Vahapu mOshakati va dengela eebashu moshana

0
190

OSHAKATI – Elelo lodoolopa yaShakati ola pa ovanhu ovo va dika eebashu moshana opo va tembule po omaumbo avo meendelelo omanga i nava katukilwa onghatu.

Oshivike sha djako Mayor Onesmus Shilunga veli pamwe neekansela, nOmukulunhu wEwiliko lOdoolopa yaShakati Werner Iita ova talela po olukanda la Uupindi mOshakati omo omangungo ovanhu a mbobolokela nokudengela eebashu moshana.

Oshakati oyo odoolopa imwe ya shivika nawa eshi hai yelulwa pokulombo, novanhu omayovi modoolopa omo ohava hepa neenghono, ngeenge ku na efundja.

Keshe odula ngee ku na omuloka, eleelo lo doolopa ohali tembulile ovanhu keetenda unene tuu ovo hava kala komalukanda ina a longekidwa omolwa efundja.

Eshi osha eta elelo lodoolopa opo li tembule ovanhu vahapu ovo va kala va dengela omaumbo avo oipeleki moshana, nokuva pa eenhele dimwe edi di li nawa.

Nonanda elelo lodoolopa la ninga ngaha, ovanhu va hapu ova mbobolokela vali moshana omo mwa kufilwe vakwao.

“Fye  otwe ya oku konga eeplota moshana shaashi momaumbo ovanhu ita tu dulu mo, okuhiila okuna unene ondilo, moo mokati kodoolopa omu kamu na eenhele. Paife muni ota ti natu dje po apa tu ye peni?

“Katu udite nande nawa, navali katu na apa hatui,” Paulus Aikela, umwe womwaavo va tulila moshana ta ti.

Mbahono Rarerua oo naye yoo a tungila moshana ota ti okwa li ha hiila peumbo lili modoolopa omo kwali ha futu N$1700, oshimaliwa osho ta ti oshili pombada neenghono shaashi oha yambidida yoo ovakwapata vaye ovo ve li koshitukulwa shaKunene.

Rarerua ta hokolola kutya onghalo oyo oye mu etela opo a kadengele obashu moshana. Kakele kwaavo va dengela oubashu, ovanhu vamwe ova valeka nale eenhele moshana omo va dengela oupena nova tenda omifinda odo ta di ulike opo va faneka opo ta pa ende eeplota davo.

Onghalo yokudengela oipeleki moshana oya eta opo elelo lodoolopa li katuke onghatu li lombwele ovo va dengela oipeleki moshana va pangulule po oipeleki yavo.

Oshivike sha djako, elelo ola li la yandja efiku fiyo Omaandaxa oshivike eshi opo ovanhu va kufe po oipeleki yavo.

Omupopiliko welelo laShakati Jackson Muma ota ti, elelo ita li ka hanauna po oipeleki yaavo tava anyene ashike ota ve keva kufila onghatu yopaveta, opo vadjepo peenhele opo va tunga moshana.

KuHelvy Shaanika

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here