Ohatu lundilwa -Nanyeni na Amukwiyu

0
456

ONGWEDIVA – Omunangeshefa kOnooli, Fenny Nanyeni oo ta popiwa kutya okwa li ta kendabala okuxwika po eumbo lOmunambelewa Omukwatakanifi woSwapo mOshitukulwa shaShikoto okwa ekelashi omapopyo oo.

Amukwiyu okwa lombwela Kundana kutya ye ina shiva kutya omipopyo odo oda dilile pen no ita ka tya ko sha nande manga koshiningwanima eshi, efimbo laye loku ka popya opo ta li uya.

Omaandaxa oshivike eshi, imwe yomoikundaneki moshilongo oya hokolola kutya Nanyeni okwa kwatelwe po kopolifi omafiku aa, eshi a hangelwe ena okandini komahooli, ta kendabala ngeno a xwikepo eumbo la Armas Amukwiyu.

Okwa hokololwa kutya oikolokosha oya tukukile mexuliloshivike shadjako pokati ka Nanyeni na Amukwiyu ovo ve na ongeshefa yopamuhanga. Pamahokololo,  oikolokosha oya etwa eshi Amukwiyu a shangifa oshiendifo shongeshefa kedina laye, nonande osha li sha landwa noimaliwa yaNanyeni.

Eshi vati osha tukulula opo Nanyeni a kufe etokolo a ka xwikepo eumbo la Amukwiyu. Oikundaneki oya hokolola vali kutya eumbo la Amukwiyu ola kala la nangelwa kopolifi shaashi ope na oumbada kutya pamwe Nanyeni ota aluka vali a tomeke eumbo lovanhu.

Komufala wOpolifi mOshitukulwa shaShikoto Komishina Ana-Marie Nainda okwa lombwela oshifo eshi kutya Nanyeni kali a kwatwa po, ashike opolifi oye lidopa mo moikolokosha oyo hanga ya tukuka pokati ka Nanyeni na Amukwiyu.

“Opolifi ye lidopa mo ashike opo i kendabale i alulile po ombili pokati kavo, omanga oinima i na i enda nai. Ouyelele ou tu na po, ovanhu ava ovafa veli pamba,” Nainda ta ti

Ashike Nanyeni okweli patana omapopyo aa filufilu tati ye kena nande oupyakadi na Amukwiyu, ye vali kena nande efiku a kendabalele oku xwika po eumbo la Amukwiyu.

“Ame inandi tyatyaana nande na Armas, nande efiku limwe. Ame vali omudali, ina  ndi hombolwa, ounona vange ohava i keefikola dopaumwene. Ohandi xwikepo eumbo la Armas [Amukwiyu] ndiye modolongo ounona vange va filwe oshisho kulye? Omahokololo oo kae na oushili washa,” Nanyeni ta ti.

Nanyeni ta lombwele Kundana kutya ehokololo olo ye eshi, li na sha nokaloli ola tameka mo 2011 eshi Amukwiyu emulombwela kutya okwe mu monena okaloli mongeshefa ha i ufanwa Auto-tech moTsumeb.

Nanyeni ta hokolola kutya konima eshi a lombwelwa ku Amukwiyu, okwa tuma ko omunhu ko Auto-tech oo e mu shilipalekela kutya okaloli okeli monghalo iwa, ngaashi naana Amukwiyu a ti.

Eshi osha eta opo Nanyeni a fute oshimaliwa momapungulilo ombaanga a Auto-tech nokaloli oka kufwa ko.

Konima yefimbo Nanyeni vati okwa mona kutya okaloli kake na neembapila, nonghendabala youku di pula ko koAuto-tech oya eta oikolokosha.

Omolwa oikolokosha, Nanyeni okwa ka pula nee, Amukwiyu e mu kwafe opo a popye na Auto-tech.

“Kandi na ongeshefa yomuhanga na Armas, ashike onde mu pula opo a ka popile nge ko ku Auto-tech shaashi oye kwali a kongela nge okaloli oko. Omafiku aeshe oo handi popi naye [Amukwiyu], ohati ngoo ota i ko, ashike iha alukile nge atye oko ali [koAuto-tech] ile i na yako. Pamwe naye oha kala ngoo e lipyakidila. Ashike ame nghina oupyakadi washa na Amukwiyu, oupyakadi ou wali po owali pokati ketu na Auto-tech” Nanyeni ta hokolola.

Nanyeni ta twikile nokuhokolola kutya, fiyo petameko la Octoba odula ei kali natango a mona ombapila yokaloli, ye vali kali ta dulu oku ka fendelela. Osho osha eta opo a ka kanife oufemba wokuenda kopate. Omolwa onghalo ya tya ngaha, vamwe vomwaavo vali a tuma vaka konge eembapila, ovaka lopota oshiningwanima eshi kopolifi,  nokonima yomafiku manini, okwa pewa eembapila dotuwa yaye.

Amukwiyu okwa lombwela Kundana kutya ye ita ka tya ko sha nande manga koshiningwanima eshi, efimbo laye lokuka popya opo ta li uya.

“Ohandi ka popya efimbo lange ngee la fiki, paife onda pwilikina ashike. Ashike nge ouna omapulo dengela o NBC, Omulunga Radio, o One Africa Television, o Namibian Sun na mee Fenny ye mwene. Ame paife onda pwilikina ashike,” Amukwiyu ta ti.

Amukwiyu okwa ekelashi yoo omapopyo oo taati kutya eumbo laye oli li metonatelo lo polifi.

“Kapena opolifi peumbo lange, eshi ngoo nda fiile po osho ngoo nda hanga peli,” Amukwiyu ta ti.

 

 

KuHelvy Shaanika

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here