Ya dhana oshituthi shomithigululwakalo niihikomwa poRundu

0
257

RUNDU – Oongundu dhuudhano wopamuthigululwakalo dhi li ntano odha li dha kutha ombinga muudhano wotango wu na sha niihongomwa nomithigululwakalo sha ningililwe pendiki lyomithigululwakalo  lya Maria Mwengere moRundu.

Ongundu yedhina, Ngangela Chokwe oyo ye ya pehala lyotango mokuulika uunyakwa wayo no ya sindana epapa lyotango lye endele pamwe  noodola omayovi gatano N$5 000,00. Ongundu ndjoka ye ya pondondo ontiyali oondjoka yu Ukumwe na oya yangatapo oodola N$3 500, nongundu yedhina Kanini yokoNkurenkuru oyo yeedhileko komasindano sho ya taamba ehala etitatu lye ende pamwe noodola eyovi nomathele gatano.

“Oodanisa yopamuthigululwakalo, oondjimbo, niikulya mbyoka ha tu li esiku kehe , omikalo dhetu,oonguwo dhetu, elaka lyetu niihongomwa yilwe  yokomake oyo iinima mbyoka tuna oku simaneka noku yuuvila uugumbo ongo aaNamibia. Oondanisa dhopamuthigululwakalo ndhoka ndamono nena mpaka moshitopolwa shaKavango Uzilo odho oshilongitho sho ku mangela kumwe  aantu yomazimo nomihoko dha yooloka. Poompito ndhika opo mpoka omazimo nomihoko dhomoshitopolwa sha Kavango hadhi ya pamwe noku thigathana osho wo okutopolelathana omaukwatya gomithigululwakalo ,”osho Amushanga gwa kwaalukehe gwoKommissi yopashigwana ya UNESCO mUuministeli wElongo omundohotola,Marius Kudumo a ulike.

Okwa ti iituthi yopamuthigululwakalo oya simana oku shi talela momulandu  gwedhiminathanepo lyopashigwana, oshoka oha yi gandja ompito kaaNamibia yomihoko dha yooloka  opo yi ilongathane noku tseya oonkuluhedhi dha ya kwawo , naashika ohashi koleke euveko nesimanekathano.

Uudhano wopamuthigululwakalo wopoRundu oshinyangadhalwa sheetwapo ku Edward Mukoya ngoka oye a totelepo ehangano lyedhina Art Foundation of Kavango and Artist Association (AFOKAA) muAugust omumvogu.

Etameko netyapulo lyuudhano mbuka ta wu kala ha wu ningwa omumvo kehe olya li lya ningwa kohi yoshipalanyolo , “Omithigululwakalo dhetu,  Uuntsa wetu” na owa ningwa moku dhimbulukwa omunzile gwawo, nakusa Ngoloneya nale gwoshitopolwa shaKavango, Maurus Nekaro.

 

 

Ku Clemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here