Omapukululo nkene to longitha ombaanga megameno

0
177

Omapukululo okulongitha ATM megameno noku gamena oshimaliwa shoye

 

 • Landula nawa omalombwelo koscreena yeshina lyoATM
 • Hogolola aluhe mpoka puna eshina lyoATM pwa yela, mpoka wu wetike
 • Ino pula ekwatho kwaamboka waashi nenge wu pitike omuntu gwontumba[mwa kwatelwa noosekuliti pomashina]ando ye ku kwathe, oshihwepo wu konge ekwatho kaanambelewa meni lyombaanga.
 • Ino pitika nando ogumwe a thikame popepi nangoye nenge e ku piyaganeke manga to longo noATM.
 • Longa nuukeka moku manitha shoka to ningi peshina, eto soshimpwiyu kutya iimaliwa yoye, nokakalata koye owe yi tula mondjato omanga inoo zapo peshina lyo ATM.
 • Ino kala wa humbata iimaliwa oyindji moondjato dhoye
 • Ino etha okakalata koye ke ku ze momeho nenge momake poATM

 

 

 

Omapukululo oku igamena kuulingilingi wuukalata

 

 • Ino etha nando olumwe okakalata koye ke ku ze momeho uuna to futu sha
 • Kwashilipaleka kutya owa pewa okakalata koye konima yoku futa iilandomwa yoye.
 • Kala wa tseya kutya okwa kala omukalo hagu longithwa koombudhi oku yaka omaukwatya goye gopaumwene okuza mokakalata koye.
 • Tseyitha ekano  noshowo eyako lyokakalata oka kwiilongo  mbala kongodh ndjika. +264 (0) 61 299 2999

 

Omapukululo okulongitha ombaanga paINTERNET megameno 

 

 • Yanda oku longitha ookompiuta dhaayehe oku longa nomayalulo goye gombaanga
 • Ino yamukula nando olumwe omatumwalaka gopakompiuta nenge gopangodhi taga pula omaukwatya goye gombaanga.
 • Longitha ashike okompiuta ndjoka wu shi kutya oyina egameno, ngaashi ndjoka yoye mwene nenge , ndjoka yomombaanga yoye.
 • Aluhe pata okompiuta nenge ziililamo mokompiuta yoye konima yokulonga nombaanga yoye pa Internet, Ina shi gwana oku edhila ashike ehala mpoka wa li to longele mokompiuta
 • Ngele oto dhiladhila kutya owa lyalyakaneka omaukwatya goye gopambaanga sho wa yi moInternet oshiwanawa wu tseyithile ombaanga yoye mbala.

 

 

Omapukululo oku gamena omaukwatya goye mwene

 

 • Ethimbo alihe kotokela opassporta yoye, ondjato yoye yiimaliwa, ovisa yoye, omaukwatya gomayalulombaanga goye, uutekete woye womaudhano, naamboka woku yaleka ehala mohotela.
 • Aluhe pungula omaukwatya goye gopashimaliwa naangoka gopamishangwa pehala lya gamenwa

 

 • Kaleka onomola yoye yopaumwene noshowo oshipatululo shitya meholeko yaa tseyike nando okulye.Ino yi lombwela nando olye, mongodhi, mofaxa nenge metumwalaka lyopakompiuta.

 

 • Ino pitika nando ogumwe alongithe eyalulo lyoye lyombaanga oku tulamo oshimaliwa, oku kuthamo oku fala palwe nenge oku nana ko oshimaliwa- oku tula oshimaliwa meyalulo lyaangoka te keenda  olyo ashike tashi vulika li pitikwe.

 

 • Ino zimina wu humbatele omuntu waa he mu shi iimaliwa oku yi taagulukitha oongamba

 

Omapukululo okulonga megameno niimaliwa yopondje

Ngele owa humbata ootjeke dhomolweendo, nenge oshimaliwa palupe lwokakalata ninga ngeyi

 • Tseyitha mbala uuna mbika ya kana nenge ya yakwapo opo yi indikwe yaa shendjwe nenge yi longithwe.
 • Shaina aluhe ootjeke dhomolweendo pehala mpoka to dhi tatulile, omanga wa talika komuniilonga gwomombaanga
 • Longitha omahala gomondjila ngoka ha ga shendje iimaliwa yo kiilongo, na kotokela ootjotji dhokushendja iimaliwa yo kiilongo
 • Tseya nawa iimaliwa ya Namibia

 

 

 

Oongodhi dhina oshilonga

 

Embassy of the Federal Republic of Germany                     +264 (0) 61 27 3100

British High Commission                                                        +264 (0) 61 27 2800

Embassy of the United States of America                             +264 (0) 61 295 8500

French Consulate                                                                   +264 (0) 61 27 6700

Italian Embassy                                                                      +264 (0) 61 22 8602

South African High Commission                                            +264 (0) 61 205 7111

Embassy of the Peoples Republic of China                           +264 (0) 61 37 2800

 

Namibian Police Tourist Protection Unit  (Windhoek)            +264 (0) 61 290 2239/10111

Windhoek City Police                                                             +264 (0) 61 30 2302

Namibian Police (Swakopmund)                                            +264 (0) 81 2452963

 

Namibia Country Code                                                           +264

Windhoek Code

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here