Iilonga moVenduka nootundi kongulohi

0
326

Onda tameke iilonga moVenduka, handi longo omutenya , omanga kongulohi ohandi yi kosikola  yaakuluntu ndjoka ya li hayi longwa moShiingilisa. Onda hokolola kutya osikola yandje yopevi ndjoka nda sikola pOkahao inatu longwa kwa li moShiingilisa ndele otwa li hatu longwa mOshimbulu. Pethimbo ndyoka Oshiingilisa osha li hashi longwa pOdibo, kohi yetumo lya St Mary lyongeleka yAnglican. Odibo oya li konyala oshinano shookilometa ethele limwe okuza komukunda gwetu. Aantu oyendji oya ende iinano iile oku ka sikola ko St Mary. Nando onda thigipo osikola omanga Elongo lyaaBantu inaali tulwa miilonga moSouth Africa kohi yoveta yelongo lyoludhi ndoka momumvo 1953, omusindalongo gwelongo lyopevi kohi yetumo lyaaSuomi ka gwali gwetu gwanithilepo oshindji melongo andola

.Onkene sho ndamono ompito yo ku ihumitha komeho manga te longo moVenduka onda dhiginine oku ilonga Oshiingilisa.Osikola yokongulohi  ya St Barnabas onde yi lombwelwa ku Tate Aaron Hamutenya, ngoka a Ii ha longele miilonga yolutenda ya South Africa. Okwa li omulumentu gwomwenyo omwaanawa [na oye he yominista Yiipindi nOofabulika pethimbo ndika, omusimanekwa, Hidipo Hamutenya]. Tate Hamutenya okwa kwathele ndje unene. Otwa li ha tu yi kootundi na ye ongulohi kehe, okuza potundi ontiheyali komatango sigo otundi ontimulongo uusiku.Onda li handi yi kiilonga nokambasikela kandje, ongula onene , handi tameke otundi ontihamano , handi opaleke oombelewa dhoombulu nenge oonalunanga omanga dho inaadhi thika pohetatu, oku tameka iilonga yadho.Pethimbo tandi longo moVenduka, opwa li omahokololo giifundja taga taandelekwa opo tse mboka twali tatu ilongo Oshiingilisa tu se uunye. Omahokololo ngoka oga ti ayehe mboka ta ya ilongo Oshiingilisa na ya takamithe oshoka osho elaka lyaa yanankwengu , onkene aailongi yalyo ota ya ka ya oonkwengu mbala.Iifundja mbika oya tsikile nokuhokololwa kutya aailongi yoShiingilisa oto ya mono ya thikama taya popi elaka  ndyoka niiyanda yuuhwa nenge niilambo yomeya.Nando iifundja ya foshili mbika ya hokololwa kombinga yOshiingilisa, mbika ina yi tu sitha uunye andola opo tu ethe oku shi ilonga, na otwa tsikile oku shi ilonga noku shi popya.

Epangelo olya mono kutya aaAfrica oyendji oya li ha ya yi kosikola St Barnabas Night School Aailongi mbaka oya li ya thikama maaKatolika noshowo maakwaLutheri.Epangelo olya mono kutya atuhe hatu yi kenongelo hoka, kutya nee otwa za komalongoitaalo ga yooloka otwa li nohokwe yoku ilonga Oshiingilisa, opo tu kale twa nongopala.Omanga ndali mostanda ontintano epangelo olya indike opo iilongwa ayihe yi tsikile okulongwa moshIingilisa, nolya utha kutya elaka moka iilongwa ta yi kala noku longwa nali kale Oshimbulu.Onda adhika nale ndi ilongo oku lesha Oshiingilisa po St Barnabas, nokonima sho epangelo lyiindike elongo lyiilongwa mOshiingilisa, ngame onde ki ishangitha menongelo lyopaumwene, lya Trans-Africa Correspondence College ko Johannesburg, natango nda kumikwa ku Tate Aaron Hamutenya. Tse naye otwi ishangitha menongelo ndyoka na otwa futu iilongwa yetu tse yene. Otwa shanga woo omakonakono getu paumwene, twa shangele moshinyanga shongeleki ya Anglican, tatu talelwa kaasitagongalo. Ndele natango nonando otwa li tatu ilongo moShiingilisa onkene ngaa twa thiminikwa opo tu ilonge Oshimbulu ongo elaka.      Tatekulu Hiskia Kondombolo okwa li a kala mOlukanda olukulu moVenduka  moka a li omugandjimayele a ulikwa paveta dhomukalo gwokatongo gwa South Africa..

Ngame onda tamekele iilonga ongo omwoopaleki miilonga yolutenda ya South Africa moVenduka konima yoku pewa opaasa yandje yiilonga oku za  ku Komufala gwaavalelwamo mu Maalitsa  1949. Onda li handi futwa iiponda itano  komwedhi na onda tsikile oku kwatha  aakuluntu yandje naamwamememati naakadhona mboka ya li natango mosikola. Mbaka oya li natango pondje yomahupilo goshimaliwa nosha li oshidhigu oku mona oshimaliwa nonando oya li ye na iikulya ya gwana ethimbo alihe.

