Oongeshefa ooshona nodhopokati odha simana moshilongo

0
220

OHANGWENA – Oongeshefa ooshona nodhopokati [sme] odho onzo ya simana yeyokomeho momahupilo goshilongo. Oohapu ndhika dhOmuperesidende, Hifikepunye Pohamba odha popiwa peegululo pambelelwa lyomaulikilo giipindi poHelao Nafidi oshiwike shika.Moshipopiwa shoka sha leshwa peha lye ku, Calle Schlettwein, Ominista Yiipindi nOofabulika,Omuperesidende Pohamba okwa pandula oongeshefa ooshona nodhopokati sho tadhi longo neitulemo mokuhumitha komeho omahupilo ga Namibia

 

Omutse gwoshilongo ogwa ti oongeshefa ndhika odha simana wo molwashoka odho onzo yeetepo lyoompito dhiilonga tayi kalele, onkene odhina oshilonga sha simana mesindano lyoshikondo shomahupilo moshilongo.

 

Pohamba okwa ti epangelo okupitila mUuministeli Wiipindi Noofabulika owa tulapo omalongekidho ga yooloka oku kwatha oongeshefa ndhika opo dhi koke noku ya komeho pangeshefa. Omalongekidho gamwe ongashi ngoka goku tunga omahala moka oongeshefa ndhika tadhi longele nokufuta iimaliwa iishona molwokulongitha omahala gatya ngaaka. Epangelo olya tulapo wo omukalo gwo ku pa oongeshefa ndhika iilongitho opo ndhika dhi vule oku hambula iilongomwa. Iilongitho mbyoka oha yi hehelwa koongeshefa ndhoka no pwaana ofuto yasha.

 

Omuperesidende okwa ti ombaanga yo SME oya dhikwapo wo opo eshongo lyoshimaliwa ndyoka lya taalelwa kaanangeshefa oyendji yomongundu ndjika li kandulwepo. Kakele kombaanga ndjika epangelo otali longekidha okutunga etulilo  lyokomutunda pOshikango, ndika tali ka gandja omahala kaanangeshefa mboka ha ya landitha iilandithomwa yawo moAngola opo ya kale ta ya pungula iinima yawo mpoka omanga inaa pita oku ya koshilongo hoka.

 

Meya gwoshilando sha  Helao Nafidi, Paulus Haikali okwa taambako aayenda mboka yi ile keegululo lyomauliko ngaka, mboka ya kwatelamo aanambelewa ya za komalelo goodoolopa dhokuumbangalantu.

Haikali okwa ti elelo lyoshilando olya li lya taamba omaindilo okuza kaanangeshefa mboka ya hala oku kuthombinga momauliko geli omathele 417 nuumvo, ndele oshilando osha vulu ashike oku gandja ompito kaa uliki yiipindi yeli 120. Molwashoka oshilando shawo inashi huma komeho nawa natango no ka shi na omahala gopashilando ga gwana okuyeleka niilando iikwawo yomolundume lwoshilongo. Ndele okwa uvaneke kutya yo otaya longo yaana oluthuwo opo ya tunge oshilando shoka shi vule oku kala tashi gandja omayakulo ga gwanapo. Pethimbo ndika oshilando osha kundukwa komagumbo gopamuthigululwakalo noshowo kiitopolwa mbyoka inaaya opalekwa noku tulwa omayakulo gopadoolopa natango.

 

Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here