Norway na yalwe yiilongo yilwe ya Europa, mboka ya li natango pOmbaye nonando iita iitiyali yuuyuni oya li ya hulu mu May 1945, Opwa li natango okafekela kutya ombautu dhokohi yomeya dha Ndowishi otashi vulika natango dhi li mefuta.Onkene pomahala ga simana komunkulofuta okwa li natango omahala goku langela komalwilo gaakwiita. Nonando oyendji yaakwiita yokolupadhi oya lalekwa ya shune koyaandjawo omatanga gamwe oga kalapo natango unene tuu ngoka ga li poondjembo ndhoka dhoshinano oshile.

Opwa li noku li ehokololo limwe lya ti aniwa omukwiita gumwe omuNdosiwhi okwa shituka okaandje ndele ndika kalya li lyoshili oshoka hoka okwa li ashike okaandje hoka ka li ha ka kongo oohi ndhoka dhiisila okuza mefuta, Ngame na Salatiel otwa li hatu tala aakwiita mboka noku hilwa keholokepo lyawo, unene ngele ta ya ndhelela yo ta ya tanauka noshowo ta ya saluta. Salatiel nangame otwa ka landapo nookuli oongaku kaakwiita yamwe ndhoka dhetu pula konyala iithilinga itano, otwa li ihe hatu longitha oongaku ndhoka oku thanga aamati yalwe ngele ta tu dhana etanga. Otwe dhi thangithile woo uumatyona wumwe wuulumbu mboka we tu ula kutya tse ookaafala.

 

Pethimbo tandi longo Mombaye, ontseyo yandje yopolitika kaya li ya penduka natango unene tuu sho iita iitiyali yuuyuni opo ya adhika ya hulu, yo ishewe ongundu yopolitika yo National Party ka yi adhikile ya ya ko koshipundi shepangelo moSouth Africa. Epangelo olya li natango momake gongundu yo United Party kohi yewiliko lya Ndjayi Smuts ngoka a li ta longele pamwe naaIngilisa moku kondjtha Nazi Germany.

Ongundu yo National Party oya ka ya koshipundi shepangelo moSouth Africa omumvo 1948 mewiliko lya dr DanielFrancois Malan pamwe na Hendrik Fresch Verwoed, mboka ya li ya gama kepangelo lya Ndowishi  kohi ya Nazi oku kondjitha omatanga giilongo yiimanga kumwe.Pethimbo ndyoka aakalimo ayehe mOmbaye kapena nando ogumwe ali eshi ngele oshilando shoosikepa shoka kashishi oshitopolwa sha South West Africa, ngaashi lya li lya tseyika nedhina lyuukoloni. Sho nda kala mOmbaye onda mono ontseyo yopolitika yuuyuni, oku ya mekwatathano naakwiita ya za ko Argentina, ko Norway noshowo palwe ko Europa. Otandi dhimbulukwa esiku limwe ombautu yiita ya Britania oyi ile metuliloskepa lyaMbaye, noshigwana osha li sha ithanwa shika ulukilwe meni lyosikepa, pwaana ondjoolola.

 

Shono twa yi moskepa ndjoka otwa li twa pewa otee niikuki ngaashika naanaa aaIngilisa ha ya yakula aayenda yawo koBritania.Pethimbo ndyoka lyo ku ulukilwa moskepa ndjika oombulu dha South Africa nadho odha li dheya ndele odha kala dha ndjokomana komutunda inaadhi hala oku ya moskepa omanga muna aaludhe. Oombulu ndhoka dha li dha tegelela opo aaluudhe ya zemo moskepa odhi ikanithile ompito oku ya mo oshoka odha ka lombwelwa kutya ompito yeedhilwapo.

 

Onga aagundjuka ka twali nuumbanda ando okutila iilumbu, ishewe ka twali tu uvite kutya andola tse oyo wala okuyeleka niilumbu nenge andola kutya iilumbu oyi tu vule monkalo. Ndele onga Africa otwa li tuna omaipulo kombinga yethindilo kongudh tatu li ningilwa noshowo okatongotongo tatu ka ninglwa kiilumbu sho tse aavalelwamo yomevi ndika inaatu pitikwa tu inyenge ngaashika twa hala , ndele otu na okweenda noopaasa, ishewe oha tu longithwa moku kutwa ku Swanla niilonga yetu ohayi futwa oondjambi dhuupika.

Pethimbo ndika oshinima shopolitika ya South West Africa opo shaadhika tashi tameke sho omumvo 1947 omo moka, Omuwiliki omunene Hosea Kutako  gwaa Herero  a tameke ongo he yo politica ya Pan Africa mu Africa lyuumbugantuningnino. Kutako okwa li a talelwapo komusita, Michael Scott gwongeleka ya ANGLICAN ngoka a kwathele opo aantu yoshilongo shika oku pitila mu Kutako ya nyolele omishangwa kIigwana ya Hangana oku pewa emanguluko neithikameno. Omusita Scott okwa shanga omishangwa ndhoka pehala lya Kutako na Samwel Witbooi. Onda tsikile oku longa mOmbaye sigo oosho memegona Julia a mana oondjenda omolwuuvu wo TB. Okwa li a hulithle kOwambo hoka a li a ka talelapo aakuluntu ye. Eso lye olya li lya guma ndje, nomolwashoka onda li natango omugundjuka onda li ndina oku konga ishewe mpoka tandi kala mOmbaye. Ndele sho inaandi mona onda tembukile koVenduka kaandja tatekulu Hiskia Kondombolo onkelo yoomeme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here