Efamilia lyetu olya li nonkalamwenyo ombwanawa nolya li niikulya ya gwana megumbo.Iilonga yolutenda ya South Africa moVenduka oya li wo yi na oshinakugwanithwa shokuwilika iilonga mbyoka mo South West Africa sigo wo Upington, Springbok na Prieska muumbangalantu wa Kaapa, Omuwiliki gwiilonga okwa li ha ulikwa okuza ko Pretoria. Pethimbo tandi longo miilonga yolutenda onda koneke okatongotongo kopamuhoko ka li miilonga yetu, sho oombulu odho dha li dhili aahona miilonga nenge odho oofolomana. Iilonga ya yooloka oya li yiikalekelelwa aatiligane oyo ayeke kutya nee mboka kayena shoka ya longwa. Aahingi yiihauto mbyoka ya li ha yi longithwa kaanambelewa yolutenda oya li aatiligane, naaludhe oya li yiindikwa oku hinga iihauto, ya li ya keelelwa kaa ya kuutumbe konima yoshihingitho shohauto kutya nee opethimbo gumwe te shi opaleke.Omukalo gwokutula pevi nenge gwondhino gwatya ngaaka ogwa li po omanga  ongundu yo National Party inaa yi kuthako oshipundi shepangelo. Nokonima sho ongundu ndjika ya ka ya koshipundi onkalo oya ka nayipala noonkondo. Ongundu ndjoka oya yi koshipundi shepangelo omumvo 1948, mewiliko lya Daniel Malan pamwe na Hendrik Verwoerd ongo ominista yiipambele yaavalelwamo okuza omumvo 1951.Verwoerd okwa etapo ooveta dhokatongo dhaashi ku popilwa, elalakano okupangela onkalamwenyo yaaluudhe.Okwa li nookuli a thaneke kutya oombulukweya oonde ndhoka dhina oku zalwa kaaluudhe nadhi kale dhina okugulu kumwe okufupi opo mbaka ya monike kutya oya yooloka kaatilgane. Pethimbo lyepangelo lyoombulu otwa mono nkene dho tadhi ningile nawa aatekulu aakwawo ,shono oombulu omathele dha za kiitopolwa yo ko kule ngaashi ko De Aar muumbangalantu wa Kaapa dhe ya oku longa molutenda moSout West Africa. Odhindji dhomudho odha li dha hepa, dhimwe noongaku kadha li dhina ndele odha pewa iilonga yuufolomana nando dhimwe kadha li dhi shi iilonga oku yeleka naaluudhe mboka ya longa mpoka ethimbo.

Pethimbo tandi longo molutenda onda ningi omwoopaleki mombelewa yomuwiliki gwiilonga yolutenda ngoka pethimbo ndyoka a li C S Middlewick, Uuna ndoka Middlewick ta ka talelapo pehala lyontumba onda yi naye , oku ke mu yakula , okwa li omuntu omwaanawa, Sho Middlewick  a tuminwa kiilonga yilwe  ko South Africa, otwa li twa yi noshikoto shopaumwene oku ka tala omulanduli gwe, JP Hugo sho eya moshikoto okwa li a nyanyukwa oshoka omwa li mwoopala nawa, niikulya mbyoka ya longekidhwa oya li ta yi tokola elaka, onkene ye nomukadhi sho ya li oya mana po iikulya ayihe no inaa ye tu thigilamo nando osha tse aaniilonga. Otwa li ha tu li konima ngele aahona ya mana okulya.Aaniilonga yakwetu nomuteleki oya li ha ya popi oshimbulu, naashika osha li sha hokiwa komuwiliki gwomalutenda. Esiku lyevalo lye okwa li a hiya komufala nenge omuwiliki gwepangelo moSouth West Africa, nolundji okwa li a ithana ndje opo ndi ka yakule aayenda ye. Otwa longo nawa naye.nando otwa li nomayooloko getu. Kungame ye okwa li omuntu eli hwepo,nonando oombulu onkwawo ndhoka hadhi longo molutenda odhina onyanya ondhigu.

Posasiona yeshina moVenduka okatongotongo oka li kiiwetikile unene tuu moshinima shoku landa uutekete weshina. Iilumbu oya  li ha yi landa uuteketeke wayo meni lyosasiona,aambambi oya li haya landele wawo pondje ndele omomunzile omanga aaluudhe oya li haya landa uutekete wawo yashigwa koshipilangi  opo yaa tale oshilumbu shoka tashi ya landitha uutekete. Okatongo onde ka mono nomeho oshoka omathimbo gamwe uuna olutenda lwa kungululwapo komeya onda li handi iyamba oku ka longa olutaima , opo ndi indjipaleke iiyemo yandje. Piilonga mbyok a onda mono nkene twa longo naaniilonga yokulondeka iinima nenge woo mboka yokutunga omalutenda nuuna ndoka gumwe a mono oshiponga iha, silwa oshimpwiyu oha shunwa ashike hoka a zile ye SWANLA ta lombwelwa opo a tumeko omuniilonga omupe.Omuniilonga ngoka a mona oshiponga kali a futwa sha. Onkene moku tala iilonga yiihuna mbika onda ilongo kutya otwa pumbwa oku ningapo sha oku lundulula onkalo ndjoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here