Otandi kala ewi lyaagundjuka

0
396

WINDHOEK-  Omunamimvo omilongo mbali na yimwe, okwa tokola oku longitha osasiona yokutuma omawi mombepo yedhina , Energy 100 FM ongo ehala oku kondjela aagundjuka ooyakwawo moku eta puuyelele omadhiladhilo gawo noshowo omashongo ngoka ge ya taalela.

Kandiwapa  Aron oye a sindana oshishani sha  Miss Energy 2013 shoka sha li tashi kondjelwa kaakadhona yeli omulongo, nethigathano ndika olya ningililwe po Hilton Hotel omasiku ga piti. Kandiwapa okwa ti natango ina itaala kutya oye Miss Energy 100 FM , molwashoka ka kwali a tegelela andola oye a sindane.

“Ondi uvite nawa, ondi uvite nda adha sha, naashika osha kumike ndje, onkene onda nyengwa okupopya eiyuvo lyandje lyongashingeyi. Kandali nda dhiladhila kutya otandi sindana, ndele ondiwete kutya ngiika ehokololoningomwa lyandje ndyoka nda gandja neitegelelo komeho gaa gandji yiitsa olyo lya pendje esindano.”

Okwa ti okwa nyanyukwa oku mona ompito ndjika opo a longithe oradio ongo oshilyatelo okweeta ewi lyaagundjuka ,momakutsi goshigwana. “Ndjika oyo ompito ombwanawa kungame opo ndi yeluthe ewi ndyoka iha li uvika olwindji , na otandi ka kambadhala opo ndi kwathele mokweeta puuyelele shoka aagundjuka ya hala ya ningilwe naashoka yo ta ya dhiladhila.

Kandiwapa ota ka tsikila niilongadhalwa mbyoka ya li ta yi longwa komutetekeli gwe, Miss Energy ngaashi mbyoka yopofaalama  Ontihamano  ta longitha iimaliwa , iikwamambo, uudhanitho,iikutu mwakwatelwa omizalo dhosikola, iilongitho moshikunino noshowo iikulya.Kandiwapa ota ka longa wo iinyangadhalwa mbyoka te etapo mwene kohi yehangano lye, eli luka Light House, ngashi oku ka ningila uunona womolukanda lwa DRC moShiwakopo iitendele yoKilisimesa.

‘Onda nyanyukwa kombinga yomalongekidho ngaka nda ningi, unene tuu sho tu uka pethimbo lyoKili onkene otandi indile omahangano omanene opo ga kwathele oku yambidhidha iilonga iiwanawa mbi, mo ku gandja uushikependjewo, nenge shaa shoka gena, oku gandja oku nyanyudha aanona mboka.”osho a uvaneke.

Omusindani gwa Miss Energy okwa pewa okambapila ko ku landa iilongomwa ya Hemline, ongodhi yo MI , ondjato yomolweendo oku za  ke hangano Dinapama, olweendo oku ka talelapo ko  Zanzibar, oshihampi shomagano oku za ku Antonio’s Art, okafudhepo kehulilo shiwike ka yaali mo Hilton Hotel noshowo iinima oyindji. Okwa ti opo moshigwana mu ye elunduluko, aantu oya pumbwa oku lunduluka moku dhiladhila noshowo momikalohedhi dhawo.

“Oshi li ondjigilile kutya, oohedhinkalo odho omukanka hoka aantu ya tungila shoka ha ya longo, onkene ngele otwa lundulula oohedhinkalo dhetu nena ota tu lundulula wo oku dhiladhila kwetu.”osho Kandiwapa a ulike.

Elize Nghifitikeko na Elizabeth Paulus oya ulikwa pehala lyotango netiyali methigathano ndyoka lya ningilwe kohi yoshipalanyolo, Tatu nyanyukilwa aakiintu aaNamibia.


Ku Selma Neshiko

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here